Archive For 2022.01.29.

Vasárnap reggel, ima

Mindenható Istenünk, Gondviselő Mennyei Atyánk, hálás szívvel köszönjük az áldott alkalmat, amely előttünk áll és amellyel lehetőséget kínáltál gyarló, bűnös életeinknek, hogy a Te hatalmas szíved váltságát keresve a Te hajlékodba eljöhettünk a Te igédet hallgatni, ünnepet szentelni és istentiszteletünkön a te mindenhatóságodnak hírét venni. Áldunk, Urunk, hogy nagy feszültségek, félelmek és fájdalmak közepette is gondviselő pásztorunk voltál, most pedig közelről és távolról is összegyűjtve bennünket, igénk és a hit forrásától elindulva az emberi tudás és bölcsesség útján haladva hagytad, hogy ennek az egyháznak a javát szolgálatainkon keresztül megmutassuk, kutassuk, és ha akarjuk, akkor mindenkor megvallhassuk, és akarjuk kifejezni. Most pedig kérjük Szentlelkednek drága erejét, hogy adjon erőt a Te igéd hirdetésére, annak meghallgatására, sőt naponkénti megtartására. Ámen

A legszegényebbekért

Szentháromság, egy Örök, Igaz Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által, hálás szívvel köszönjük meg neked a mai szent igét, amelyet Te adtál a számunkra és amelyben bíztatsz bennünket arra, akár az utat keresőket, hogy a hitnek az útjára lépjünk. Bíztatsz bennünket arra, hogy akik ezen az úton járunk és lépegetünk naponként olvasva a Te szent igédet, úgy másokat is tudjunk bíztatni általa.
Igen, akár ahogy egy gyermek ének is buzdít és bíztat bennünket erre a következő soraival eképpen:

Ha te Jézust követed, akkor leszel boldog,
Akármerre visz utad, vele jó lesz dolgod,
Esik eső, fúj a szél, vihar tombol – mit se félj,
Ő visel rád gondot!

Olyan csodálatos, Jézus Krisztus, amikor megtapasztalja a te gondviselő szeretetedet az ember. Amikor átéli azt, hogy Te ott vagy vele a mindennapokban, és általad és veled könnyebbé válik az a teher, amelyet hordozunk egyen-egyenként.
Így kérünk, hogy Te áldj és szentelj meg bennünket.
Te áldd meg a ránk következő hetet, amely előttünk van és amelyre Te előre adsz erőt számunkra, hogy el tudjuk viselni a mindennapokat, hogy azok terhe sokkal könnyebbé tudjon válni.
Így kérünk Téged, hogy tégy bennünket bizonyságtévő lelkekké, tégy bennünket áldássá, és ezért veled együtt menve örömteli szívvel tudjunk testvéreink felé is közeledni.

Ökumenikus Istentisztelet – 2022, Eszék városában

A 2022-es ökumenikus imahét eszéki alkalmának közvetítése a Protestáns Egyház gyülekezeti terméből, 2022. január 25.

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház hívei mellett részt vett, és imádsággal és közös szolgálattal erősítette a keresztyén közösséget és az egyházi felekezetek egybetartozását a Krisztus parancsa szerint Varga György lelkipásztor Csúzáról és Kettős Attila szentlászlói lelkipásztor.

Soli Deo Gloria!

A felvétel elérhető az alábbi linken:

https://fb.watch/aLYlYBn0yW/

Emlékezés sen. Sója Lajos főgondnokra

“… a megmaradás pedig a sok tanácsos által van.”
Példabeszédek Könyve 11:14

Nehéz szívvel, de mégis a jövőbe vetett reménységgel és örömteli hittel emlékezünk egykori főgondnokunk, sen. Sója Lajos halálának évfordulóján személyére és mindazokra, akik hozzá hasonló képpen az utóbbi évtizedek embert próbáló időszakában Istent, a keresztyén egyházat és a magyar nemzetet egyaránt példamutató hűséggel szolgálták.

Ma kilenc éve annak, hogy eltávozott örök hajlékába a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház főgondnoka és a hercegszöllősi reformátusok gondnoka, sen. Sója Lajos. 73 évet élt. 1986-tól gyülekezeti gondnok volt, 1999-től országos főgondnok, egészen 2013-ban bekövetkezett hirtelen és fájdalmas haláláig. Családja mellett is igazi családja volt az egyház. Nem volt olyan nap, amikor valamilyen szolgálatot ne vállalt és látott volna el a gyülekezet és közegyház érdekében. A hercegszöllősi református templom újjáépítése, a parókia rendbetétele volt legnagyobb álma. Sok évtizeden keresztül fáradságot és áldozatot nem kímélve kereste a segítséget helyben és idegenben, hogy amit eltervezett, azt Isten áldásával meg is valósíthassa. Törekvése sikerrel járt. Kitartása és elkötelezettsége felelősség vállalással társult. Reménytelennek látszó helyzetekben is tudott hűséges maradni a Krisztushoz, állhatatosságát megáldotta az Isten.

Ma már szinte természetesnek vesszük, hogy templomaink megújulnak. Hogy béke van szülőföldünkön. Nagy emberi erőfeszítéseknek és Isten különös áldásának köszönhető az, hogy ez mind lehetséges. Tudjuk azonban, hogy az emberi akarat és igyekezet is semmivé lenne a Szentlélek ma is közöttünk lévő áldása és megszentelése híján. Járnak közöttünk Szentlélektől megáldott emberek. Nagy szükségünk van rájuk. Tudjuk, hogy sen. Sója Lajos is ilyen ember volt. Népünk és hitünk megmaradásának súlya nyugodott a vállán, mint a fenti igében is idézett sok tanácsosén. Emléke legyen áldott, példája legyen tanulság és váljék sokakban életté a fiatal korosztály, a jövő nemzedékének tagjai között!

(Megemlékezésünk dátuma: 2022. január 19., Hercegszöllős)

Imádság Szentlászlón

Örökkévaló Mennyei Szent Édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, előtted állunk meg és hajtjuk meg a fejünket imádságra ezen a mai nyugalom napján, és megköszönjük Neked ezt az alkalmat és ezt az órát, hogy adod, hogy elcsendesedjünk és ezt az órát Neked szenteljük. Istenünk, bizony olyan jó Téged dícsérni és magasztalni, ahogy a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus is felhívja erre a figyelmünket, hogy Téged lélekben és igazságban imádjunk. Igen, a mi Urunk, Jézus Krisztus szólít fel arra, hogy bízzuk rá magunkat mindig, s minden időben. Köszönjük, hogy Te valóban így hívsz bennünket önmagadhoz. Minden időben meg akarsz bennünket szólítani otthonunkban, vagy bárhol is legyünk ezen a világon. Köszönjük, hogy Te adod az újabb és újabb lehetőségeket arra, hogy veled találkozzunk, hogy előtted tudjunk hódolni, mint ezen a mai alkalmunkon is. Így kérünk, hogy áldj meg és szentelj meg bennünket akárhol is vagyunk, és így kérünk, hogy hallgasd meg a mi könyörgésünket, amelyet imáinkban elmondunk. Te látod, hogy mennyi és mennyi terhet hordozunk, és mennyi lelki problémánk van. Tudjuk és hisszük, hogy Te ezekben is segíteni szeretnél, ezekhez is elegendő erőt akarsz belénk önteni, hogy mindezeket el tudjuk hordozni. Így kérünk Téged, Gondviselő Édes Atyánk, hogy hallgasd meg a mi könyörgésünknek szavait, áldd meg az igének hirdetését, hallgatását és szívünkbe fogadását. Ámen.

Imádság – Fel, barátim!

Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt!
Rajta bátran! Megsegít és győzedelmet ad!…
… Harsonázzunk s fenn lobogjon győzedelmi jel!
Így előre Jézusunkkal, néki győzni kell!… (393. dícs.)

Urunk és Istenünk, összegyűltünk itt, a szentek közösségében, hogy olvassuk és hallgassuk a te igédet. Azért jöttünk, hogy az örömhírt érezzük a szívünkben, hogy a te közelségedet és vigasztaló szavadat halljuk meg a gyülekezet közösségében.
Kérünk, hogy ne tekints most a mi hiányosságainkra, hibáinkra, gyarlóságainkra, emberi készségeinkre, amelyekhez olyan nagyon ragaszkodunk, hanem tekints úgy ránk továbbra is, mint akikért a te megváltó fiad, a Krisztus minden bűnünket elvette egyszeri áldozatával, hogy felemeljen bennünket abból a porból, amelyben vagyunk. Kérünk téged a Krisztusért, hogy kegyelmezz nekünk és légy szerető és jó Atyánk, megváltó Istenünk a Szentlélek közösségében. Ebben a szentlelkes közösségben várunk téged itt, és ahogy forgattuk egész héten a mi lelkünkben, hogy vasárnap megjelenjünk a te színed előtt a templomban, hogy halljuk a te igédet, úgy kérünk most itt állva, hogy nyisd meg a fülünket a hallásra, szemünket a látásra.
Légy ne csak mivelünk itt, ebben a közösségben, hanem áldd meg családjainkat, szeretteinket, barátainkat, testi és lelki közösségünknek minden tagját. Köszönjük neked, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Tiszta szívvel és nyitott szívvel állunk előtted, ámen.

Imádság Kopácson

(“Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz…” Lk. 1:16)


Mennyei Édes Atyánk, az evangélium példájából tudjuk, hogy gyakran nem a bőség és gazdagság, megelégedettség az, ami Hozzád vezet, hanem az, ami nincs. Nekünk is vannak hiányaink az életben, amelyeket Te ígéreted szerint betöltesz, és amelyeken keresztül Reád tekinthetünk. Amiképpen Zakariásnak a fián keresztül töltetett be az élete értelme, amelyet Te adtál meg számára, úgy amikor nyomorúságban vagyunk, fájdalomban, betegségben, reménytelenségben, akkor a Te Igéden keresztül sikerül Téged megtalálnunk. Kérünk azért, hogy amikor hasonló szükségünkben keresünk Téged, akkor ne fordíts hátat, hanem fordítsd az arcod ragyogását miránk, hogy Szentlelked kitöltetésével megváltozzon az életünk ígéreted szerint, mely megváltást, bűnbocsánatot, vígasztalást, örök életet teremt nekünk. Kérünk, hogy ezzel a lelkülettel és hittel had teljenek hátralévő napjaink, heteink és éveink.
Kérjük áldásodat gyülekezetünk tagjaira közelben és távolban, bel-és külföldön, áldd meg a háztartásainkban élőket, családtagjainkat, Krisztusban testvéreinket. Tudjuk, hogy empatikus Isten vagy, aki belelát a szívekbe, a vesékbe, látsz minket a mi valónkban, és nem azért szeretsz bennünket, mert tökéletesek és szépek vagyunk, hanem azért, mert hozzád tartozunk és a gyermekeidnek valljuk magunkat. És a te kiszámíthatatlan és általunk olyan nehezen meghatározható kiváltságod és mindenhatóságod szerint szeretsz bennünket, mint gyermekét a szülő. Fel nem foghatjuk ennek értelmét, csak tudjuk, hogy Te úgy szeretsz minket és ezt a világot, hogy a Te Egyszülött Fiadat adtad értünk, hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Taníts minket az Úri Imádság szerint teljes meggyőződéssel és bizalommal imádkozni. Ámen

Obavijest

Biskupskom uredu Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj obratilo se više vjernika iz različitih župa, žaleći se na pojedince koji idu od vrata do vrata te traže potpise, OIB-ove i druge osobne podatke. Po informacijama koje dolaze do ovoga biskupskog ureda, osobe koje skupljaju potpise govore da to čine u ime Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj te da se ti potpisi trebaju predati nadležnim institucijama u Zagrebu. Sukladno određenim informacijama, te institucije su Komisija za odnose s vjerskim zajednicama i Vrhovni sud Republike Hrvatske kako bi se promijenila pravomoćna presuda nadležnog suda o pravnom sljedništvu Crkve. Naime, kao što smo ranije izvijestili javnost, nadležni sud Republike Hrvatske je pravomoćno utvrdio da je Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj pravni slijednik Reformirane kršćanske crkve Jugoslavije odnosno Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj koja se osamostalila 30. siječnja 1993. godine.

Nezadovoljna ovakvom presudom Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj pokrenula je nekoliko izvanrednih pravnih lijekova i u tome smislu pokušava manipulirati i neupućenim vjerništvom, koje uvjerava da se ne radi o pravomoćnoj presudi te da se potpisima i peticijama može promijeniti sudska odluka. Svi koji daju svoje potpise osobama koje nisu ovlaštene da od njih traže podatke kao što je OIB i sl. riskiraju da se njihovi podaci zlouporabe. Također treba naglasiti da pravosuđe ne donosi svoje odluke na temelju pritisaka (dapače, to se može smatrati i kaznenim djelom) već na temelju Zakona i činjenica. To je sud kroz višegodišnje vođenje postupka i učinio, donijevši presudu kojom je nedvojbeno, pravomoćno i ovršno utvrđeno da je Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj pravni slijednik Reformirane crkve Jugoslavije. Iz toga proizlazi kako je u presudi obrazloženo da je Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj nova vjerska zajednica nastala izdvajanjem od naše crkve 1999. godine.

Pravni status Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj nije doveden u pitanje. Ona i dalje djeluje temeljem Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica bez obzira što je kao nova crkva ustrojena 1999. godine. No, ne može više tvrditi da je ona pravna slijednica Reformirane crkve Jugoslavije.
Svaki vjernik koji pripada našim povijesnim župama ima pravo da istupi iz povijesne crkve i pristupi novoj, Reformiranoj kršćanskoj kalvinskoj crkvi. Naša crkva nikoga neće prisiljavati na članstvo. No, svatko mora znati da se tim činom odvaja iz povijesne Reformatske crkve u kojoj su bili njihovi preci. Isto tako i župe mogu na temelju svojih odluka, na način kako je propisano da župe donose odluke, istupiti iz povijesne Reformatske crkve. No, o takvoj nakani se treba obavijestiti Sinoda Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj koja će o tome donijeti konačno rješenje.

Ovim putem iznova obavještavamo javnost da je nadležni sud konačno i pravomoćno utvrdio da je Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj jedina Reformatska crkva s povijesnim kontinuitetom na ovim prostorima te obrazložio da se Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj izdvojila iz povijesne crkve 1999. godine. Svi oni koji vas uvjeravaju u suprotno, ne govore istinu i manupuliraju s vama. Isto tako pozivamo sve vjernike na oprez kod davanja osobnih podataka koje od vas traže neovlaštene osobe. Takvi potpisi mogu samo biti pritisci na sud što je nedozvoljena radnja. Pozivamo također sve reformatske vjernike na jedinstvo i ostanak u svojoj, povijesnoj Reformatskoj crkvi na ovim prostorima.
Soli Deo Gloria!

Biskupski ured Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj

KÖZLEMÉNY

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Püspöki Hivatalát több hívő is megkereste különböző egyházközségekből, panaszkodva olyan személyekre, akik házról házra járnak aláírást, OIB-t és egyéb személyes adatokat kérve. A püspöki hivatalhoz érkező információk szerint az aláírásgyűjtők azt állítják, hogy a Horvátországi Református Keresztény Kálvini Egyház nevében gyűjtenek, és ezeket az aláírásokat át kell adniuk az illetékes zágrábi intézményeknek. Egyes információk szerint ezek az intézmények a Vallási Közösségekkel való Kapcsolatok Bizottsága és a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bírósága. Céljuk az egyház jogutódlásáról szóló illetékes bíróság jogerős ítéletének megváltoztatása. Ugyanis, mint arról korábban tájékoztattuk a nyilvánosságot, a Horvát Köztársaság illetékes bírósága kimondta, hogy a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház a volt Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház horvátországi jogutódja a Horvátországi Református Keresztyén Egyház 1993. január 30-án tartott I. Zsinatán meghatározottak szerint.

Az ítélettel elégedetlen Horvátországi Református Keresztény Kálvini Egyház több rendkívüli jogorvoslati eljárást indított, és most is ebben az értelemben próbálja manipulálni a tájékozatlan híveket, akiket hamisan biztosítanak afelől, hogy ez nem jogerős ítélet, és az aláírások és beadványok megváltoztathatják a bírósági döntéseket. Bárki, aki olyan személynek adja aláírását, aki nem jogosult tőlük információkat kérni, mint például az OIB számot stb., azt kockáztatja, hogy visszaélnek adataival. Hangsúlyozni kell azt is, hogy az igazságszolgáltatás nem nyomásgyakorlás (ami bűncselekménynek tekinthető), hanem törvényi és tényállási alapon hozza meg döntéseit. A bíróság ezt esetünkben egy hosszú éveken át tartó eljárás során tette meg, és hozott ítéletet, amely egyértelműen, jogilag és végrehajthatóan megállapította, hogy a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház a volt Jugoszláviai Református Egyház horvátországi jogutódja. Ebből az következik, ahogy az ítélet is kifejtette, hogy a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház egy új vallási közösség, amely 1999-ben egyházunktól való elszakadással jött létre.

A Horvátországi Református Keresztény Kálvini Egyház jogi státuszát nem kérdőjelezték meg. A vallási közösségek jogállásáról szóló törvény alapján működik tovább, függetlenül attól, hogy 1999-ben új egyházként alakult. A Jugoszláviai Református Egyház jogutódjának azonban már nem mondhatja magát.

Minden történelmi egyházközségünkhöz tartozó hívőnek joga van kilépni a történelmi egyházból és csatlakozni az új, Református Keresztény Kálvini Egyházhoz. Egyházunk senkit sem fog kényszeríteni a csatlakozásra. De mindenkinek tudnia kell, hogy ez a tett elválasztja őket attól a történelmi református egyháztól, amelyben őseik is éltek, templomaikat építették, felújították. Ugyanígy az egyházközségek döntéseik alapján, az egyházközségek döntéshozatalára előírt módon kiléphetnek a történelmi református egyházból. A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Zsinatát azonban tájékoztatniuk kell az ilyen szándékról, hogy meghozzák a végső döntést.

Tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy az illetékes bíróság véglegesen és jogerősen megállapította, hogy a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház az egyetlen református egyház, amelynek történelmi folytonossága van ezen a területen, és kifejtette, hogy a Horvátországi Református Keresztény Kálvini Egyház elszakadt a történelmi egyháztól 1999-ben. Mindazok, akik győzködnek az ellenkezőjéről, nem mondanak igazat, és manipulálják a hallgatóságot. Arra is felszólítunk minden hívőt, hogy legyen óvatos, amikor illetéktelen személyek által kért személyes adatokat ad meg. Az ilyen aláírások csak nyomást gyakorolhatnak a bíróságra, ami jogellenes cselekmény. Egyúttal felszólítunk minden református hívőt, hogy fogjon össze hitben testvéreivel és maradjon meg történelmi református egyházában.

Soli Deo Gloria! A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Püspöki Hivatala

Go Top