Archive For 2020.10.31.

Református Élet – kopácsi lapszám

Megjelent a Református Élet, a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház lapjának október 31-i kiadása – felirata szerint “belső használatra”. Elérhető a kopácsi lelkészi hivatalban.

A lap a Kopácsi Református Egyházközség életével foglalkozik. A címoldalon Lángh Endre, a délszláv háború idején az egyház lelkészeként vezető szerepet viselő lévita lelkész 1957-ben elhangzott igehirdetése olvasható. A Reformáció ünnepe kapcsán Kálvin János gondolatai mellett a szerkesztők tételes listát adnak közzé a kopácsi eklézsia gondnokairól, segéd- és beoszott lelkészeiről az írásbeli források legkorábbi hozzáférhetőségétől kezdődően. A vasárnapi istentiszteletet követően a gyülekezet emléktáblákat avat ezeknek a neveknek a feltüntetésével. Szintén megemlékezik a gyülekezet a legújabb kori gondnokáról, néhai Kristóf Istvánról, aki az utóbbi évtizedek legnehezebb időszakában, 2008-tól haláláig volt a gyülekezet gondnoka.

Az újság elsősorban a kopácsi gyülekezeti tagok számára készült. Kopácsi Kettős János kopácsi református lelkész, az egyház püspöke levélben szólítja meg benne a kopácsi közösség tagjait, hogy csatlakozzanak a gyülekezethez:

“A Kopácsi Református Egyházközség vezetősége már megtette az első lépést. Megbocsátott mindazoknak, akik tíz éve távol vannak attól a templomuktól, a helytől, amelyben keresztelték, eskették őket, és amelyben konfirmációi fogadalmat tettek, hogy református egyházuknak holtig hűséges, engedelmes és áldozatkész tagjai lesznek.

Hagyjunk minden keserűséget magunk mögött, és tartsunk együtt bűnbánatot! Alázkodjunk meg Istenünk előtt és tegyünk eleget annak az isteni igének amelyet Pál apostol helyez a szívünkbe a Kolossébeliekhez írott levele 3. részének 12-16. verseiben:

Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek.

Építsük együtt azt a közösséget, amely egyik, s talán a legfontosabb szilárd oszlopa hitbeli és nemzeti megmaradásunknak itt Kopácson, közös falunkban, ahol élünk.” – írja a püspök levelében.

1956. október 23. – Ünnepségek egyházunk részvételével

Dr. Demcsák Csaba nagykövet az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából tisztelettel meghívta Egyházunk főtiszteletű vezetőségét a Zágrábi Magyar Nagykövetség nemzeti ünnepi fogadására, valamint azt követően az „Ars et Virtus Horvátország-Magyarország: 800 év közös kulturális öröksége“ című kiállítás megtekintésére 2020. október 21-én 11.00 órai kezdettel.

A meghívást elfogadva egyházunk delegáció útján képviseli a református magyarságot ezen az alkalmon.

A rendezvényen ünnepi beszédet mond Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki az közelmúltban Egyházunk székhelyén, Kopácson megtekintette az európai uniós és horvát támogatásból felépített állami óvodát, és megtekintette a műemlék templom felújításának állapotát Sepsén.

A zágrábi kiállítás Magyarország és Horvátország közös múltját, kulturális örökségét több mint háromszáz műtárgyon keresztül (melyből 106 tárgy magyar gyűjteményekből származik) ismerteti, és azért jött létre, hogy bemutassa, milyen volt a magyar és a horvát nép viszonya, hogyan hatott egymás kultúrájára, művelődésére, hagyományaira a két nemzet abban a nyolcszáz évben, amikor a két állam egymással egységben létezett.

Horvátország és előd államainak elmúlt száz éve alatt a horvátországi magyarság létszáma közel a tizedére csökkent. Nemzetiségi és vallási kategóriák tucatjai változatosan írják le a mai helyzetben ezeken a területeken élő magyar ősökkel rendelkező népesség jelenét. Nemzetiségi és vallási önazonossága népünknek ezeken a területeken az egyének és családok szintjén önfeladó gyakorlatot tanusít az elmúlt évtizedekben, ezért történelmük szakértői vallási históriai feltárására és bemutatására nagy szükség volna azokon a területeken is a mai Horvátországban, ahol nagyobb létszámban – néhol még többségben, de legalábbi egy tömbben – élnek magyar nemzetiségű református és katolikus híveink.

Az október 21-i ünnepséget követően, az Eszéki Magyar Konzulátus szervezésében október 23-án Eszéken lesz megemlékezés az ’56-os események évfordulója kapcsán, melyen egyházunk, az ünnep mondanivalójának rendkívüli aktualitása folytán a legmagasabb szinten tervezi képviseltetni magát.

Zsinati Tanács ülés

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa Hercegszöllősön tartotta soron következő ülését 2020. október 13-án. A házigazda gyülekezet vezetői mellett képviseltették magukat a legnagyobb horvátországi református gyülekezetek. Az egyház Zsinati Tanácsának tagjai a gyülekezeti gondnokok közül szám szerint 9, valamint 3 lelkész és titkár. Képviseletükön keresztül ezeken az üléseken alkotó tagok vannak Laskó, Karancs, Haraszti, Rétfalu és Kórógy, Pélmonostor gyülekezeteiből is.

Az ülést Varga György lelkipásztor nyitotta meg és áhítatát a II. Sámuel 12:22 verse alapján tartotta meg: “Ő (Dávid) így felelt: Amíg a gyermek élt, böjtöltem és sírtam, mert ezt gondoltam: Ki tudja, talán könyörül rajtam az ÚR, és életben marad a gyermek.” A negyvenkettedik zsoltár verseit énekelték a gondnokok, majd közös imádsággal zárult a gyűlés evangelizációs része.

A napirendi pontok között szerepelt a Reformáció ünnepnapján Kopácson szerveződő program részeként egy emléktábla avatásról szóló megbeszélés. Az emléktáblán a kopácsi gyülekezet tagjai és Egyházunk megemlékezik azokról a néhai gondnokokról és presbiterekről, aki a Délszláv háború óta eltelt időszak alatt hűségesen szolgálták az Urat, Istenüket. Jó lelkiismerettel és küzdelmek és külső fenyegetések ellenére is vállalták a hitük melletti kiállást, és presbiteri, gondnoki esküjük szellemében mindvégig hűek maradtak gyülekezetükhöz és egyházukhoz.

Az aktuális bírósági ügyek áttekintése során mindenki megismerhette a legutóbbi végzések tartalmát, melyekben hosszú, megpróbáltatásokkal teli időszak után a törvény megerősítette a Kopácsi Kettős János püspök és a Zsinati Elnökség által kiadott állásfoglalásokat és tényfeltárásokat. A bírósági végzések azonnali hatállyal tiltják az egyház nevével való visszaéléseket, melyek erkölcsi, anyagi tekintetben nagy károkat okoztak közösségeinknek. A jelenlévők üdvözölték a fejleményeket és reményüket fejezték ki, hogy a jövőben a földhivatali és egyéb eljárásokban a végzés szellemében járnak el azok a bel- és külhoni felekezeti képviselők, akik az elmúlt években félrevezették a világi és egyházi hivatalokat.

A következő napirendi pontban a 2004 óta minden évben megjelenő Református Kalendárium kiadásával kapcsolatos tervekről döntöttek a jelenlévők. A több ezer példányban megjelent és idén is, még karácsony előtt megjelenő kalendáriumba a gyülekezeti tagoktól is vár írásokat, fényképeket a református sajtó szolgálat.

A gyűlést az elnöklő lelkipásztor imádsággal zárta be.
A helyi gondnok – aki az országos egyház főgondnoka is, és a jelen zsinati tanácsülés házigazdája – vendégelte meg a tanács tagjait. Az ezt követő kötetlen beszélgetés során is hálaadó szavakkal köszönte meg minden résztvevő a lehetőséget, hogy Isten az embert próbáló és némaságra szorító vírushelyzetben is alkalmat adott arra, hogy hosszú idő elteltével, a júniusi kopácsi zsinatot követően a testvérek találkozhattak Hercegszöllősön. Soli Deo Gloria!

Zsinati Tanács gyűlés – Hercegszöllős, 2020.10.13.
Jelenlévők: Gajnok István, Kettős Attila, Szántó Mária, Palizs István, Lehocki János, Kiss József, Csányi Sándor, Kelemen József, Sója Bálint, Móric Zolti, Pinkert Ida, Uszodi Ferenc, Segota Belli, Varga György

Go Top