Archive For 2018.08.21.

Hercegszöllős 1576 – 2018

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház és Hercegszöllősi Református Gyülekezete a Hercegszöllősi Zsinat 442. és a Reformáció 501 éves évfordulója alkalmából ünnepi istentiszteletet tartott a Hercegszöllősi Református Templomban 2018. augusztus 17-én, pénteken.

A nagy hőség ellenére gyülekezeteink mindegyikéből megjelentek híveink erre az ünnepi alkalomra, mely minden évben kiemelt szerepet kap egyházunk életében. Vendégeinket Magyarországról, Szerbiából és ökumenikus kapcsolatainkon keresztül más horvátországi felekezetekből is szeretettel köszönthettük.

Kopácsi Kettős János szuperintendens, Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Varga György lelkipásztor, esperes, Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Varga György lelkipásztor házigazda fogadása után Kopácsi Kettős János szuperintendens a 107. zsoltár alapján szólt prédikációjában az egybegyűltekhez:

“Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Ezt mondják az Úrnak megváltottai, a kiket megváltott a szorongatónak kezéből; És a kiket összegyűjtött a különböző földekről: napkelet és napnyugot felől, északról és a tenger felől. Bujdostak a pusztában, a sivatagban; lakó-város felé utat nem találtak vala. Éhesek és szomjasok valának; lelkök is elepedt bennök. De az Úrhoz kiáltának szorultságukban; sanyarúságukból megmenté őket. És vezeté őket egyenes útra, hogy lakó-városhoz juthassanak. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért, Hogy megelégíté a szomjúhozó lelket, és az éhező lelket betölté jóval! A kik setétségben és a halálnak árnyékában ülnek, megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal; Mert ellenszegültek az Isten beszédének, és a Felségesnek tanácsát megútálták; Azért megalázta az ő szívöket nyomorúsággal: elestek és nem volt segítségök. De az Úrhoz kiáltának szorultságukban, sanyarúságukból kiszabadítá őket. Kihozá őket a setétségből és a halálnak árnyékából, köteleiket pedig elszaggatá. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért, Hogy összetöré az ércz-kapukat, és a vas-zárakat letördelé!”

Jasmin Milic, a horvátajkú reformátusok püspöke, Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Daruka Mihály t.p., a Vizsolyi Bibliamúzeum és Nyomtató Műhely igazgatója Hercegszöllősön, 2018. augusztus 17.

Császár Biró Zoltán lelkipásztor – esperes, a szerbiai református keresztyén gyülekezetek képviselője Hercegszöllősön, 2018. augusztus 17.

Jasmin Milic anglikán püspök a Hercegszöllősi Kánonokról szóló előadásában a Kánon keletkezésének történetét ismertette a hívekkel, Daruka Mihály múzeumigazgató a “Kultúra nyitott templomai” programsorozat részeként a korabeli nyomtatási lehetőségekről és mai műhelyekről beszélt, Erdős János zsinati tanácsos pedig az Egyházunk felkérésére erre a napra készült, hagyományos technikával és 50 számozott példányban kinyomtatott Hercegszöllősi Kánonok kötetét mutatta be és egy tiszteletpéldányát adta át a korabeli nyomtató gép korhű másolatát elkészítő bellyei Lehocki János asztalosmesternek.

Információs tábla avatás, Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Az elkészült és felavatott információs tábla, Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

A tábla leleplezése a megjelentek előtt, Keresztes Árpád tanító, kántor, Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

A templomban megtartott alkalmakat követően Sója Bálint felkérésére Keresztes Árpád ny. zenetanár, református kántor leleplezte a templomkertben felállított gyülekezeti információs táblát, amely magyar, horvát, valamint angol nyelven nyújt naprakész tájékoztatást a gyülekezet és egyházunk életéről a látogatóknak, érdeklődőknek.

Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Az ünnepi alkalom szeretetvendégséggel ért véget, melyre a helyi gyülekezet tagjai nagy szeretettel készítették el a pogácsákat, kifliket és édes süteményeket. Áldozatos igyekezetükért Isten áldja meg őket csakúgy, mint a gyülekezetek képviselőit, az előadókat és szervezőket, és minden résztvevőt, akik ismét példamutató és lélekben gazdagító, megerősítő alkalmon vehettek részt a Szentlélek közösségében!

Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Hercegszöllősi meghívó

“A hit tehát hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából.” Róma 10:17

Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház és

Hercegszöllősi Református Gyülekezete

(Olgina 26, Knezevi Vinogradi)

Meghívó

A Hercegszöllősi Zsinat 442. és a Reformáció 501 éves évfordulója alkalmából ünnepi istentiszteletet tartunk a Hercegszöllősi Református Templomban, melyre – és az azt kísérő programokra – szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, hozzátartozóit, barátait és ismerőseit.

Ünnepi alkalmainkra szeretettel várjuk 2018. augusztus 17-én, pénteken 17 órától:

17:00 – Ünnepi istentisztelet délvidéki gyülekezeteink tagjainak és vendégeinknek részvételével (Igehirdető: a Délvidéki Ökumenikus Püspöki konferencia delegáltja).

17:35 – Köszöntések, Úrvacsora, Hálaadó Imádság a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház helyi lelkipásztorainak szolgálatával (Kopácsi Kettős János szuperintendens, Varga György lelkipásztor, főjegyző, Csiffáry Éva lelkipásztor, Kettős Attila lelkipásztor).

17:55 – A református gyülekezet információs táblájának átadása

18:10 – A “Kultúra nyitott templomai” programsorozat könyvbemutatója: A Hercegszöllősi Kánonok. Az ünnepi kiadvány átvétele Egyházunk részéről.

18:30 – Szeretetvendégség a helyi református gyülekezet szervezésében (Gondnok: Sója Bálint, lelkipásztor: Varga György).

További információ elérhető Sója Bálint gondnoktól és Varga György református lelkipásztortól helyben, illetve az alábbi címeken: email: reformata10@gmail.com, telefon: +385 98 9308984

 

A hercegszöllősi református templom és pincészete, 2018.

Gyermek hittantábor Szentlászlón

Református gyermektábor Szentlászlón, 2018. július

 

Ebben az évben is nagy érdeklődés mellett szervezte meg a Szentlászlói Református Gyülekezet gyermek hittan táborát a gyülekezet lelkipásztora kettős Attila, és felesége, Kettős Csiffáry Éva lelkipásztor, aki a gyülekezetben végzett ifjúsági munka szervezője és házigazdája a parókián, a templomkertben és a templomban.

Református gyermektábor Szentlászlón, 2018. július

A tematika alapján összeállított programfüzet kalauzolta a gyerekeket a Bibliához, amelyből történetek alapján tanulhatták és tapasztalhatták meg, hogy Isten mennyire szereti őket, és gyermekeinek tekinti, egyformán mindannyiukat, különbségtétel nélkül.

Keresztyén gyermektábor, Szentlászló, 2018. július

Programfüzet részlet, Keresztyén gyermektábor, Szentlászló, 2018. július

Az egykor fiatal hittanosként a gyülekezetben felnőtt ifjúság tagjai a lelkipásztorok segítségére voltak idén is abban, hogy mindenki aktívan, figyelemmel vehessen részt a napi játékban, oktatásban, közös tízóraizásban és kikapcsolódásban.

Szentlászló, 2018. július

Keresztyén gyermektábor, Szentlászló, 2018. július

A mindenkihez eljutó közösségi játékok és programok során válik világossá, hogy Isten milyen kegyes a szentlászlói közösséghez. A templom, parókia, kert és a templom egységes környezete fontos annak felismerésében, hogy Krisztushoz tartozunk valamennyien és Isten és a Szentlélek közösségét nem véletlenül Szentlászlón élhetjük meg. Magyarul és horvátul egyaránt hangzik a Biblia szavain és az igei versekbe foglalt énekeken keresztül Isten üzenete, amely elkíséri a kis közösség minden felnövő tagját egész élete során.

Szentlászló, 2018. július

Keresztyén gyermektábor, Szentlászló, 2018. július

Isten áldja meg a gyermekeket, szüleiket és mindazokat, akik fáradságot nem kímélve áldozataikkal maguk is részesei lehettek a keresztyén gyülekezet krisztus feltámadásán keresztül megáldott csodájában!

Információs tábla Hercegszöllősön

 

A hercegszöllősi református információs tábla, 2018. július 25.

Hercegszöllős története és jelene 3 nyelven, 2018. július 25.

A Hercegszöllősi Református Egyházközség temploma előtt információs táblát helyezett el a gyülekezet, amely a helyi lakosság mellett az idegenből érkező látogatókat, turistákat is tájékoztatja a gyülekezet történetéről és főbb adatairól. A táblát a gyülekezet gondnoka Sója Bálint és ifjabb Sója Bálint, valamint gyülekezetünk tagjai, Mrsics Jozo és Boki helyezték talapzatra a templom déli, utca felüli oldalán.

A tábla ünnepélyes felavatására 2018. augusztus 17-én, az 1576-os Hercegszöllősi zsinatra emlékezve az istentiszteletet követően kerül sor.

Go Top