Archive For 2021.10.30.

“Itt állok, másként nem tehetek. Istent engem úgy segéljen, ámen.”

“Itt állok, másként nem tehetek. Istent engem úgy segéljen, ámen.”

Luther ezekkel szavakkal fejezte be beszédét a wormsi birodalmi gyűlésen, miután megtagadta tanainak visszavonását. Új korszak kezdődött a keresztyénség történetében. A wittenbergi prédikátor beszéde és bizonyságtétele később egy egyházi reform mozgalom részeként nagy vihart kavart az akkori modern országokban Európa szerte. Beszéde úgy hatott, mint “villám a puskaporos hordóra”, felkelések, vita-mozgalmak és háborúk követték. Egy ország szétesése és a fejedelmek megerősödése. A középkor és újkor máig vitatott határán fellépését előzmények határozták meg (Vald Péter, Wiclif és Husz János mozgalma) a Reformációt. Utóhatása pedig máig is tart, mert az egyházi megújulási mozgalmak meg-megújuló erővel képviselik az evangéliumot mai világunkban és környezetünkben is.

Horvátországi egyházainkban is hat a megújulás-megújítás igénye. Egy ilyen korszakot élünk meg a független Horvátországban a Református Egyházon belül is. Gondjaink nem egyediek a világ keresztyén közösségeinek köreiben. Reméljük, hogy ez a mozgalom, ami jelenleg is zajlik – minden kívülről jövő erővel ellentétben – az egyesülés és nem a szétszóratás és megosztás irányába mozdul el.

Közös hitvallásunk mai összefoglalása abban a meggyőződésben gyökerezik, amit a Heidelbergi Káté 1. kérdésére adott válasz így fogalmaz meg: Mind testestől, mind lelkestől, úgy életemben, mint halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmától megszabadított és úgy megőriz, hogy az én mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgáljon… Ezért Ő, Szentlelke által az örök élet felől engem is biztosít, és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz, hogy ezentúl Őneki éljek.”

Várjuk szeretettel gyülekezeteink tagjait és minden érdeklődő vendégünket a holnapi, csúzai református templomban 2021. október 31-én d.e. 10 órakor kezdődő istentiszteletre!

Zsinati Tanács, Kopács

2021 október 24-én a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa ülésezett a kopácsi református templom kistermében.

A meghirdetett napirend szerint történt a tárgysorozat pontjainak megvitatása. Kopácsi Kettős János szuperintendens köszöntőjében hálát mondott mindazoknak akik közreműködtek az egyház feletti gondoskodásban, a gyülekezetek és híveink hitét és kitartását ébren tartották és megerősítették közösségünkben. A jövőre nézve is ennek fontosságát hangsúlyozta, mint olyan feladatot, melyben minden Krisztus mellett elkötelezett és a Szentlélek által megszólított embernek meg kell találnia a maga feladatát.

Szó volt az egyházhoz visszatért ingatlanok helyzetéről. Részletesen tárgyalt napirendi pontként a jelen helyzet ismertetésre került sor a földhivatali és kárpótlási hivatalokból beszerzett legfrissebb adatok alapján. Ezek az eredmények a várakozásnak megfelelőek, sőt előrehaladottabb állapotban vannak a reméltnél. Temérdek adminisztrációval járt az eddigi eljárások sora, és várható újabb beadványok és igazolások beszerzésének szükségessége, amely nagy feladat elé állítja az elnökséget. A kulcsok átadására felszólító levelek minden tulajdonba visszakerült helyre kézbesítésre kerültek azokkal a bentlakókra vonatkozó méltányos ajánlatokkal együtt, melyre egyházunk képviselői várják az érintettektől a választ.

A Vallásügyi Bizottság képviselőivel folytatott tárgyalások során megállapítást nyert, hogy bár az állami szerződés jogos és törvényileg szükséges frissítésének akadálya a jogerős végzés megérkezése eredményeként már június hónapban elmúlt, a hivatal folyamatban lévő eljárása a maga által szabott határidőt túllépte. A Zsinati Tanács megerősítette az eddigi egyházi álláspont képviselete melletti további kiállását, amely egyértelműsítheti az eljárások menetét.

Az egyebek között az egyház magyarországi kapcsolataival összefüggésben levő ügyeket tárgyalták és az október 31-i csúzai reformáció-emléknapi programot véglegesítették a lelkipásztorok és gondnokok.

Az ülést a jelenlévők, gyülekezeteink és nemzetünk, valamint országunk valamennyi tagjára szóló áldáskéréssel és közös imádsággal zárta a helyben szolgáló püspök lelkipásztor, Kopácsi Kettős János.

Élő közvetítés Eszékről

Varga György esperes, református lelkipásztor tartott élő közvetítésben istentiszteletet 2021 október 24-én az eszéki protestáns gyülekezet imaterméből. Az elhangzott prédikáció meghallgatható az interneten a következő címen: https://fb.watch/8XQAaDzl9E/

Két hét múlva, vasárnap délután Kopácsi Kettős János püspök szolgálatát hallgathatják híveink az eszéki Tvrda (régi város) gyülekezeti terméből.

Kálvini Egyház – Zsinat Rétfalun

Rákos Loránt felvidéki püspökhelyettes igehirdetési szolgálatával tartotta a Kálvini Egyház évi rendes Zsinatát Rétfaluban 2021. október 16.-án. A szűk körű tanácskozáson résztvettek a Kálvini Egyház vezetői, lelkészei és gyülekezeti gondnokai.

Az előző esti ünneplés azonban ezúttal elmaradt.

A Zsinat érdekessége volt, hogy bár az ülésnek helyet adó templom és parókia a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház tulajdona, mégis, a tulajdonos méltányosságából lehetőség volt arra, hogy ez az egyházi közösség ezen a helyen az utolsó zsinatát megtarthassa.

Az érdekesség mellett rendkívül fontos is volt a megjelentek számára minden, amiről szó volt, ugyanis a lelkészek és a gondnokok most szembesültek a legfrissebb tényekkel, amik a 2019. novemberi bírósági végzés idei jogerőre emelkedésével bírósági határozatban összefoglalva is megjelentek.

(Ennek értelmében a háború előtti refomátus egyháznak a horvátországi jogutódja az eddig minden elképzelhető módon ellehetlenített Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház. Vagyis az a közösség, amely tények hosszú sorára építve 18 év alatt türelmesen, közigazgatási perben védte meg igazát a “góliátokkal” szemben… és amely kivívta, hogy biblikus alapokra épített egyházi alkotmánya a hitvalló gyülekezetek által működhessen a következő időszakban is. Reméljük, hogy ez az időszak a béke időszakát jelenti majd…)

A zsinaton megmutatkozott, hogy a képviselők egy része a zsinati jogtanácsos határozott álláspontja ellenére sem fogadja el a jogerős bírósági döntést. Sőt, minden lehetséges fórumon támadni fogják azt. Ebben Magyarország Kormánya és a HMDK, azon belül Jankovics Róbert országgyűlési képviselő segítségét kérik és köszönik, amint tette ezt Darko Tursic, Sepséről. Baráti kapcsolataikat egyházi körökben is ennek érdekében remélik felhasználni, ennek eredménye a Generális Konvent elnökének Debrecenben kiadott támogató nyilatkozata és a jelen lévő felvidéki szolgálattevő személye is. Évtizedeken keresztül gyakorolt módszereikben láthatólag nem rendítette meg őket egy törvényes eljárás lezárulta. Azonban hamarosan bekövetkezhet a szembesülés további olyan helyzetekkel, melyek személyi következményekkel is járhatnak. Az ingatlanok, templomok és parókiák nélkül maradt egyház eddigi kedvezményezettjeit a tulajdonossal való együttműködés hiányában kilakoltatás fenyegeti. Ebben az esetben a lelkészeknek az elmúlt évek alatt megszerzett saját tulajdonukban lévő ingatlanjaikba kellene átköltözniük, de erre egyelőre nincs készség.

A zsinat után felvetődik a kérdés: a zsinat alkotói, a gondnokok, lelkészek ismerik-e pontosan azokat a körülményeket, tényeket, amely alapján a Kálvini Egyház nehéz és esetenként törvénytelen helyzetekbe sodorta magát az idők során? Tényleg azonosulni tudnak a bíróság által is elítélt eljárásokkal, nem akarják érteni az ellen-állításokat? Vagy csak áldozataik ők maguk is egy haszonleső, mindenáron a saját érdekeiket szem előtt tartó szűk megélhetési csoportnak, akik a felelősség rájuk háruló következményei elől elkeseredetten keresnek halasztást és kibúvót?

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége türelmi időt adott a Kálvini Egyház tagjainak arra, hogy lépéseiket átgondolják és együttműködési szándékukat kifejezzék. Válaszában a mostani zsinat Rétfalun egyelőre nem az együttműködés irányába mutat.

Fotó: Facebook

Püspöki Visitatio Sepsén

Püspöki Visitatio Sepsén – 2021. október 14.

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház püspöke, Kopácsi Kettős János lelkipásztor a hegyaljai falu, Sepse templománál tett látogatást ma délben. Látogatásának célja az újjáépítés alatt álló templomon végzett munkálatok és a parókia állapotának felmérése volt.

A templom belsejében a villanyszerelési munkák után a vakolás következik, és ha az idő engedi, akkor a festés.
A jelenlegi és nem sokára menesztett lakó által az elmúlt évek alatt elhanyagolt parókia épülete és udvara remélhetőleg hamarosan megtisztulhat a gyülekezet tagjainak kétkezi munkája által. Erre a feladatra ezen a szorgalmas emberek által lakott településen mindig van jelentkező a gyülekezet érdekében.

Sepse gyöngyszem. A ma készült felvételeken is látni, hogy minden adottsága megvan az egyháznak és környezetének ahhoz, hogy a béklyótól felszabadulva újjászülethessen.

“Lélekben együtt” (Zajedno u Duhu)

A Horvát Televízió 1-es csatornáján futó “Lélekben együtt” (Zajedno u Duhu) egyházi műsor szerkesztői készítettek interjút a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház püspökével, Kopácsi Kettős János lelkipásztorral a kopácsi református templomban ma délután.

A püspök elmondta, hogy nagy változások előtt áll a horvátországi reformátusság. A református egyházi közigazgatási rend a feje tetejéről a talpára állt a közelmúltban megszületett jogerős végzés és földhivatali eljárások következményeképpen. A horvátországi reformátusok ismét saját berkeikben tudhatják a háború után egy időre (mintegy 20 évre) elorzott istentiszteleti helyeiket, parókiáikat.

A változások neheze ezután következik, ugyanis, mint kiemelte: a megbékélés hangjának és az isteni igazságosságnak kell érvényt szerezni sok-sok párbeszéddel munkálva és kisimítva azokat az ellentéteket és feszültségeket, amelyben az elmúlt időben a hitvalló gyülekezetek éltek.
A püspök reményét fejezte ki, hogy nem csupán emberi erővel kell az összhangot a különböző felekezetek és gyülekezetek között megteremteni a jövőben, hanem Isten szeretete által is támogatást kell nyernünk ahhoz az törekvéshez, amelyet eddig szemmel láthatóan is áldással kísért az Egyház Mindenható Ura.
Ezért, mint mondotta, a közeljövőben egyházi gyűléseket és tanácskozásokat terveznek tartani, amelyen a jogvesztett gyülekezetek tagjai is részt vehetnek és tájékozódhatnak a fejleményekről.

Istentisztelet élőben – Eszék

A HORVÁTORSZÁGI MAGYAR REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ ISTENTISZTELETE AZ ÓVÁROSBÓL élő adásban , később felvételről, 2021. október 10. vasárnap du. 4 órai kezdettel.

https://fb.watch/8yHmXVz6gp/

Igét hirdet: Kettős Attila lelkipásztor, Eszék-Szentlászló

Egyeztető tárgyalások kilátásban

Hamarosan megkezdődnek az egyeztető tárgyalások a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház vezetősége és az 1999-ben alakult Kálvini Egyház lelkészei és gyülekezetei között az átvétel feltételeiről és a gyülekezeti munka folytatásáról. A jogerős végzés szellemében kell kialakítania minkét félnek a kölcsönösen elfogadható kereteket, melyeken belül helyreállhat a rend a református alkotmányosság és méltányosság, valamint kegyesség alapjain és a jogosult helyi gyülekezetek ismét birtokukba vehetik vagyonukat. Ez utóbbiakat évtizedeken keresztül – a jogerős végzésben említett “hamis eljárás”- segítségével egy, a horvátországi reformátusoktól elkülönült társaság használta.

A rendezés érintheti a ’90-es évek háború utáni időszakának éveit és az azóta eltelt időszakot is. Egyelőre a Kálvini Egyház lelkészei és tagjai részéről érkezett szándéknyilatkozatokat fogadta a Kopácson működő Püspöki Hivatal.

Reméljük, hogy bölcsességgel és őszinteséggel, a krisztusi egyenes úton járva sikerrel jár az eddig szembenálló új egyház és tagsága, és él a megbékélés nyújtotta lehetőséggel, mely az evangélium örökségének felmutatásával mutatja jeleit és bontakozhat ki ismét az egység irányában, Horvátországban.

Konfirmáció Kopácson

Konfirmáció a kopácsi református templomban.

A Dorothea név

eredeti jelentése “Isten ajándéka”. A görög δῶρον (dōron) “ajándék” és a θεός (theós), “isten” szó összetételéből született. Ma is használatos és gyakori keresztneveink legtöbbje valamilyen jelentéssel bír. A régiestől eltérő írásmódok folyamatosan változnak. Az eredetileg görög, latin, germán, angolszász, kelta, vagy éppen türk, vagy szláv szavakra visszavezethető nevek ma is több nemzet nyelvében használatosak. Jelentésükkel alig-alig vagyunk tisztában, pedig nyomtatásban a keresztnév szótárakban, vagy az interneten webes keresőkben pontos találatokat és ismertetőket kapunk róluk, ha érdeklődünk.

Örömmel adunk hírt arról az ünnepi eseményről, melyre augusztus 28-án, a kopácsi református templomban került sor. Böröcz Dorotea konfirmációján a család jelenlétében Kopácsi Kettős János püspök áhítatot tartott. Kívánjuk, hogy Dorotea életét áldás kísérje, jelenléte a környezete, szerettei és barátai számára áldás legyen mindenkor!

Go Top