Archive For 2022.03.31.

Konferencia Sárospatakon

Konferencia Sárospatakon

A népfőiskolai mozgalom 85. és a Népfőiskolai Collegium 30., három napos jubileumi közgyűlésére került sor Sárospatakon a Teológiai Akadémia dísztermében és a református templomban 2022. március 18-20. között.

A Konferencia szervezője a Collegium titkára, Nt. dr. Kis Boáz lelkipásztor, a HMRKE jogtanácsosa volt, akinek meghívására egyházunk 3 fős delegációja is részt vehetett a 3 napos rendezvénysorozat alkalmain. Dienes Dénes történész oldalán dr. Enghy Sándor rektor köszöntötte házigazdaként a megjelenteket. A program előadói a meghívóban szereplő személyekhez képest némiképp megváltozott, mert a közelgő magyarországi választások számos szakértőt a választási kampány feladataihoz szólított. Az egyházhoz tartozók azonban hűségesen, az ezelőtti népfőiskolai rendezvényekhez hasonlóan jelen voltak, így találkozhattak a hallgatók d. Szabó Dániellel, az Alliance tiszteletbeli elnökével, Horkay László nyugalmazott kárpátaljai püspökkel és volt nagydobronyi lelkipásztorral, ft. Csűry István királyhágómelléki püspökkel, hogy csak azokat említsem, akikkel Horvátországban egyházi szolgálatokban és baráti kapcsolatokban is volt már lehetőségünk találkozni és akik nem csatlakoztak az elmúlt időszak horvátországi egyházi üldözési mozgalmaihoz.

A Konferencián előadóként Varga György csúzai lelkipásztor előadását hallgathatták meg a jelenlévők “Hercegszöllősi örökség” címmel. A legérdekesebb előadást a Magyarországi Református Egyház nemrégiben kinevezett jogásza, Badacsonyi Zoltán, az MRE Jogi Osztályának vezetője tartotta. Előadásának címe: “A betű embere, a lélek szolgája”. Előadásában etikai normákat is érintett, melyek alapján a keresztyén ember felemelt fejjel járhat és kelhet az egyházban.

A résztvevők koszorút helyeztek el Újszászy Kálmán és Szabó Zoltán professzorok sírjánál.
A horvátországi delegáció Tolcsván is látogatást tett, ahol 2018-ban a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a tolcsvai Magyarokért a Kárpátok Gyűrűjében Alapítvány kezdeményezése révén minden évben egy-egy kopjafa kerül elhelyezésre, mely a Magyarok Összetartozása napján történő megemlékezések alkalmain keresztül a magyar nép összetartozását szimbolizálja. Egyházunk is elhelyezett itt egy kopjafát a nemzeti összetartozás emlékére 2018-ban. A helyiekkel a barátságunk az elmúlt években sem szakadt meg.

Bibliakörös asszonyok találkozója Csúzán

Március 30.-án délután 16.00 órai kezdettel közös bibliaórára került sor Csúzán. Szentlászlói, sepsei, hercegszöllősi és csúzai asszonyok közösen énekeltek, imádkoztak, bibliai igét hallgattak, majd szeretetvendégségen vettek részt.

János evangéliuma 12. részéből a fejezet első 12 versét olvasta fel bevezetőjeként Varga György lelkipásztor, ezután „Úton Jeruzsálem felé“ címmel áhítatot tartott a jelenlévőknek. A vendéglátók nevében Pinkert Ida gondnokasszony köszöntötte a híveket.

A szeretetvendégség süteményeit, kiflijeit és pogácsáit a csúzai asszonyok sütötték.

Ez az alkalom már a harmadik közös területi bibliaóra és találkozó volt, ami megrendezésre került a Covid19 pandémia miatt bevezetett és az utóbbi időben lazított megszorítások óta. A találkozók és hitet erősítő programok jó hatással vannak az egyházi közösségeinkben élők életére nézve. Imádkozunk azokért is, akik személyesen nem tudnak jelen lenni. Számukra továbbra is adott a helyi gyülekezetekben heti rendszerességgel megtartott bibliaórai alkalom és egyéb egyházi rendezvényeink, melyekre szeretettel várunk mindenkit.

_________________________________________________________________________

JÁNOS EVANGÉLIUMA 12. (1-12. vers) rész

Mária nárdusolaja

Hat nappal a pászka ünnep előtt Jézus Betániában meglátogatta Lázárt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek neki, amelyet Márta szolgált fel. Lázár is ott ült az asztalnál Jézussal együtt. Vacsora közben Mária nárdusolajból készült igen drága illatszert hozott elő. Az egészet ráöntötte Jézus lábára, majd a hajával törölte meg. Az illatszer illata az egész házat betöltötte.
Akkor megszólalt az egyik tanítvány, Iskáriótes Júdás, aki el akarta árulni Jézust: „Ezt a drága illatszert inkább el kellett volna adni háromszáz ezüstért! A pénzt meg a szegényeknek adhattuk volna!” De ezt nem azért mondta, mintha a szegények érdekelték volna, hanem mert tolvaj volt. Ugyanis Júdás kezelte a csoport közös pénzét, és gyakran lopkodott belőle.
Jézus így válaszolt: „Hagyd békén Máriát! Hiszen ezt az illatszert a temetésemre tartogatta!8Szegények mindig lesznek a közeletekben, de én nem leszek mindig veletek.”

A főpapok Lázárt is meg akarják ölni

Az ünnepre összegyűlt tömeg között elterjedt a híre, hogy Jézus Betániában van, ezért sokan odamentek. De nemcsak őt szerették volna látni, hanem Lázárt is, akit Jézus feltámasztott a halálból. Emiatt azután a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik.11Ugyanis Lázár feltámasztása miatt sokan már nem a zsidó vezetőket követték, hanem Jézusban hittek.

Jézus bevonulása Jeruzsálembe

Másnap, amikor az ünnepre érkező tömeg meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön,13elé mentek, pálmaágakat lengettek, és ezt kiáltották:
„Hozsánna!
Áldott, aki az Úr nevében jön! Zsolt 118:25-26
Áldott legyen Izráel Királya!”

Adakozás Hercegszöllősön

……

Fényképünkön a Hercegszöllősi Református Egyházközséghez a gyülekezeti tagoktól ma érkezett felajánlás listája látható, amit kárpátaljai segélynek szántak az adományozók.

Istennek legyen dicsőség az áldozatkészségért és figyelemért! SDG!

Imádkozzunk különösen most azokért a nőkért, férfiakért, gyermekekért, akik harcban álló hazájukban élnek, vagy menekültek, vagy idős rokonaikkal biztonságos menedéket keresnek. Azokért az asszonyokért, akik férjükért, szüleikért vagy gyermekeikért aggódnak, nélkülözést szenvednek és idegenben kell lehunyják szemüket ma éjszaka is…

A kárpátaljai régióban ma többször is megszólaltak a légvédelmi szirénák…

……

Az alábbiak szerint gyülekezetenként a presbitérium és gondnok irányítása mellett tartós élelmiszereket, ruhaneműt, takarókat, kötszert, vitaminokat és pénzbeli adományt fogadunk el a közösségek tagjaitól és mindenkitől, aki támogatásával hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a nehéz helyzetben, háborús körülmények között élő civil lakosságot segítsük. Az adományokat a határozat szerint kárpátaljai otthonmaradó közösségeknek, elsősorban egyházi, református intézményekhez juttatjuk el, akik a helyi rászorulókat ismerik, a szükséget látják.

A Hercegszöllősi Református Egyházközség adományokat gyüjt Kárpátaljára. Az adományokat a Hercegszöllősi Lelkészi Hivatalban veszik át, kedden és csütörtökön 17.00 – 19.00 óráig. Jelentkezni lehet ebben az ügyben a 098 295 703-as telefonszámon Sója Bálint főgondnoknál.Természetbeni adományaikat Szentlászlón, Kopácson, Vörösmarton és Csúzán a helyi lelkészi hivatalban, vagy a gondnok elérhetőségén adhatják le az adakozó szándékú hívek.

Pénzbeli adományokat “Kárpátalja” megjegyzéssel a gyülekezeti pénztárba, illetve az alábbi horvátországi, illetve magyarországi egyházi számlára fizethetnek be átutalással:

Horvátországban:

Számlatulajdonos: Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj

Broj Vašeg transakcijskog računa – IBAN (IBAN Számlaszám): HR65 2500 0091 1015 1973 5

SWIFT adresa / BIC Addiko Bank d.d. Zagreb (Számlavezető Bank Swift kódja): HAABHR22

Számlavezető Bank neve: Addiko Bank d.d.

Magyarországon:

Számlatulajdonos: (HMRKE) Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház

Számlaszám: 16200230-10032031

IBAN Számlaszám: HU48162002301003203100000000

Számlavezető Bank Swift kódja: HBWEHUHB

Számlavezető Bank neve: Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.

Református Kalendárium, 2022 – Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Naptár és igefonál 7. oldal, A meghallgatott imádság 37, Esti Imádság 39, Ima Isten védelméért 40, Mikusa Róbert verse Kopácsra 42, Adventben 43, Novemberi Fohász 46, Cövek Sándor: Fohász 46, Múló Idő – Csányi Sándor sepsei presbiter imádsága a családért  47, Négy Hercegnő – Csányi Sándor verse 48, Hogyan olvassuk a Bibliát? 50, Az én imádságaim 51, Kempis Tamás: Krisztus követése 53, Cövek Ilona: Élsz-e még Sztárai népe? 54, Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz… Imádság 55, 393. dícséret – Imádság 56, A legszegényebbekért – Imádság 59, Közös imádságunk 62, A kövek kiáltanak – Vecseri János (ref. lelkipásztor) verse 87, Békássy Zoltán igehirdetése – Mi a jobb? 67, A jó pásztor – igehirdetés (K.D.) 70, A böjt szerepe életünkben – Varga György igehirdetése 76, „Ha az Úr akarja és élünk…” – Reppmann Dékány Zsuzsanna írása Berta Imre lelkipásztorról 80, Egyházunk esemény naptára 85, Csúzai felújítás, 2021. 87. oldal, XVII. Zsinat – Szentlászló 88, Évforduló: Hercegszöllős – 1576. augusztus 17-18. 89. oldal, Konfirmáció Csúzán 91, Zsinati Tanácsülés Kopácson 92, Konfirmáció a kopácsi református templomban 94, Tanévnyitó Istentisztelet Kopácson 94, Sepse 95, Kálvini Egyház 96, Televízió 97, Sepse – Vizitáció 98, Zsinati Tanács, Kopács 99, Október 31. – Csúzai ünnepség 101, Karancs 102, Szentlászló – megemlékezés 104, Szentlászló – gyülekezeti élet 105, Horvátországi Magyar Közösségünk 108, Eszék – gyülekezeti élet 110, Sepse 111, A vörösmarti református templom 112, Dokumentumok – Mit jelent az idézett bírósági megállapítás? 114, Nyílt levél – minden reformátushoz 115, Esemény naptár 118, MRE Zsinati Elnöksége részére – nyílt levél 131, A kövek kiáltanak – Vecseri János lp. verse 133, Levél a Generális Konvent egyik püspökének – Paukovics Margit, Sepse 134, Jogerős ítélet a két horvátországi református egyház jogutódlással kapcsolatos vitájában 139, A közigazgatási vita: Egyház – Új egyház 142, Végső ítélet a jogutódlásról 145, „Új szintre lépett szeptemberben a horvátországi reformátusok körüli vita Magyarországon” – reflexiók Balog Zoltán nyilatkozatára 149, „Kérdések Balog Zoltán magyarországi református püspökhöz és az ő eddigi rövid regnálásához” 152, Sastanak S Predsjednicom Komisije Za Odnose S Vjerskim Zajednicama 157, Találkozás a Vallási Közösségekkel Fenntartott Kapcsolatok Bizottságának Hivatalának Elnökével 160, Fényképek 163-

A borítón és a kötetben Varga Szakáts Mária rajzai szerepelnek

Az emmausi vacsora (borítón)

A holt Krisztus (65. oldal)

Jézus siratása (Pietà) (103. o.)

Az üres sír (107. o.)

Az olajfák hegyén (148. o.) címmel

Az évkönyv postai kézbesítéssel Magyarországon is megrendelhető a ref.croatia@gmail.com címen

Támogatás nélkül támadásokkal

Hogyan éli túl a horvátországi reformátusság az elmúlt éveket állami támogatások nélkül?

Egyrész szervilizmus nélkül.

Másrészt nem érvényes a kérdésben foglalt általánosítás, ami a horvátországban élő reformátusságra vonatkozik an bloc, mert az itt élő reformátusok egy része komoly mennyiségben kapott stafírungot az államtól és egyházaktól az elmúlt évek során. A gyülekezetek egy másik részét azonban ezalatt hátrányosan megkülönböztetett módon tudatosan kizárták a kedvezményezettek köréből.

Nézzünk erre néhány példát, majd a következtetést:

A Határon túli Magyarok Hivatala, vagy a Bethlen Gábor Alap pályázatain a HMRKE gyülekezetei sosem nyertek egyházi célú működési támogatást. Tavaly, a Nemzeti Újrakezdés Program keretén belül az I. fordulóban az Egyház pályázatát forráshiányra hivatkozva elutasították. Ezen a pályázaton a 36 horvátországi pályázó között mintegy negyven millió forint támogatást osztottak szét, és a 36-ból csupán két jelentkezőt utasítottak el forráshiányra hivatkozva: egy sepsei cserkészcsapat pályázatát és az Egyházét. Az elutasítás nem lehet véletlen, a magyarázat pedig hevenyészett, ugyanis ha minden nyertes szervezet nyereményéből csupán 10 %-ot a forráshiánnyal elutasított szervezeteknek ítélnek meg, akkor a diszkrimináció könnyedén elkerülhető lett volna és minden szervezet megvalósíthatta volna a tervezetthez képest csupán kis mértékben szűkített programját. Ugyanakkor volt olyan szervezet is ebben a körben, amely egyszerre 12 programra kért külön-külön pályázatban segítséget, és meg is nyerte azt több millió forint értékben.

Az egyház horvátországi fennállása óta a kopácsi székhelyű HMRKE lelkészei közül senki nem kapott Magyarországról a határon-túli 5000 főnél nem nagyobb lélekszámú településeken szolgáló lelkipásztorok részére adható fizetés kiegészítést, amelyet egyházi berkekben széles körben határokon innen, vagy túl “Orbán fillér”-nek hívnak. Ezt az összeget a Magyarországi Református Egyházon keresztül folyósítja a magyar állam a határon-túli egyházi alkalmazottak részére, vagyis folyósíthatja, ha akarja. A HMRKE esetében még sosem volt ilyen szándéka.

Az Egyház elnevezésében szereplő “magyar” jelző a kilencvenes évek legvégétől számos támadás célpontja volt. Az 1999-ben alakult Kálvini Egyház vezetősége az “apartheid, soviniszta” jelzőkkel támadta a Horvátországi Magyar Református Egyházat számos fórumon. A horvát állam előtt is könnyű prédává válhatott az Egyház ezekkel a rágalmakkal. Mindeközben a magyar állam tartózkodott a kapcsolatok felvételétől, a magyarországi reformátusok nagy része pedig még emelt is a téten (lásd legutóbb Balog főpüspök tavaly szeptemberi nyilatkozatát, vagyis a HMRKE-t ott ütik-vágják, ahol érik…).

Meglepő módon azonban ezek a gáncsok nemhogy visszavetették volna a HMRKE gyülekezeteinek elkötelezettségét a Krisztus ügyének továbbvitelében, hanem még növelték is a szándékot, hogy megbecsüljék közösségeiket, lelkészeiket és örökségüket. Az elmúlt 20 évnyi hányattatást követően épületeink – beleértve a HMRKE gyülekezeteihez visszakerült templomok és gyülekezeti termek, lelkészlakásokat is – állapota egy-két kivétellel kifogástalan, csak a szokásos éves fenntartási és karbantartási munkálatokat kell a híveknek folyamatosan elvégezniük. Több idő marad a lelki életre. Ha már az építkezésekről esik szó, akkor a lelki ház építésére kell a jövőben a hangsúlyt fektetni, amelyhez nagyon sok megértésre, párbeszédre és szeretetre, vagyis krisztusi életre lesz szükség.

A magyar és horvát állam pedig továbbra is figyelheti a gyülekezetek építő munkáját a töltés túloldaláról.

Adomány Kárpátaljára

A Markócon 2022. március 12-én tartott kibővített elnökségi ülésen határozat született arról, hogy a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház gyülekezetei Ukrajna részére, azon belül a Kárpátalján maradt magyar református közösségek megsegítésére anyagi és természetbeni támogatást gyűjtenek, azt a rászorulók részére eljuttatják.

Ezért felhívást teszünk közzé, amelyben tudatjuk, hogy az alábbiak szerint gyülekezetenként a presbitérium és gondnok irányítása mellett tartós élelmiszereket, ruhaneműt, takarókat, kötszert, vitaminokat és pénzbeli adományt fogadunk el a közösségek tagjaitól és mindenkitől, aki támogatásával hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a nehéz helyzetben, háborús körülmények között élő civil lakosságot segítsük. Az adományokat a határozat szerint kárpátaljai otthonmaradó közösségeknek, elsősorban egyházi, református intézményekhez juttatjuk el, akik a helyi rászorulókat ismerik, a szükséget látják.

Információink szerint sokan költöznek a napokban ideiglenes jelleggel magyarok lakta településekre belső Ukrajnából, a harcok által sújtott vidékekről. Vannak, akik a helyi őslakosság tagjai közül az elmúlt évtizedekben kialakított, felújított és megalakult egyházi intézményekben most az ő kiszolgálásukat is vállalják, ellátják őket élelemmel, takarókkal, ruhaneművel, mert menekülésük közben csak a legfontosabb és kis csomagban szállítható személyes holmikat hozhatták magukkal, vagy még azt sem.

Az otthonmaradó magyar kisebbség tagjai is támogatásra szorulnak a megváltozott körülmények miatt. Ők azok, akik úgy döntöttek, hogy családtagjaiknak a biztonságos anyaországba és egyéb külföldre menekülését követően nem hagyják hátra házaikat, szülőföldjüket. Többségük az idősebb generáció tagja, sokan egyedül élők.
Javarészükről a református egyházon keresztül gondoskodhatunk a távolból azokkal az adományokkal, melyek alapvetően a túlélést jelentheti számunkra az élelmiszer ellátási gondok és a beszerzési akadályok, valamint a pénzhiány miatt.
A kárpátaljai református gyülekezetek tagjai, gondokai és lelkipásztorai nehéz körülmények között elismerésre méltó módon vállalják a segítő tevékenységek feladatait. Maguk is ismét szorult helyzetbe kerültek. A történelem során, az elmúlt száz esztendőben különösen is, Kárpátalja megpróbáltatásokat és üldöztetéseket tartogatott a keresztyének, köztük a reformátusok számára, de Isten megengedte, hogy ebben az időszakban a közösségek a hitben erősebbek legyenek.
Most a hitnek és az együvé tartozásnak ezt az erejét kell mozgósítani horvátországi gyülekezeteinkben is a kárpátaljaiak irányába, hogy egy testvérháborúban mi a szeretet testvérei legyünk az ott élők számára, akikre számíthatnak a bajban.

A Hercegszöllősi Református egyház adományokat gyüjt Kárpátaljára. Az adományokat a Hercegszöllősi Lelkészi Hivatalban veszik át, kedden és csütörtökön 17.00 – 19.00 óráig. Jelentkezni lehet ebben az ügyben a 098 295 703-as telefonszámon Sója Bálint főgondnoknál.

Természetbeni adományaikat Szentlászlón, Kopácson, Vörösmarton és Csúzán a helyi lelkészi hivatalban, vagy a gondnok elérhetőségén adhatják le.

Pénzbeli adományokat “Kárpátalja” megjegyzéssel a gyülekezeti pénztárba, illetve az alábbi horvátországi, illetve magyarországi egyházi számlára fizethetnek be átutalással:

Horvátországban:
Számlatulajdonos: Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj
Broj Vašeg transakcijskog računa – IBAN (IBAN Számlaszám): HR65 2500 0091 1015 1973 5
SWIFT adresa / BIC Addiko Bank d.d. Zagreb (Számlavezető Bank Swift kódja): HAABHR22
Számlavezető Bank neve: Addiko Bank d.d.

Magyarországon:
Számlatulajdonos: (HMRKE) Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház
Számlaszám: 16200230-10032031
IBAN Számlaszám: HU48162002301003203100000000
Számlavezető Bank Swift kódja: HBWEHUHB
Számlavezető Bank neve: Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.

(Fényképeinken: Kárpátaljai Református Egyházkerület – címer, Sója Bálint főgondok, HMRKE, Kopácsi Kettős János püspök, HMRKE)

Bibliaóra Szentlászlón

“Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.” Mt. 5:8

Ezzel az igével tartotta ma, 2022. március 9-én bevezetőjét a szentlászlói reformátusok otthonában a helyi lelkipásztor, Kettős Attila. A szerdai napon bibliaórákat tartanak gyülekezeteinkben és a múltheti alkalom után a mai közösségi bibliaórát több gyülekezet – utazásra vállalkozó – tagjainak részvételével Szentlászlón tartották.

A kopácsi, hercegszöllősi, bellyei, csúzai és eszéki gyülekezeti tagok és gondnokok mellett az alkalmon részt vettek ezeknek a gyülekezeteknek a lelkészei is. Varga György lelkipásztor-esperes és Kopácsi Kettős János püspök is üdvözölte a kezdeményezést, amelyen a menekültségben élő kárpátaljai és ukrán testvérek mellett az otthonmaradókról is szóltak imádságaikban a jelenlévők, és kérik az imádságban és segítségnyújtásban való részvételt minden együttérző horvátországi reformátustól is.

A délvidéken élők ismerik és átérzik annak a megpróbáltatásnak a súlyát és nehézségeit, melyben az ukrajnai háború áldozatai sodródtak.

Az igazi böjt

Az igaz böjt része az áldozatkészség. Föláldozom időmet, hogy Isten dolgaival foglalkozzam. Lemondok dolgokról, hogy jusson időm Istenre. Feláldozok valamit életemből, hogy Istenre tudjunk figyelni.

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház gyülekezeteiben a mögöttünk lévő hétvégén úrvacsoraosztással tartott istentiszteletek voltak soron. Szentlászlón Varga György lelkipásztor, Kopácson és az északi gyülekezetekben pedig Kettős Attila, szentlászlói lelkipásztor hirdetett igét és a gyülekezettel együtt vette az úri szent vacsora jegyeit. (2022. március 6.)

Imaórák Csúzán

A csúzai gyülekezet asszonyai szerda délutánonként kettő órakor tartják a bibliaórát, asszonykört. Énekeket gyakorolnak, Borkó Juliánna énekeit és a Halleluja énekeskönyvből válogatott dallamokat tanulják és gyakorolják a zsoltárokkal és dicséretekkel együtt. Az idei bibliai téma címe: “Járványok, betegségek a Bibliában”. Ebbe a körbe tartozik reformátoraink és elődeink összegyűjtött imádságainak felolvasása (pl. Luther Márton imádsága járvány idején…) is. Az egy hete kitört ukrajnai háború miatt ezen a héten szerdán a békéért, és kárpátaljai magyar barátainkért, testvéreinkért is imádkoztunk. Tervezünk más gyülekezetbeli bibliakörös asszonyokkal is közös találkozót hasonló szándékkal, és már jelezték a csatlakozást: a jövő héten a szentlászlói református gyülekezet bibliakörös asszonyaival tartunk közös imaórát. (VGY)

Go Top