Archive For 2023.01.31.

Keresztelő és istentisztelet

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház “Református nap” című programja 2023. január 28-án, szombaton került megrendezésre Csúzán. A délelőtti istentiszteleten igehirdetéssel D. Szabó Dániel lelkipásztor szolgált, a keresztelési liturgiát a helyi lelkipásztor, Varga György esperes vezette.

A jól előkészített és nagy érdeklődéssel kísért rendezvény programja közös ebédet, beszélgetéseket és előadásokat foglalt magába, melyekre délután került sor. Előadást tartott mindannyiuk örömére az egykor vörösmarton szolgáló Iván Géza lelkipásztor, dr. Kis Boáz elnök úr, a Magyar Népfőiskolai Collegium vezetője, dr. Lovas Eldina történész professzor és Pándy-Szekeres Dávid kurátor-lelkipásztor, misszionárius.

A Szentlászlóról, Eszékről, Bellyéről, Kopácsról, Hercegszöllősről, Kőből, Vörösmartról, Sárospatakról, Budapestről, Erdőkertesről, Tokajból, Erdőbényéről, Nyékládházáról, Enyingről, Vizsolyból és még számos honi és határon túli gyülekezetből érkezett vendég a csúzai református gyülekezet és bibliakörös asszonyok áldozatos vendégszeretetét élvezte a helyi vendéglátásban élenjáró, hivatalos és professzionális, szállást biztosító borászokkal kiegészítve.

A “Református nap” borbemutatóval és kóstolóval végződött, melynek keretében két világhírű Tokaji borház képviselője és tulajdonosa mutatta be az általuk készített borfajtákat, és ismertette a vidék történetét a borászat kezdetétől napjainkig.

Előkészületek – Református nap

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház “Református nap” című programja a már szétküldött meghívókkal összhangban – és csupán egyetlen óhajtott pontban nem teljesülve – 2023. január 28-án, szombaton kerül megrendezésre Csúzán. A délelőtti istentiszteleten igehirdetéssel, keresztelővel és köszöntésekkel szolgálnak a helyi lelkipásztorok. A rendezvény programjai során a hívásunkat meghalló és elfogadó 8 magyarországi és határon inneni lelkipásztor segíti majd a munkájukat egységben, szép szervezett rendben, melyre Isten áldását kívánjuk valamennyien.

A délutáni programok előtt közös ebédre és kötetlen beszélgetésekre kerül sor. A programokban a presbiterek és egyháztagok által végzett gyülekezeti munkával és hitvallás- és bibliaismereti tanításokkal kapcsolatos előadások szerepelnek. Azoknak, akik újonnan csatlakoznak közösségünkhöz, vagy vendégként Magyarországról érkeznek közénk kifejezetten erre a napra, bemutatkozik közösségünk.

Addig is, míg személyesen találkozhatunk, kérjük olvasóinkat és támogatóinkat, hogy imádságban legyenek velünk a készülés örömében, és így adjanak erőt ahhoz, hogy elhatározásaink és erőfeszítéseink a jövőben a Krisztus egyházához méltó gyümölcsöket szüljenek. Legfontosabb az isteni kegyelem által való növekedés közösségünk minden tagjának, országhatárokon innen és túl.

Építkezés és megújulás.

Képeinken a bellyei református templom látható. A korábbi, romos állapotról a felvétel 1995-ben, a csodás felújítottról pedig 2023-ban készült. Egyházunk folyton építkezik, és a megújulás kívánságának lelkületével igyekszik megfelelni Istentől rendelt céljainak.

(Ref. Sajtó, Horvátországi M.R.K.E., 2023)

Meghívó – Református nap

MEGHÍVÓ

2023. JANUÁR 28.

REFORMÁTUS NAP

M e g h í v ó

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház országos szervezete, valamint a Csúzai Református Egyházközség és a HMRKE Zsinati Tanácsának tagjai, szoros együttműködésben a helyi gyülekezettel 2023. január 28-án 11.00 órakor a csúzai „Kossuth Ház”-ban istentiszteletet, és azt követően református konferenciát tart.Az alkalomra szeretettel várjuk tagjainkat és vendégeinket!

Délelőtt 11 órai kezdettel istentiszteletet tartunk, melyet közös ebéd követ.

A délután kezdődő konferencián előadásokat hallgatunk negyedórás részletekben

– a Heidelbergi Káté mai aktualitásáról,

– kárpátaljai református iskolák lehetetlen-és-mégis-lehetséges körülményeiről,

– egy magyarországi református alapfokú művészeti iskola fenntartójának 15 éves tapasztalatairól,

– világrendváltásról a Jelenések könyve 21. részében foglaltak alapján,

– a világhírű Tokaji borvidék borfajtáiról (borkóstolóval egybekötve), valamint

– a Globális Keresztyén Allianszról,

– és egy kiemelt előadásban arról, hogy milyen fontos a régi egyházi levéltári iratok megőrzése és tárolása, valamint a mai iratok pontos rendezése és nyilvántartása egy kutató professzor szempontjából, (és általában is, miért fontos ezeket a néha feleslegesnek tartott adminisztratív ügyeket úgy kezelni, mint az egyházi- és kulturális örökség része, ha szeretnénk, hogy az utánunk jövő generáció megismerve majd a munkánkat, magát is jobban meg tudja becsülni…)

Megjelenésére számítunk és szeretettel készülünk az alkalom szép rendben történő lefolyására.

A rendezvény szervezői főtiszteletű Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökét kérték fel a „Református Nap” fővédnökéül.

Észrevételeiket, hozzászólásaikat várjuk internetes felületeinken a www.reformatus.hr, illetve a facebook-on, a „horvatorszagireformatusok” cím alatt.

Istennek legyen hála és dicsőség!

Egyházi találkozó Dunamelléken

A Generális Konvent hatékonyabb működése érdekében – amely magában foglalja az operatív feladatok végzését, és a stratégiai és tartalmi irányítás gördülékenységét a vezetőségi ülések közötti időben is, – létrejött ügyvezetői vezető tisztség hordozója, Balog Zoltán püspök és püspöktársai szerint szükség van a horvátországi reformátusok között évek óta fennálló nehéz helyzet valós tisztázására és megnyugtató irányban történő megoldására.

A Konvent, melyben a horvátországi reformátusok képviseletét a Dunamelléki Református Egyházkerület látja el egyelőre egy részben egyoldalúan, vezetője révén nyitottságot mutat abban az irányban, hogy az egyházi kapcsolatokban, és többek között az azokban megvalósítható építő jellegű feladatok ellátása érdekében a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (HMRKE) képviselőivel megbeszélést folytasson.

Így kerülhet sor január végén a két egyházi szervezet részéről találkozóra a budapesti Ráday utca 28. szám alatti kerületi székházban, melynek időszerűségét többek között a HMRKE Zsinati Tanácsa horvátországi Csúzán megvalósuló hónap végi „református nap” programokra szóló tájékoztatója és meghívója szolgáltatta.

A HMRKE éveken keresztül, számtalan alkalommal kifejezte szándékát a más református egyházakkal való együttműködésre. Ennek közös egyházi alkalmakon és egyéb kapcsolatokban való megvalósulását a kölcsönösség és dialógus, valamint a Krisztusban való közösség mindig segítette. Reménységgel vagyunk afelől, hogy legutóbbi kapcsolat felvételünk is jó gyümölcsöket fog teremni.

(HMRKE Sajtószolgálat, 2023. Fotó: Délvidéki református templomajtók, 2022.)

Ima Laskón, ősök jussán

Mennyei Édes Atyánk, hálaadással vagyunk itt és köszönjük meg Neked, hogy feladatot adsz nekünk, és azt is felragyogtatod, hogy ebben, legyen ez bár küzdelmes, nem vagyunk magunkra hagyva, nem vagyunk egyedül, mert a szereteted ott van velünk, és segít és bátorítást ad. Tégedet kérünk, hogy légy azokkal, akik most gondolatban egyházunkkal és annak tagjaival vannak, és azokkal, akiknek itt kellene lenniük, és indítsd meg a szívüket, hogy máskor az ő szívükben is ott legyen a harangszó, amely ide szólítja az ő személyiségüket. Kérünk azokért is, akik betegségük miatt, fájdalmuk miatt nem tudnak közösségünkben lenni. Erősítsd meg az ő szívüket és légy az ő gondviselőjük és megerősítőjük. Kérünk Téged a gyülekezeteink lelkipásztoraiért, segítsd meg őket, erősítsd meg és adj nekik reménységet velünk együtt, hiszen a reménység az, ami az ember számára a földi létben szükséges, és az ember számára elég erőt ad ahhoz, hogy meg tudja futni azt az életutat, amelyen menni kell. Te tudod, hogy a mi életünk mennyi ideig szól, hogy az hatvan, vagy hetven esztendő, de add azt az erőt, hogy ki tudjuk a próbát állni, amit Te a mi életünkben számunkra adsz. Tudjuk és hisszük, hogy a legjobb az, amit nekünk adsz és adhatsz. Így áldj meg bennünket, mindnyájunkat, akik itt is, most is imádkozunk Hozzánk, és a mi szeretteinket, és add azt az örömöt, hogy mi imádkozva is a Te segítségedet tudjuk kérni, és imádkozva is hálát tudjunk adni azért a kegyelemért, melyben Te velünk vagy. Hallgasd meg könyörgésünket, ámen.

REFORMÁTUS NAP Csúzán – MEGHÍVÓ

REFORMÁTUS NAP Csúzán – MEGHÍVÓ

2023. január 28. 11.00 órai kezdettel

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa “Református nap” címmel 2023. január 28-án konferenciát szervez a Csúzai Kossuth Házban, melyre a gyülekezet és egyházunk tagjain kívül is mindenkit szeretettel várunk.

Az alkalom 11 órakor református istentisztelet keretében kezdődik, majd ebéddel folytatódik. A délutáni órákban tíz perces részletekben előadásokat hallhatunk helyi, magyarországi és határon túli előadók által készített témakörökben, melyet hozzászólások, vélemények, szabad és nyílt beszélgetés, eszme- és tapasztalatcsere követ. A részletesebb programról a magyarországi egyházkerületekből érkező vendégekkel való pontos egyeztetést követően honlapunkon és internetes felületeinken hírt adunk.

Három éve és néhány hónapja, a szentlászlói templom újjáépítésének ünnepére D. Szabó Dániel lelkipásztor, a Magyarországi Presbiteri Szövetség kárpátmedencei külügyi tanácsosa az alábbi köszöntést küldte az ünneplő gyülekezetnek:

“…Nagy gazdagság, ha lelki értékeket elveszítő világunkban Isten megőrizte bennünk az együtt sírás és együtt örülés mennyei ajándékát, és különös kiváltság, ha valaki itteni közösségeink mindkét érzéshullámában együttmozdulhatott, kifejezve, hogy nem emberi élethelyzetek felületes megítélésében gyakorolja magát, hanem sebek felismerésében, kimosásában, bekötözésben, és a gyógyító mozdulat irgalmas samaritánusi örömeiben.
Most pedig egy félmondattal sem léphetünk tovább a Nehémiás-i és Ezsdrás-i, romokat újjáépítő különböző szintű életekért, rangokért, kormányzatokért történő hálaadásunk nélkül. Legyen övéké a szívből jövő köszönet, s legyen Istené egyedül a dicsőség!
De legyen és maradjon meg az imádság mindnyájunk szívében, hogy ezek között a falak között Isten Igéjének hirdetése és Szentlelkéért történő esedezésünk folytán a megtérés és újjászületés csodája, az Ő Országának növekedése bontakozhat ki, melyben az Ő kegyelméből történő nemzeti megmaradásunk és gondozásunk reménysége is benne foglaltatik, a még ellenségeinkre is kiáradó áldásokkal egyetemben.
Szülessen meg majd minden gyülekezeti együttlétben a megdicsőülés hegyének az a pillanata, amikor történelmen, birodalmakon, múlton és jelenen túl nem látunk már mást, csak egyedül Jézus Krisztust, a megfeszítettet és feltámadottat, a Békesség Fejedelmét, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, s akinek visszajövetelét várjuk egész hívő keresztyén világunkkal egyetemben.”

Had lássuk gyülekezéseinken keresztül egymásban és magunkban a Krisztust, a feltámadottat, akinek üzenete legyen hallható szóban és cselekedetben. A csúzai reformátusok, mint házigazdák szeretettel teljes, mindenki előtt nyitott közösségét tiszteljük meg jelenlétünkkel ezen a napon.

Zsinati tanácsülés – Bellye

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Zsinati tanácsa ülést tartott Bellyén a református parókián található gyülekezeti teremben 2023. január 3-án a délutáni órákban. Hét napirendi pontban tárgyalták az egyház aktuális ügyeivel és a közeljövőben tervezett programokkal kapcsolatos tudnivalókat.

Számos ügyben, mint például a képviselet, konferenciák szervezése az aktuális évben, lukma díj meghatározás, peres ügyek és földbérletek, határozatokat hoztak, melyek segítik a gyülekezetek működtetését.

Az ülésen meghívott vendégként részt vett nagytiszteletű Bán Béla bajai lelkipásztor, aki összefogásra, és a vallásosság és hitélet során tapasztalható krízisekben együttműködésre hívta fel a gondnokokat és presbitereket, valamint a jelenlévő lelkipásztorokat, akik Horvátországban szolgálnak.

Krízishelyzetből jut elég minden keresztyén közösségnek határokon innen és túl is, az anyaországban és a szomszédos testvérnépek államaiban is. Ezért fontos, hogy keresztyénekként megismerjük egymást és közösségben támogassuk az elesetteket. Magyarországi püspöki részről csakúgy, mint lelkipásztori baráti és testvéri kapcsolatokon keresztül az utóbbi rövid időben enyhülni látszanak azok a hideg napok, amelyek egyházaink együttműködését leírták.

Baranya, Bács-Kiskun, Tolna és Somogy egyházmegyéiből vendégségbe várunk presbitereket és lelkipásztorokat a közeljövőben tartandó gyűléseinkre. Ezeken keresztül a magyarországi, szerbiai és horvátországi reformátusok közeledésének akadályait az együttlétek erejével szeretnék a zsinati tanács tagok lelkipásztoraik segítségével lebontani.

Hamarosan olvashatunk részleteket is a zsinati tanácsülésen elhangzottakat tartalmazó jegyzőkönyvekből, melyekből élő módon kapunk betekintést egyházközségeink életébe.

Köszönjük az Úrnak, hogy lehetővé tette, hogy ettől az évtől kezdődően szabad határon át, szabadon jöhetnek közénk azok a testvéreink, akiknek utazását és látogatását éveken keresztül letiltották azok az indulatosok, akik a maguk lelkét is fogságban tartották. Nem feledkezünk meg róluk sem.

“Az Istennek igéje pedig növekedik és terjed vala…” (Ap. Csel. 12:24)

Laskó – Kalendárium

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház napokban megjelenő 2023-as Kalendáriuma a benne található leghosszabb tanulmányban Laskóval foglalkozik. A lelkészi hivatalokban hozzáférhető és jelzése szerint belső használatra szánt, a gyülekezeti hívek érdeklődésére számot tartó kiadvány (melynek első megjelenése 2004. évi) a sorozat 20. kötete, ugyanis a gyülekezetek önerejéből megjelelő klasszikus kalendárium formátumban kiadott könyv az első kiadás óta eltelt mindegyik éven megjelent. Idén a Szentlászlói Református Egyházközség és a Csúzai Bibliakör támogatásával vált lehetségessé a nyomtatás, melyért a kiadás anyagi terhét viselő köröknek ez úton is köszönetet mondunk a horvátországi magyar reformátusság nevében.

“Laskó egykori története, és jelene fontos számunkra, mert egyházunk egy gyülekezete is ott él, alapításáról, működéséről számos tanulmány és értekezés, valamint forrásközlés megjelent már egyházunkkal kapcsolatban is. A legutóbbi megjelent forráskiadvány dr. Lovas Eldina munkája nyomán született “A laskói presbiteri gyűlések jegyzőkönyvei 1804 és 1865 között” (Zapisnici prezbiterskih vijeća Luga između 1804. i 1865. godine) címen. 2022-ben egyházunk még akadályoztatva van abban itt helyben, hogy történelmi épületeit, templomát és parókiáját birtokba vegye. A Délszláv háború alatt megszállt település sokat szenvedett és megosztottságát a mai napig nem tudta legyőzni. Nem tudjuk, hogy mennyi időbe telik, amíg a háborús jóvátétel a sokat szenvedett reformátusok számára is megvalósul, de addig is jelezzük, hogy hitünk és kultúránk megőrzéséről közösségeink nem mondtak le és nem is áll szándékukban a jövőben sem azt megtagadni, ezért minden lehetőséget megragadunk, hogy örökségünk ismereteit ápoljuk és elmélyítsük a következő generációk tagjai számára is.”

Képeinken Laskó református temploma látható a naplementében.

Go Top