Archive For 2018.12.24.

2018. Karácsonyi üdvözlet

Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház – Református Hírlevél –
Karácsony. Évfolyam: 2018. Szám: 1222.

1Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. 2Ez kezdetben az Istennél vala. 3Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. 4Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; 5És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt…  9Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert. 10A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. 11Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. 12Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek; 13A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. 14És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal…  16És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. 17Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. (János evangéliuma 1. rész)

Az Ige testté lett

Jézus születésével és a mi karácsonyi ünneplésünkkel generációról generációra lépve évről évre új lehetőséget kap az emberiség arra, hogy megújult életet éljen, élete sorsa jobbra forduljon és kiteljesedjen. Valamikor ezt a kiteljesést békességben, valamikor gazdagságban, valamikor egészségben, máskor testvéri közösségben élhetjük meg. Az állandóság mindezekben a folyamatokban az Ige jelenléte közöttünk, a földön fizikai valóságában egykor és lelkünkben a mindennapokban. Krisztus születése és növekedése nem egy kétezer éves történet, hanem életünk valósága lehet, ha el tudunk csendesedni a karácsonyi készülődés forgatagában, vagy meg tudunk nyílni a magány űri sötétjében.

Templomaink a test és lélek templomai

Egyházunkban a templomok elhelyezkedése változatos képet mutat. Van, ahol a főútról közvetlenül a templomba vezet a bejárat, máshol egy előkerten keresztül kell a nagy vaskaput kinyitva megközelíteni, megint máshol magas és hosszú lépcsősor vezet az Isten Házához. Mindenkinek fel kell kerekednie a szokásos időrend szerint, hogy otthonából a templomba érjen az istentisztelet kezdetére. Nem tudhatjuk, hogy ezen az úton ki-ki mire gondol, mit lát és mire figyel az úton. Otthon hagyja-e azt, amit hétköznapjaiban fontosnak tart, amit művel foglalkozása szerint, vagy viszi-e gondolataiban a templom felé tartva az úton. Az utcán ilyenkor többnyire a gond nélkül sétálók láthatók, de sokan vannak, akik bottal, segédlettel közlekednek, és ezért autóval szállítják őket szeretteik, barátaik, a lelkipásztorok. Régebben a templomba igyekvők lovaikat, szerszámaikat hagyták a bejárat mellett, hogy munkába igyekezvén előbb az Isten házában lelküket emeljék az Istenhez, ma az úttesten személygépkocsik parkolnak a templom körül vasár- és ünnepnapokon, hogy a megérkezők a templomban találjanak közösséget a Teremtővel és gyülekezetével. Milyen hasonló a világ és mégis milyen más! Akármilyen utat járunk is be azonban a templomba jövet- menet, életünk is hasonló ahhoz: valahol közvetlenül célba érünk, valahol magas lépcsőket kell megjárnunk, hogy céljainkhoz elérkezzünk. Van, aki alkalmi munkásnak szegődik és hétről hétre, napról napra él, van aki jól fizetett állását cseréli jövedelmezőbbre, van aki már ledolgozta élete munkás éveit és nyugdíjas éveit „költi”, van, aki gyerek még, és a tapasztalatgyűjtés éveit csak most kezdi az óvódában, iskolában. Van, aki üres kézzel érkezik és van, akinek a táskája fontos dokumentumokkal van teli, vagy éppen kacatokkal, van, akinek örül lelke, és van olyan is, aki csak vánszorog, mert lelke súlyos terheket cipel. Mind eljönnek a templomba, itt vannak velünk és közöttünk, mert tudják, hogy Isten meg tudja áldani mindannyiukat, akik keresik és szeretik Őt. Ha szétnézünk, őket és magunkat látjuk. Ha rájuk nézünk és egymásért teszünk valami kedveset, akkor Isten emberi arcát is megláthatjuk bennük és ezért az Isten az Ő szeretetével áld meg bennünket, fiatalokat és időseket egyaránt.

Akarjuk-e látni az ilyen ünneplésben felfedezhető Isten Krisztus arcát a hétköznapokban is? Ha igen, kedves testvérem, akkor figyeljünk Krisztusra és a Szentlélek hívó és megerősítő jelenlétére, hogy gondjaink és türelmetlenségünk, bizalmatlanságunk a világ iránt a megszentelődésben és hitünk erősödésében szertefoszoljék, és hirdethessük teljes tapasztalattal és hitbizonyossággal, hogy egyedül Krisztus az Úr!

31Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe. 32És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.34Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta. 35Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem; 36Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám… 40Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg… 45Bizony mondom néktek, a mennyiben nem cselekedtétek meg eggyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. 46És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre. (Máté evangéliuma 25.)

 

Istentiszteleti alkalmaink az Ünnepek alatt:

 

Bellye-Kopács: 2018. dec. 24-én 15.00: Szenteste, gyermekistentisztelet, gyermekek műsora, dec. 25-én 15.00: karácsonyi istentisztelet úrvacsoraosztással

Csúza: 2018. dec. 25-én 10.00: karácsonyi istentisztelet úrvacsoraosztással, dec. 26-án 10.00: karácsonyi istentisztelet és gyermekek karácsonyi műsora

Eszék: 2018. dec. 25-én 16.00: karácsonyi istentisztelet úrvacsoraosztással, dec. 26-án 16.00: istentisztelet

Hercegszöllős: 2018. dec. 25-én 11.00: karácsonyi istentisztelet úrvacsoraosztással, dec. 26-án 14.00: istentisztelet

Sepse: 2018. dec. 25-én 14.00: karácsonyi istentisztelet úrvacsoraosztással

Szentlászló: 2018. dec. 24-én 17.00: Szenteste, istentisztelet, gyermekműsor, dec. 25-én 14.00: karácsonyi istentisztelet úrvacsoraosztással, dec. 26-án 14.00: istentisztelet

Vörösmart: 2018. dec. 24-én 16.00: Szenteste, istentisztelet, dec. 25-én 09.00: karácsonyi istentisztelet úrvacsoraosztással, 2018. dec. 26-án 09.00: istentisztelet

 

 

In.: Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház – Református Hírlevél – az egyház és gyülekezeti tagjai részére, 2018 Karácsony. Évfolyam: 2018. Szám: 1222.

Go Top