Archive For 2022.06.22.

Konfirmáció Hercegszöllősön

Június 19-én Hercegszöllősön Kettős Attila lelkipásztor tanítványai az Eszéki Oktatási Központból konfirmáltak a Hercegszöllősi Református Gyülekezet vasárnapi istentisztelettel egybekötött alkalmán. Andocsi Tar Bendegúz és Andocsi Tar Hunor János jelenlétében a 78. zsoltár versei hangzottak el a gyülekezet templomában. Lehet ennél szebb ige, amiben Isten az irgalmáról tanítja népét?

“Aszáf tanítása. Figyelj én népem az én tanításomra; hajtsátok füleiteket számnak beszédeire.
Megnyitom az én számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi időből.
A miket hallottunk és tudunk; és a miket atyáink beszéltek nékünk,
Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól; a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, a melyeket cselekedett.
Mert bizonyságot állított Jákóbban, és törvényt rendelt Izráelben; a melyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat;
Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, a kik születnek; és felkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak;
Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.
Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik: szilaj és makacs nemzedék, olyan nemzedék, a melynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt.
…Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg, sőt sokszor elfordítja haragját, és nem önti ki teljes búsulását.
…És bevivé őket az ő szent határába, arra a hegyre, a melyet szerzett az ő jobbkezével.
…És megépíté szent helyét, mint egy magas várat; mint a földet, a melyet örök időre fundált.
…És legelteté őket szívének tökéletessége szerint, és vezeté őket bölcs kezeivel.”

Az igehirdetés textusa Mózes 5. könyvének 11. részéből a 13. verstől kezdődően így szólt:

“Lészen azért, hogyha valóban engedelmeskedtek az én parancsolataimnak, amelyeket én ma parancsolok néktek, úgy hogy az Urat, a ti Istenteket szeretitek, és néki szolgáltok teljes szívetekből és teljes lelketekből:
Esőt adok a ti földetekre alkalmatos időben: korai és kései esőt, hogy betakaríthasd a te gabonádat, borodat és olajodat;
Füvet is adok a te meződre a te barmaidnak; te pedig eszel és megelégszel.
Vigyázzatok azért, hogy a ti szívetek meg ne csalattassék, és el ne térjetek, és ne tiszteljetek idegen isteneket, és ne boruljatok le előttök.
Különben az Úrnak haragja felgerjed reátok, és bezárja az eget, hogy eső ne legyen, és a föld az ő gyümölcsét meg ne teremje; és hamarsággal elvesztek a jó földről, amelyet az Úr ád néktek.
Vegyétek azért szívetekre és lelketekre e szavaimat, és kössétek azokat jegyül a ti kezetekre, és homlokkötőkül legyenek a ti szemeitek között;
És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat, szólván azokról, mikor házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel és mikor felkelsz.
És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire és a te kapuidra;
Hogy megsokasodjanak a ti napjaitok és fiaitoknak napjai azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a ti atyáitoknak, hogy nékik adja mindaddig, amíg az ég a föld felett lészen.”

Az istentisztelet házigazdája Varga György csúzai-hercegszöllősi-vörösmarti lelkipásztor volt és a helyi gyülekezet gondnoka, Sója Bálint, aki az országos egyház gondnoka is. A hercegszöllősi református közösség kevés tagot számlál. A településen legalább 4 felekezet hívei laknak, minden felekezetnek saját temploma van, a község 3 nyelvű, vegyes lakosságú település. A reformátusok felekezet szerinti gyökerei az 1500-as évekig nyúlnak vissza, a hagyomány és a hitvallás a közösség életében egyaránt fontos. Erre tanítják a gyermekeket is a lelkészek, amint ők is alsó-baranyában és Kelet-Szlavóniában éltek, tanultak és dolgoznak a mai napig.

Az ifjú gyülekezeti és immáron felnőtt tagoknak, Bendegúznak és Hunor Jánosnak kívánjuk azt, hogy életüket a gyülekezet közösségébe helyezzék, ajánlják Istennek és békesség legyen osztályrészük református hitük segítségével is!

Konfirmáció Kopácson

Mi a konfirmáció?

A konfirmáció jelentése megerősítés.

A kopácsi és a vele szomszédos gyülekezetekben is 13-14 éves korban ünnepi istentisztelet alkalmával tesznek konfirmáció fogadalom tételt a fiatalok.

A szülők és keresztszülők fogadalmat tesznek a gyermek megkeresztelésekor arra, hogy hitben nevelik őt, neveltetése során neki magának is meg kell ismernie a keresztény hit alapvető igazságait, hogy tudatosan vállalhassa az egyházhoz tartozását. Amint önként tud dönteni hite mellett, ezt egy fogadalomtétel keretében és a gyülekezet közösségében megerősíti.

A Varga Imre féle Református Keresztyén Kis Káté 63. kérdése így hangzik:

„Mit kíván egyházunk azoktól, akik kis gyermek korukban megkereszteltetnek?

Egyházunk azoktól, akik kisgyermek korukban megkereszteltettek, azt kívánja, hogy amikor felnőnek, a gyülekezet előtt tegyenek vallást hitükről és tegyenek fogadást, hogy Krisztus  egyházának hű tagjai lesznek.“

A konfirmációnak alkalmával az ünnepi istentiszteleten a gyülekezet nagykorú tagjává fogadják a gyermekeket, akik ezután részesülhetnek az úrvacsora szentségében.

Bár a gyermek még nem ért gyermekkora végére, egyházunkban az ifjút ünnepélyesen a közösség felnőtt, önmagáért felelős tagjává avatják. Valamennyien átlépjük ennek a korszaknak a határát. Soha nem szabad felednünk, és talán ezért is nyílik alkalmunk minden évben, vagy második évben erre az ünnepre Pünkösd alkalmával, hogy a Szentlélek erejének segítsége kell, hogy munkálkodjon a fiatalok életében,  hogy a Jézus Krisztusban hinni tudjunk.

KONFIRMÁLTAK – Kopácson, 2022. június 5-dikén

(Pünkösd első napján):

Angyal Dominik

Kristóf Benjámin

Kovács Lilianna

Novački Lana

Tóbijás Luka

Isten éltesse őket sokáig!

„Könyörgök Hozzád gyermekeimért, rokonaimért, hozzátartozóimért, akik most konfirmálnak. Fiatal lelkük föllobbanó bizonyságtételét fogadd el s cselekedd, hogy a hétköznapok hűségével, halálig való kitartással megmaradhassanak benne. Könyörgök Hozzád gyülekezetem konfirmáló ifjaiért és azért, hogy a magyar református egyház megkonfirmált ifjai ne tévelyedjenek el a gyülekezetből, ne kallódjanak el az élet harcai és kísértései között, hanem legyenek hívek mindhalálig, hogy senki el ne vehesse az ő koronájukat. Az Úr Jézus nevében kérlek, hallgasd meg az én imádságomat. Ámen.“ (Ravasz László: Konfirmációi imádság)

Sepsei keresztelő Csúzán

Kis közösség nagy ünnepe 

A keresztelő örömteli, családi ünnepség. Összejönnek a család tagjai, testvérek nagynénik, unokatestvérek, hogy részesei legyenek a ünnepi alkalomnak.

A sepsei Szécsényi család is, a rokonok kíséretében május 22-dikén megkeresztelte gyermekét a templomi istenisztelet alkalmával. Sepsei szempontból  maga a remény megtestesülése egy ilyen alkalom a gyülekezetre nézve és hálaadásra való lehetőség valamennyiünk számára az Istennek. Isten készíti a lehetőséget, a Krisztusba vetett hit pedig adja az erőt ahhoz, hogy a keresztségben növekedhessen a Szentlélek által élő emberi lélek.

A Biblia tanítása a keresztelésről

A Bibliában Keresztelő  János végezte az első szertartást, amikor Jézust megkeresztelte a Jordán folyóban. Ez a jelkép a keresztény vallások szerves eleme. A feltámadott Jézus küldetéssel bízza meg tanítványait amikor Galileában egy hegyre hívja őket és így szól hozzájuk: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté evangéliuma 28. rész, 18-20 vers).

A keresztség egy életre szól. A hívő emberek számára ez egy lehetőség arra, hogy Krisztus tanításainak követője legyen a gyermek és eszerint éljen. A keresztelés által a szülők megteremtik a gyermeküknek a közösségi hovatartozás alapjait is. Sepsén és más gyülekezeteinkben is Isten áldja meg a megkeresztelteket, a gyermekeket, akik még nem részesültek ebben az áldásban, és mindazokat, akik segítik őket, hogy útjukon végig kísérjék őket. Áldás, békesség!

Konfirmáció Csúzán, 2022

2022. május 29-én népes gyülekezet előtt konfirmációs istentiszteletre került sor Csúzán a református templomban. Hitvallásuk meghallgatása után a gyülekezet felnőtt tagjaivá fogadta a fiatalokat. Nagyon jó volt látni a megtelt padokat és részese lenni az Isten tavaly felújított és átadott szent hajlékában megtartott ünnepnek.

A helyi lelkipásztor, Varga György tiszteletes hirdette az igét Lukács evangéliuma 14. részének első hat verse alapján.

Ezek az igeversek így szólnak:
“Amikor egyszer szombaton bement a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. Íme, ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól: -Szabad-e szombaton gyógyítani vagy nem? – De ők hallgattak. Erre kézenfogta a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt: – Vajon, ha közületek valakinek a fia, vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza-e ki azonnal? – Nem tudtak erre mit felelni.”

Tudtak viszont felelni fiataljaink a feltett kérdésekre, amely bizonyosságát jelenti annak, hogy a hit ismereteit is elsajátították a felkészítő konfirmandus hittanórák kereteiben. A Bibliában foglalt tudomány és bizonyságtételek ismerete és megvallása elkísérik őket útjukon a következő esztendőkben, évtizedekben. Sokan az idősebbek közül is élénken emlékeznek azokra a bibliai történetekre, hitvallás kérdésekre és feleletekre, amelyek összefoglalják a keresztyén élethez szükséges útmutatást, hálaadást, bátorítást és vígasztalást. Életük ezeken keresztül összekapcsolódik a helyi gyülekezet tagjainak életével, szeretteikkel még szorosabb kapcsolatba kerülnek, és Krisztust megváltójuknak elismerve a Szentlélek ajándékozza meg életüket, annak minden napján. Ahogy az ige mondja: “A rád bízott drága kincset őrizd meg, a bennünk lakozó Szent Lélek által.” (2Tim. 1:14)

A fiatalok ünnepélyes hitvallására és fogadalomtételére szokásainkhoz híven a szülők, nagyszülők, keresztszülők jelenlétében és a gyülekezet közössége előtt került sor. A konfirmáltak: Kuruc Alex, Nagy Norbert, Pinkert Anna.
Urunk áldása kísérje őket!

Konfirmáltak imádsága:

“Nem vagyunk mi nagy keresztyének – csak kicsinyek, de a Te nagy kegyelmed elég nekünk is. Ébressz fel minket kis örömökre és nagy hálára, mindazért, ami máris a miénk: a megígért hitért, amit elfogadhatunk; a még tökéletlen engedelmességért, hogy mégsem tudunk megtagadni Téged; és a reménységért, amivel még jobban, szentebben, teljesebben reménykedhetünk, mindazért, amit Te készítettél számunkra Jézus Krisztus halála által – és amit ígértél – feltámadása által. Ámen.”

Pünkösd vasárnapján az egyházközség azon tagjai, akik kellőképpen felkészítették magukat az Úrvacsorában való részvételre, az Úr asztalához járulnak és a szent jegyekben részesülnek.

Go Top