Archive For 2022.02.24.

Ima hétköznap (Baranyai Júlia)

Mennyei Édes Atyánk, hálát adunk ezért a mai alkalomért, hogy ezen a napon is tanítasz bennünket és bátorítasz bennünket, hiszen Te tudod, hogy mennyire magunkra és sorsunkra vagyunk hagyva, ha Te nem jössz velünk. Kérünk Téged, hogy jöjj hozzánk és legyél velünk a mi életünkben, segíts bennünket tovább menni azon az úton, melyet nekünk elrendeltél. Légy velünk a Te Egyszülött Fiadért, hiszen Te tudod, hogy milyen áldozatot hozott értünk, bűnösökért. Légy azokkal is, akik nincsenek itt, érintsd meg a szívüket, hogy szükségét lássák annak, hogy eljussanak arra az igazságra, mely Tetőled jött, és értünk van, és a mi számunkra a megváltást hordozza. Alázatosan kérünk, hogy hallgass meg bennünket kegyelmesen, ámen.

Fényképünkön Baranyai Júlia látható.

Baranyai Júlia (1906–1982) író, néprajzkutató volt, aki tanári tevékenysége mellett a baranyai “hegyvidék” múltját is kutatta, tárgyi és szellemi emlékeit gyűjtötte. Kezdeményezésével indult meg a Vörösmarti Tájmúzeum anyagának tervszerű gyűjtése és rendszerezése már az 1960-as évektől kezdődően. Anyagának egy része még ma is megtekinthető a Deák-szurdok sarkán újjáépült egykori egyházi épületben berendezett kiállításon. Baranyai Júlia legismertebb könyvei: Gyertyafény; Laskó, egy régi falu krónikájából; Vízbe vesző nyomokon.

Ima hét közepén (Podhorszky Károly)

Mennyei Édes Atyánk, hálaadással állunk meg előtted ezen a mai napon és azért könyörgünk, hogy a Te szereted és a Te kegyelmed legyen velünk továbbra is, hogy tudjunk azon az úton továbbra is menni, amelyet kijelöltél számunkra. Ezen menni sokszor lehet, hogy nehéz, és kérdések merülnek fel bennünk ezzel kapcsolatosan, de Te a Szentlélek által megadod mindazt a kegyelmet és mindazt az örömöt, amivel tovább folytathatjuk az utunkat. Áldj meg bennünket, hogy bizonyságot tudjunk tenni azok előtt, akiknek közösségünkben kellene lenniük, de nincsenek itt. Minket áldj meg azzal a szeretettel, amellyel a Te szent Fiadat elhívtad és megváltásunkat az Ő művében teljesítetted. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, a Szentlélekkel egyetemben áldj meg bennünket, Ámen.

Fényképünkön Podhorszky Károly látható, aki jogászként és ügyvédként volt ismert a XIX. század második felében a Krassó-Szörény megyei közigazgatásban. Apja a megye főügyésze volt. A Szadságharc honvédseregében az őrmesteri rangtól a hadnagyi, főhadnagyi előléptetésen keresztül 1849-ben már századosként szolgált. A fegyverletételt követően 1851-ben jutott ki Amerikába, ahol eleinte fafaragással, majd fényképezéssel kereste kenyerét.

Délvidékiekkel, szorosabb értelemben baranyaiakkal való közvetlen kapcsolata is erre az időszakra tehető, mármint ha fenntartjuk azt az állítást, hogy bajban ismerszik meg az ellenség és barát. Ugyanis Podhorszky New Yorkba kerülve az akkor igen nagy népszerűségnek örvendő portrékészítésnek és fotográfiának szentelte idejét, és társaival közösen működtetett fotóműtermében együtt dolgozott bajtársával, Ács Gedeonnal. A menekültségben előfordult, és esetükben is az történt, hogy egykori, az emigrációban élő elszegényedett sorstársak anyagiakban és lelkiekben segítették egymást. Másoktól ugyanis nem sok támogatásra számíthattak.

Ács Gedeon laskói, majd az emigrációból hazatérvén csúzai lelkipásztor (“Kossuth papja”), az emlékirataiban tesz említést az együtt eltöltött időről. Podharádszky Károlyról egyéb délvidéki vonatkozású hírt nem ismerünk, de Áccsal való kapcsolata mégis azok közé sorolja számunkra őt is, akik a szabadságért és nemzetért érzett felelősségben, törekvésben hasonló célokért tudtak és tudnak a mai napig is küzdeni…

Ima az új nemzedékért

A kopácsi református óvoda, cca. 1995.

HÁROM GENERÁCIÓ

Köszönjük Tenéked, Mindenható Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által, hogy ezt a mai napot is felhoztad a mi életünk felett, és kegyelemből megadtad azt, hogy szorgalmasan tegyük a mi mindennapi munkánkat. Áldd meg a mi istentiszteletünket, áldd meg a mi életünket, áldd meg a mi egyházunkat és gyülekezeteinket, és áldd meg mindezeket, Atyánk, és világosítsd meg számukra a Hozzád vezető utat. Hogy békességben tudjuk letenni azt a szolgálatot, amelyet egyen-egyenként ránk bíztál, hogy azt a fiatal munkerőnek átadhassuk, és azok tovább tudják vinni mindazokat, amiket vittek a mi elődeink, és tőlük amit megkaptunk mi magunk is. Növeld a Te egyházadat és a Te közösségedet velünk, mint családodat. Jézus által most, és mind örökké, ámen.

Asszonyok a szentlaszlói zsinaton, cca. 1955.

A kórógyiak bölcsessége…

A kórógyiak bölcsessége

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyházhoz (HMRKE) tartozó kórógyi református templomban ökumenikus szertartásra került sor február 10-én – adta tudtul a széles nyilvánosság részére az interneten a résztvevő felekezetek egyik képviselője. Az alkalomról képeket is csatoltak a híradás mellé.

Az imagyűlésen megjelent egyházak képviselői folyamatosan izgatják a helyi közösség tagjait és demonstratív módon maguknak tulajdonítanak olyan jogokat, amelyekkel nem rendelkeznek. A gyülekezet templomát és ingatlanjait engedély és hozzájárulás nélkül sajátjaikként használják. A résztvevők között volt a szomszédos településeken működő Római Katolikus Egyház és a szabadegyházak közösségéhez tartozó Isten Egyháza plébánosa és lelkésze, valamint a szomszéd település polgármestere is, hogy személyével próbáljon nyomást gyakorolni Kórógy református híveire. Az alkalmat az 1999-ben megalakult, és jelenleg Kálvini Egyház néven jegyzett egyházi közösség szervezte Szenn Péter laikus püspök irányításával, aki a Magyarországi Református Egyház horvátországi bábjaként szervezkedik a helyi- és országszerte működő hitvalló református közösségek bomlasztása érdekében.

Mint ismeretes, a kórógyi református templom és egyéb hozzá tartozó ingatlanok (parókia, kert, földek) a HMRKE közösségéhez tartoznak. Ez az egyház a volt Jugoszláviai Keresztyén Református Egyház törvényes horvátországi jogutódja. Az egyháztól 1999-ben kivált hívekből megalakult Kálvini Egyház részéről indított hamis földhivatali eljárások egy időre összezavarták az állami ingatlannyilvántartást, de a csalások feltárása és az eredeti állapotok helyreállítása mára tisztázódott.

Szenn Péter lába alól már Kopácson és Harasztiban is kicsúszott a talaj. Beiktatása helyszínéről már korábban el kellett költöznie, mert a helyiek megértették, hogy hamis fundamentumra nem lehet építkezni hosszú távon. Lelkészei felesége és a törvénytelen sepsei bojtár kivételével már megtagadták tevékenységét, ezért most anyagi függőség fenntartásával és más felekezetek megtévesztésével kívánja elérni célját.

A kórógyi reformátusok nem ültek fel – egyébként az ingatlanhasználat tekintetében törvénytelen – kezdeményezésének, az alkalmon a hivatalos képviselők mellett nem vett részt a gyűlésen a település lakói közül az érintetteken kívül senki. Sajnálatos, hogy az ökümené – a világ összes keresztény egyházának egyesítésére indult mozgalom – neve alatt önös érdekű és közösségeinktől idegen szellemiségű kezdeményezést támogatnak a volt jelenlévők. Ezzel szembemennek azzal, ami egyébként egyházi vezetőknek különösen fontos közös feladata volna, hogy ugyanis minden ember üdvösségére, szóval és tettel, közösen hirdessék az evangéliumot, valamint, hogy Isten üzenetét nem személyválogató módon, hanem az egész nép előtt közösen jelenítsék meg.

Örvendetes, hogy a kórógyi református gyülekezet tagjai átlátták a helyzet álságosságát és manipulatív szándékát, és nem jelentek meg a korábban már hitelüket vesztett egykori vezetőik szertartásán. Az őshonos helyi gyülekezet képviselői megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy nevükkel ne lehessen a továbbiakban visszaélni és bomlasztani az amúgy is megtört létszámú református közösség életét.

(Photo: U Korođu održana ekumenska molitva za jedinstvo kršćana.
Župa Tordinci)

SOLA SCRIPTURA – imádság

Mennyei Atyánk, neked köszönjük meg most, hogy szólsz hozzánk ezekben a napokban is. Neked köszönjük meg, hogy nincs szükségünk emberi jelekre, mert Te elküldted Egyszülött Fiadat, aki az egyetlen jel. Köszönjük Neked, hogy a Szentírás alapján is szólsz hozzánk. Azt olvasva igyekezhetünk megérteni Téged. Köszönjük, hogy a hitnek segítségével, bár talán sokszor úgy érezzük, hogy nem értünk valamit, mégis számtalanszor megtapasztaljuk, hogy velünk van a Te megvilágosító jelenléted. Köszönjük, hogy ez teljesen elegendő a mi számunkra. Mint ahogy református elődeink ki tudták azt mondani, hogy egyedül, és egyedül a Szentírás alapján tudunk Téged megismerni, és ez elégséges ahhoz, hogy Téged megismerjük, úgy igaz ez ránk is. Köszönjük neked, hogy ez nem csak a mi időnkben és korunkban van így, hanem az évszázadok során is. Téged kérünk, hogy Szentlelked segítségével add meg nekünk, hogy templomunk és közösségeink had lehessenek az a hely, amelyben mindig tisztán hangzik fel a Te igéd, és a Te tanításod. Neked köszönjük, hogy megtartottál bennünket a hűségben, neked köszönjük meg, hogy adtál türelmet azokban az időszakokban, amelyekben emberi gondolkodás és indulatok szerint türelmetlennek kellett volna lennünk. Köszönjük neked ezt az ajándékot, hogy a mai napon hálát adhatunk neked mind ezekért. Imádkozunk hozzád azokért, akik nincsenek itt közöttünk, vagy már nincsenek itt velünk. Téged kérünk, hogy a mi őseink és elmúlt szeretteink hite és hűsége legyen megerősítő példakép. Téged kérünk Istenünk, hogy életünk további részében is maradj velünk, és arra való alkalommal részeltess bennünket a Te szent vacsorád jegyeiben. Ámen.

Ima igehirdetés előtt

Mennyei Atyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy bár esendő és gyarló emberi szavak által, de segítesz nékünk egy kis fénysugarat megtalálni eme földi világ útvesztőiben, mely sokszor szét akar tépni bennünket – nem csupán az egyház és a gyülekezet közösségét, hanem jól látjuk, hogy a baráti kapcsolatokat és a családokat is. Urunk, köszönjük, hogy nem olyanra, mint a pelyva, amelyet a szél dobál és elfúj, elszór messzire, hanem kemény, erős földből formáltál bennünket. Szentlelked által elevenítetted meg a teremtett embert és azóta is Szentlelked által folyamatosan velünk vagy, hogy keressük, várjuk, meghalljuk a Te kijelentésedet, és nem azt, amit itt, vagy ott valaki elmondott. Kérjük a Te gazdag áldásodat a mi közösségünk, egyházunk tanácskozásaiban, a Te áldásodat a jelenlévők és szeretteik életére, és azokra is, akik nem jöttek el valami miatt. Kérjük azokra is, akik úgy vélik magukban, hogy mi az ő ellenségeik vagyunk, mert még nem látják, hogy a Te igazságod által a Krisztusban csak egyek lehetünk, egy közösség. Egy közös cél, egy terített asztal, és egy nemes, keresztyéni küldetési elv vezérel bennünket; hogy majd egykoron a Te hatalmas színed előtt boldogan találkozzunk. S addig pedig, amit itt űztünk, amit szeretnénk szebbé tenni, a mi egyházi és egyéni életünket, ahhoz kérünk, hogy adj erőt, hallgassad meg könyörgő szavunkat, és legyen a Te gondviselésed az idősekkel, a betegekkel, szomorkodókkal, és minden reményvesztővel. És nem utolsó sorban könyörgünk drága magyar népünkért, mert bár száz esztendővel korábban szétszakították az országot, s mi még arról álmondunk, hogy egység lesz, de tudjuk, hogy emberi erővel ha mindent megteszünk is, s nem is lesz eggyé, a Krisztusban hívők által országunk már egy. És kérjük a Te áldásodat arra is, hogy a határon túl lévő reformátusság is úgy nézzen erre az egyháztestre, mint Krisztus szeretetének egyik gyöngyszemére, és nem mint ellenségre. Kérünk, hallgassad meg könyörgő szavainkat, ámen.

Berta Imre lelkipásztor

A kép szomorú aktualitását az adja, hogy Varga Irma (szül. Takács Irma) 94 éves református testvérünk búcsúztatása holnap, 2022. február 4-dikén, 13.00 órakor kezdődik a pélmonostori temetőben.

Igét hirdet: Varga György református lelkipásztor.

ÜZENET

Miért sirattok?
Hisz Isten arca volt,
mely símogatón,
hívón rám hajolt.

És én mentem…
S most fényözönben élek
És nem vagyok más
Csupán tisztult lélek.
Sziromhullás volt…
Árnyékom lehullt…
A szemetek hát könnybe
miért borult?

Ha emlegettek: köztetek leszek.
Ha imádkoztok: veletek vagyok.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok.
Emlékem így áldás lesz rajtatok.

(Reményik Sándor verse)

Gyülekezeti tagok látogatása Csúzán és Vörösmarton

Gyülekezeti tagok látogatása Csúzán és Vörösmarton a 2021. év végén és 2022. elején. Ember Lajos a legidősebb presbiterünk, Isten éltesse sokáig! (A képeken: Ember Lajos és Mária, Angyal Julianna, Major Mariska és Varga György lelkipásztor)

Közös imádságunk:

Istenünk, Téged kérünk, imádkozunk hozzád csonka szavainkkal, hogy add az áldásodat arra, hogy igyekezetünk az életben mindig a helyén legyen, hogy méltóképpen tudjunk felebarátainkkal közösséget alkotni, istentiszteletet tartani minden időben, s úgy ebben az órában is. Köszönjük, hogy egybegyűjtöttél bennünket, megőriztél minket az ide vezető úton, akár a közelből, akár távolabbi vidékről jöttünk. Imádkozunk azokért is, akik már nincsenek itt velünk, akik ma is biztosan itt lennének velünk, itt ülnének mellettünk a padokban, vagy otthon a rádió mellett, de már magadhoz hívtad őket. Urunk, Istenünk, azt is tudjuk, hogy saját erőnkből nem lennénk méltók arra, hogy előtted megálljunk. Tudjuk azt, hogy sokszor és sokat vétkezünk szavakkal és cselekedetekkel és mulasztásokkal, de köszönjük a Te végtelen kegyelmedet, mellyel lehetővé tetted, sőt méltóvá tettél bennünket arra, hogy bejöjjünk a Te házadba, az Igédet hallgassuk és imádságban hozzád szólhassunk. Imádkozunk azért, hogy a mai alkalom a Te templomodban, vagy otthonainkban, a mi csendes szobáinkban valódi istentisztelet lehessen a mi számunkra, és azoknak is, akik otthonaikból most lélekben vannak közöttünk: a betegekért, az idősekért. A Szentlélek tudjon valóságosan egybe- és összekötni velük bennünket. Téged kérünk, hogy légy jelen, segíts meg bennünket mindennapi igeolvasásunkban, és istentiszteleteinken szent igéd meghallgatásában és megértésében. Ámen.

Go Top