Archive For 2022.10.30.

Reformáció 2022

2022. október 22-én “REFORMÁTUS KERESZTYÉN VAGYOK” címmel a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház szentlászlói gyülekezete presbiteri konferenciát tartott. Reformációra készülődve a szentlászlói Petőfi Sándor Kultúrotthonban a konferencia házigazdái Kettős Attila lelkipásztor és
Gajnok István gondnok voltak. A 10 órakor kezdődött áhítatot követően került sor az előadásra, amely hitünk alapjai szerint adott választ arra, hogy miben vagyunk keresztyénekként egyek és mégis reformátusokként különlegesek a Krisztust követő egyházak és hívők sorában.

A Reformáció napján, 2022. október 31-én a bellyei református templomban gyülekeznek a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház gyülekezetéből a hívek egy összevont istentiszteletre, melyet úrvacsoraosztás és köszöntések követnek. Magyarországi igehírdető lesz református lelkészként a vendégünk és szolgálattevőnk, valamint az Alliansz magyarországi elnöke, egyben a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség tiszteletbeli elnöke és missziós munkatársai mondják el köszöntő igei üzenetüket a megjelentek előtt.
A szeretetvendégségre is hívogatunk mindenkit és köszönjük a helyi református gyülekezet gondnokának, Palizs Istvánnak és Lehocki János presbiternek, és Kopácsi Kettős János püspök-lelkipásztorának a támogatását.
Kísérjen bennünket a 4 Sola mondás jegyében az Úr!

Meghívó a reformáció ünnepére

2022. OKTÓBER 31.

A REFORMÁCIÓ ÜNNEPE

M e g h í v ó

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház országos szervezete, valamint a Bellyei Református Egyházközség 2022. október 31.-én 10.00 órakor a bellyei református templomban ünnepi istentiszteletet tart. Az alkalomra szeretettel várjuk tagjainkat és vendégeinket.

Tisztelettel:

Kopácsi Kettős János lelkipásztor,

Palizs István gondnok

Délelőtt 10 órai kezdettel úrvacsoraosztással egyben tartott istentiszteletet tartunk, melyet szeretetvendégség követ.

Megjelenésére számítunk és szeretettel készülünk az alkalom szép rendben történő lefolyására. Vendég igehirdetőink magyarországi református gyülekezetekből érkeznek, a horvát nyelven is elhangzó köszöntéseket követően az istentisztelet nyelve a magyar. Észrevételeiket, hozzászólásaikat várjuk internetes felületeinken: ww.reformatus.hr, illetve a facebook-on: a „horvatorszagireformatusok” cím alatt. Istennek legyen hála és dicsőség!

Sepsei látogatás – templomfelújítás

Sepsei templom látogatás – október 22.

Szűkkörű hívő és politikusi csoport tagjai jelentek meg Sepsén szombaton a református templom felújított épületét megtekinteni. Alig egy hét múlva, ide érkezett volna a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház gyülekezeteiből meghívott hívek közössége, hogy október 31-én országos egyházi ünnepséget és istentiszteletet tartson (végül az ünnepi istentisztelet a bellyei református templomban lesz), de a templom felújításának anyagi támogatói a horvát állam részéről érkezésüket egy rövid óra keretében október 22-re jelezték. A helyiek ehhez alkalmazkodva gyűltek össze a dombtetőn, a fehéren meszelt falú Isten hajléka előtt. Nina Obuljen Koržinek kulturális és médiaminiszter, a Vallási Közösségekkel fenntartott Kapcsolatok Bizottságának elnöke és a magyar nemzeti kisebbség horvát parlamenti képviselője a horvát államot képviselve tekintette meg a református templomot és személyesen győződött meg a felújítás teljes előrehaladott állapotáról. A miniszterasszony fiatalsága és közvetlensége a találkozó formaiságát kedvessé varázsolta és próbálta elfeledtetni mindazokat a nehézségeket, amelyekben a horvátországi reformátusság az utóbbi időkben küzdelmet folytat.

Kopácsi Kettős János püspök köszöntését követően Varga György lelkipásztor, a sepsei református gyülekezet gondozó lelkésze a galácziabeli gyülekezethez írt páli levél 16. részének 14. verse alapján szólt a megjelent vendégekhez és gyülekezeti tagokhoz: “Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak.”
Béke és irgalmasság – két fogalom, amelynek megvalósulására olyan nagyon szükségünk van a világban, környezetünkben. Pál apostol azt mondja, hogy dicsekvése a megváltás, melyet Krisztus a keresztfán való szenvedésével és áldozatával hozott meg nekünk. Ez a személyes üzenet az, amely felülemelkedik a külső dolgokon, legyen az templom építés vagy felújítás, amelynek nagyon örül Istennek népe. A mostani örömteli alkalom is annak a kifejeződése kell legyen közösségünkben, amely a lelki megújulásra törekszik, amely belsőnkből fakad és a nehézségeken túl emel valamennyiünket. Isten népe a megváltásról és szeretetről, az örök élet ígéretéről tanúbizonyosságot tevő hiteles keresztyén közösség. Pál apostol a jelenkori szószólókkal együtt nekik kívánja a békét, vagyis teljes jólétet, és irgalmat, vagyis Isten kedvességét.

Sepse temploma az 1803-as tűzvészt követően a dombtetőn épült fel. Építése mintegy 3 éven belül a kor szerinti modern anyagok felhasználásával fejeződött be. Emberöltőnként felújításokon ment keresztül és a legutóbbi időkig a rendszeres gondoskodást meghálálta az épület. Azonban az 1990-es évekre a templom tornya a hajótól elvált és süllyedni kezdett, amely nagy mértékű, a gyülekezet anyagi tehetségét meghaladó munkálatokat követelt meg. A templom műemlék. Az egyház vezetősége és országos illetőségű állami hivatalok javaslatára, és teljeskörű megóvási feladatok felmérésével tervek készültek Varga György lelkipásztor és többek között Kretity Károly (Drago) vezetésével, majd a torony megerősítését követően pontos ütemezés szerint idén ősszel a teljes rekonstrukció véget ér. A kis lélekszámú gyülekezet a zsoltárokból tanult módon imádságos lélekkel nagy áldozatvállalással 2018-ban a templomhoz felvezető grádicsok felújításával kezdett hozzá a kétkezi munkához, melynek vezetője a helyi gondnok, Kelemen József volt. A teljesség igénye nélkül a felsorolásban: a helyi gyülekezet életének lelki támaszai Csányi Sándor, Major Ildikó, Simon Ferenc és Paukovics Margit. Isten áldja meg minden közreműködő életét és munkáját!

Presbiteri Konferencia, Meghívó Szentlászlóra

2022. OKTÓBER 22.

– REFORMÁTUS KERESZTYÉN VAGYOK –

M e g h í v ó

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház szentlászlói gyülekezete reformációra készülődve 2022. október 22.-én 10.00 órakor a szentlászlói Petőfi Sándor Kultúrotthonban „Református keresztyén vagyok” címmel konferenciát tart. A konferenciára szeretettel várunk mindenkit!

Tisztelettel:

Kettős Attila lelkipásztor,

Gajnok István gondnok

PROGRAM:

2022. október 22. szombat,

Szentlászló, Petőfi Sándor Kultúrotthon

____________________

10:00 óra

Áhítat

Előadás: „Református keresztyén vagyok” címmel

Beszélgetés

Szeretetvendégség

_____________________

A részvételi szándékot kérjük legkésőbb 2022. október 15-ig jelezni Kettős Attila lelkipásztornál személyesen vagy a 098 902 9240, 031 289 325 telefonszámok egyikén.

Zsinati Tanácsülés, Kopács

Zsinati Tanács ülést tartott a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház vezetősége a kopácsi parókián 2022. szeptember 25-én. Az ülés igeolvasással és áhítattal kezdődött a 103. zsoltár versei szerint.

“Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged… De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain; Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék… Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!”

A tanács tagjai imádsággal és egy perces néma csendben tisztelegtek néhai Sója Bálint, a közelmúltban elhunyt egyházi főgondnok emléke előtt. Ezt követően a szuperintendens beszámolója szerint áttekintették az aktuális, folyamatban lévő egyházi ügyeket, amelyek a 2022. év hátralévő utolsó negyed évének missziói terv szerinti végrehajtására vonatkoznak.
A sepsei templomfelújítás munkálatai a beszámolók és megtekintés alapján is megállapítható módon, a tervek szerint haladnak. Változás annyiban történt az átadási-ünnepi hálaadó istentisztelettel kapcsolatban – melyet egyházunk a támogatók képviselőinek jelenlétében tervezett -, hogy a miniszterelnök és kulturális miniszter egyéb elfoglaltságára, valamint más okokra tekintettel a sepsei református templomba tervezett ünnepi és reformáció napi istentisztelet helyszínét a bellyei református templomba helyezik át. A sepsei ünnepet egy későbbi és alkalmasabb időpontban tervezik megtartani. A Zsinati Tanács a szervezés és kivitelezés folyamán tanúsított elkötelezett és fáradhatatlan munkájáért köszönetet mondott Varga György lelkipásztornak, valamint elismeri és köszöni a helyi magyar nemzetiségű országgyűlési képviselő közreműködését a felújításhoz szükséges összegek, pályázati források felkutatásában. Sepse temploma az enyészet elől menekült meg, mert bár parókiáját lakják, de a jogtalan lakók miatt a helyi gyülekezet erősen korlátozott birtokához való hozzáférésében, a tulajdont ugyanis gyakran lopások gyengítik. Külső segítséggel a helyi gyülekezet nem volt képes korábban a templom megsüllyedt tornyát sem megerősíteni, de a teljes körű felújítással eredeti szépségében kerülhet vissza az eredeti cél szerinti működésbe az épület.
Bellyén hosszú idő után idén nyáron visszakerült a református gyülekezet a templomába és a parókiájára, ahonnan eddig kizárták. Van tehát ünnepelni alkalom és hely is immáron a dél-baranyai református gyülekezetekben. De a háború 30 év után is még érezteti a hatását. A hívek megosztottsága immáron belső ellenségként hátráltatja a szeretetteljes békesség megvalósulását.
Az egyház teljes közössége számára rendez október 22.-én presbiteri továbbképzést és missziói napot a Szentlászlói Református Egyházközség. Kettős Attila lelkipásztor a Reformációról tart előadást a híveknek és érdeklődőknek 10 órai kezdettel.
A Zsinati Tanács ülésén szó volt még az egyebek között az egyház Magyarországon élő tagjai között végzett missziójáról, a zágrábi Vallási Bizottság egyházunkkal kapcsolatos eljárásáról, egyházi levelezésről, bírósági keresetekről, folyamatban lévő eljárásokról, a takarékosság gyakorlati lehetőségeiről, tudva és belátva, hogy gyülekezeteink kiadásai a közüzemi díjak emelkedése miatt hirtelen és nagy mértékben megnövekedtek.

Az ülés az esti órákban ért véget, áldást követően tértek vissza gyülekezetükbe és otthonaikba a résztvevők: “Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, a kik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői!”

Zsolt. 103.v.v.
Fénykép: Ref Sajtószolg. 2022.

Go Top