Archive For 2022.04.26.

Három XXI. sz.-i jelmondat – levél a püspöknek

„ezek mind messze-messze nem az én illetékességem”
„ezt mindenki hallotta”
„az Úr kegyelme nélkül senkik vagyunk, igazságunk csak Őbenne van!”

________________

3 “jelmondat” a kegyesség jegyében és a mai Kárpát-medencében, amely magyarázatként szolgál a XXI-dik századi keresztyén üldözéssel szembeni tétlenségre.

________________

Mélyen tisztelt püspök úr,

Először is, elnézést kérek a zavarásért. Kérem, szenteljen időt, esetleg próbáljon meg is érteni gondolataim rögzítése miatt. Ami erőt adott, az a Szentlélek sugallata volt e nehéz feladatra. Sőt, Jakab levele is erre int, ha valaki tehet valami jót Isten dolgaiért, és nem tesz, "bűne az annak".

Én már nagyon régóta (kb. 20 éve) bibliaolvasás közben nagyon sok helyen találok és ceruzával aláhúzom, ami Jézus Krisztus tanításából a fülembe sugallik, és bánt, és mint terhet hordozom, nem csak én, hanem hívő testvéreim is! Mi volt az a nagy vétek, amit mi, szlavóniai és baranyai reformátusok, lelkészek és testvéreim elkövettek? És hordozzák ezt a keresztet. Ez a kereszt pedig nagyon nehéz, ha hordozását nem tudjuk megosztani még azokkal sem, akik elhívottak arra a szolgálatra, hogy védjék az Isten szövetségét, az egyházat és a testvéreket.

Megköszönöm imádságaikat értünk, de azt is tudom, hogy ahol békesség nincs, ott áldás sincs. Ezért ez után mi is imádkozni fogunk Önökért, mert "azon a napon" egyformán leszünk megmérettetve cselekedeteink szerint. Ennyi éven keresztül imádkoztunk lelkészeinkért, önmagunkért, hogy legyen erőnk még mindig harcolni az igazságért. Bíztunk, reméltünk, és már szalmaszálba is kapaszkodtunk volna, mire kezdtek dolgaink bíróságilag is helyre igazodni. Önöket erről is értesítettük, mint annyi sokszor megelőző helyzetünk fejleményeiről, amire sajnos visszajelzést, bátorítást, hogy jó úton haladunk, soha nem kaptunk. Sajnos Önök mindig egyoldali meghallgatásból, a hallottakból felületesen ítélkeztek, nem gondolva arra, hogy ezzel nagy kárt okoztak helyzetünknek. Annyi éven keresztül nem foglalkoztak azzal, hogy miért jutottunk mi ilyen szomorú helyzetbe.

Ezért, ahogy Jézus Krisztus is a Sátán kísértésekor Isten igéjével védekezett, így mi is hasonlóan megpróbáltunk bibliaolvasással, könyörgéssel és hálaadással vígaszt, erőt és reményt kapni Jézus Krisztus által. "Mert ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?"

Tisztelt püspök úr, én amióta hallottam önről kedves bátyámon keresztül, csakis jót hallottam, és mély tisztelettel és bizalommal néztem fel önre. Amikor pedig megtudtam, hogy esetleg befolyása is lehetne helyzetünk megoldásában, különösen is reméltem testvéri szeretetet és érdekeltséget problémáink megoldásában. De sajnos ismét egy mély csalódás. Most én mély alázatossággal kérem megértését, mert véleményem szerint ez a bejelentett találkozás, amire szerintük méltatlanok voltunk, hogy még értesítsenek is róla, mégis reményt váltott ki bennem. Igyekeztem testvéreimet meggyőzni, akik már önöktől semmi vigaszt nem vártak, hogy felejtsenek, és a "Pártfogó", a Szentlélek segítségével reménykedtünk a véletlen találkozásban. Reméltük, hogy majd csak megtörténik a kétoldali meghallgatás és kiállnak egyházunkért, testvéreinkért és nem utolsó sorban az igazságért. Reméltük, hogy azért jönnek, ami elhivatásuk is és kötelességük is lett volna, igyekezni békességet teremteni ott, ahol nincs. A biblia int, "Menj és teremts békét". Sajnos önök voltak, de rossz irányba mentek. A bizonyos találkozást nem kellett volna tervezni, ha nem segítőkészséggel és személyválogatás nélkül indultak volna küldetésük elvégzésére. 

Sajnos ez pedig így történt. Az Úr pedig azt mondja, hogy "Ő a személyválogatót keményen megbünteti". Sajnos önök nem azért lettek megbízva, hogy ítélkezzenek, mert ezt csak Jézus Krisztus és a bűnbocsánat Istene fogja megtenni mindannyiunk felett. Ha nem voltak készek Isten ajándékát továbbítani, tudtunkra adni, hogy nem vagyunk egyedül, ami a szeretet, békesség és megbocsátás, akkor sajnos hitben megüresedett, áldás nélküli találkozás volt ez. Sőt, úgy éreztük, hogy még botránkoztattak is bennünket. Isten bocsássa meg ítélkezésemet, de önök szerint egyiktől mindent elvenni a másik rovására volt a cél. Ismét mondom és aláhúzom, a személyválogató megrontja Isten törvényét. Sajnos önök voltak, csak szemeik is bezáródtak, mert a "túlzsúfolt" programjuk miatt eszükbe sem jutott legalább meglátogatni a gyönyörű baranyai református templomainkat, a reformáció bölcsőjét, a Hercegszöllősi templomot, mely már világszinten ismert, és messze földről érkező testvérek is meglátogatják. Talán akkor értékelni tudták volna azt a maroknyi reformátusságot, akik már 20 éve sok verejték, harc, bíráskodás után is létezünk. Önöket sajnos csak a "kivált Kálvini" egyház érdekelte, melyet azzal a bizonyos nyilatkozattal (pecsét, aláírás) elismertek. Akik sajnos kiválásuk óta hamisságokból léteznek. Akik már többször nevet cseréltek, változtattak, és a mi ősi egyházunk számlájára utalt pénzösszeget,  amit a Horvát állam az össz reformátusságnak utalt annyi évek keresztül, használtak. Sőt egyházi vagyonunkat is hamis úton átíratták és amiből dobzódva gazdálkodtak. Ugyanakkor a mi lelkészeinket ítélték meg önök, amikor harcoltak a túlélés, megmaradás érdekében. Önök figyelmen kívül hagyták, hogy megbizatásuk a helyreigazítás, a megbocsájtás, békesség, ragaszkodva az igazsághoz lett volna.

De még mindig nem hallottuk hivatalosan összefoglalva mi is a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház megbocsáthatatlan vétke, amivel vádolnak bennünket. Elvártuk volna bölcsebb hozzáállásukat, vitás kérdéseinkre feleletet kapni és problémáinkat eligazítani, illetve próbálni megoldani. De sajnos a mélyen tisztelt püspöki delegáció meg se próbált mit kezdeni velünk, mintha nem is léteznénk. Legalább a meghallgatás megtörtént volna mindkét oldalról, mert ezt a minimumot elvártuk volna, mert nagy szükségünk lett volna rá. Elmaradt az a tudat, hogy az egész törvényünk és hitünk egy parancsolatba kellene, hogy kapaszkodjunk, ez pedig a "Szeretet". "Mert ha szeretet nincs énbennem, semmi vagyok" mondja Pál apostol. "És ha vétkezik ellened atyádfia, figyelmeztesd, és ha megbánja vétkét, bocsásd meg neki". Ezért mi, mint mindig, Jézus Krisztusban bízunk, mert Ő az igazság és az élet. Megtanultuk, hogy ne várjunk püspök atyáinktól sokat, mert áldás nélkül még az imádságnak sincs ereje Jézus Krisztus és a Szentlélek ereje nélkül. Ezért mint mindig is, figyeljünk az intésekre, amelyek nekünk szólnak. Ha pedig önök is azt gondolják, hogy eltévedtünk, mint juhok, a 99 az akolban van, egy pedig kívül, ha igyekeztek volna megmenteni ezt az egyet, akkor örülhettek volna mint Isten angyalai az egyetlen megtérő bűnösnek. Mert mindannyian azok vagyunk, az Úr pedig számon kéri kitől kitől eltévedt juhait, de össze is gyűjti azokat, akik a pásztorok hibáiból tévelyegtek el. Megemlíteném még az "őrálló" példázatát is, akire rá van bízva a nép figyelmeztetése, a veszély előtt a kürt megfúvása. Sajnos a kürt pedig nem szólalt meg, "akkor azt a maga bűne éri utól, de vérét az őrállótól kérem számon" mondja Isten igéje. Félelmetes igerész ez, amire mi egyszerű hívek ráfigyelünk és komolyan veszünk. De sajnos az "őrállóink" kürtjében hiába reménykedtünk. És mivel nem méltattak bennünket, hogy mint kicsinyeket és gyengéket figyelembe vegyenek, Isten (hála Neki) nem így lát bennünket. Ő a gyengékben megerősíti önmagát és megőrzi elhagyatott juhait. Pál apostol is így vigasztal: "erőtlenség által érünk célhoz".

Isten az erőtleneket megtartja, hogy az erős megítéltessék. Ezért most is, mint mindig, Istenre bízzuk dolgainkat, és hogy egy útra térve megmaradjunk. Mert a "szoros kapu" nagyon személyes és senki sem fog tudni átmenni a másik kapujába, csak az Úr Jézus által. Mi pedig mindannyian be szeretnénk lépni a kapun, hogy letehessük keresztjeinket lábaihoz. Mert ezt az "időt" és "széles kaput" azért kaptuk, hogy növekedjünk szeretetben, ami Urunk előtt egyedül kedves és érvényes.

Imádkozzunk lelkészeink bölcsességéért, hogy szeretetben, békességben juthassunk Jézus Krisztus elé, aki az Út, az Igazság és az Élet. Imádkozom, hogy bocsáttassanak meg mulasztásaink, hogy hitben járva ragaszkodjunk az igazsághoz, a békességhez, hogy együtt Jézus követői lehessünk. 

Minden testvért és jóakaró lelket szeretettel üdvözlök és kérem Isten áldását. Áldás, békesség!

(Sepse, P.M.)

________________

A fenti levelet a Generális Konvent 2021. nyári horvátországi találkozóját követően egyik gyülekezeti tagunk küldte egy magyarországi püspöknek, aki többek között aláíróként szerepel református közösségeket kirekesztő tartalmú iratok alján. A püspök szűkszavú válaszában elhatárolódott az eseményektől („ezek mind messze-messze nem az én illetékességem”), majd megjegyezte, hogy nyilvánosan jelezte már („ezt mindenki hallotta”), hogy jó lenne megpróbálni rendezni a viszonyt a két horvátországi egyház között, de már ő maga sem keresi a megoldást, mert gondolatban megtalálta a felmentést valamennyiünk (de elsősorban a maga) számára: „Az Úr kegyelme nélkül senkik vagyunk, igazságunk csak Őbenne van!” Tehát ezzel az egésszel a püspök szerint már nem is kellene foglalkoznunk a továbbiakban, mi mégis elővettük a levelet és olvasóinkra bízzuk a vélemény alkotást.

3 Keresztelő

“Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek; és ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28:16-20)

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház hercegszöllősi, kopácsi és szentlászlói gyülekezetében volt egy időben keresztelő vasárnap délelőtt. Különleges pillanat ez egyházunk életében. Istennek kegyelme, hogy a 21. század elején a sokat szenvedett társadalomban, egyházunkban és gyülekezeteinkben felhangozhat a keresztelési igében Jézus szava.

Patrikot, Nórát és Filipet keresztelte 3 lelkipásztor, és áldást mondott a gyermekek életére és a szülőkére, nagyszülőkére, rokonokra, barátokra.

3 helyszín, három gyülekezet, 3 család – megannyi reménység, hogy Isten munkája folyamatában megismerhető az életünkben. Amit kaptunk, abból tovább adunk szeretetet, közösséget, gondoskodást, örömöket. Legfőképpen pedig azt az áldást vesszük valamennyien, amely Jézus szavaiban, mint szereztetési igében az ő mindenhatóságát, ránk bízott feladatát és ígéretét jelenti az ő népe számára.

Találkozunk tizen valahány év múlva ismét az Úr asztala előtt? Minden arccal aligha. De nagyon bíztató számunkra, hogy Jézus, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, ezen a vasárnapon is feladatot adott számunkra. Amíg vagyunk és létezünk, minél több emberhez el kell vinni az Isten kegyelmének és megbocsátásának örömhírét, amely a Krisztusban van, mert az ő vígasztalása és szeretete azokkal van, akik Őbenne hisznek és akikben él az Ő lelke. A világ végezetéig. Messze még az örökkévalóság, rövid időszakasz egy istentiszteletnyi óra az életünkben. A kettő közötti kontrasztban feszül egymásnak a mi kicsinységünk, mint egy gyermeké a világban, és az Úr mindenhatósága.

Jó volt együtt lenni a keresztelési ünnepen. Még jobb lesz viszontlátni egymást a hétköznapokban is. Erre tettek fogadalmat a keresztszülők, rokonok és a gyülekezet tagjai is, akik ezentúl is figyelemmel kísérik a keresztyén közösség legfiatalabb tagjainak életét és lelki-testi növekedését. Segítik őket abban, hogy annak idején majd ezek a gyermekek a maguk elhatározásából és hitéből tegyenek bizonyságot az Úrról, Istenükről és a Fiúról, Megváltójukról a Szentlélek közösségében.

Áldjon meg valamennyiünket az Úr!

Tojásos húsvéti perec Baranyából

Kisült a református tojásos húsvéti perec.

A régi baranyai recept szerint készült süteményről a fényképet Paukovics Margitka küldte Eszékről, illetve Sepséről.

Áldott további ünneplést kívánunk valamennyi olvasónknak!

Húsvéti szolgálatok

Istentiszteleti rend a közelgő ünnepek alatt a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház hegyvidéki gyülekezeteiben:


Húsvéti és nagypénteki istentiszteleti alkalmak Csúzán
– április 15.-én nagypénteken 10.00 órakor istentisztelet

– április 17.-én vasárnap 10.00 órakor húsvéti istentisztelet és úrvacsora

– április 18.-án, hétfőn, istentisztelet 10.00 órakor (húsvét másnapján),

Húsvéti és nagypénteki istentiszteleti alkalmak Hercegszöllősőn
– április 15.-én nagypénteken 11.00 órakor istentisztelet

– április 17.-én vasárnap 11.00 órakor húsvéti istentisztelet és úrvacsora

– április 18.-án, hétfőn 11.00 órakor (húsvét másnapján) istentisztelet

Húsvéti istentiszteleti alkalmak Sepsén
– április 17.-én vasárnap 14.00 órakor húsvéti istentisztelet és úrvacsora

Húsvéti és nagypénteki istentiszteleti alkalmak Vörösmarton
– április 15.-én nagypénteken 9.00 órakor istentisztelet

– április 17.-én vasárnap 9.00 órakor húsvéti istentisztelet és úrvacsora

– április 18.-án, hétfőn 9.00 órakor (húsvét másnapján) istentisztelet

Adomány – Kárpátalja

Útnak indult az első kárpátaljaiaknak készített adomány szállítmány Hercegszöllősről 2022 április 10-én. A csomagokat a gyülekezeti tagok ajánlották fel Hercegszöllősön, Csúzán és Vörösmarton. Az élelmiszer mellett tisztálkodó szerek, ruhaneműk, valamint 4500 Kuna pénzadomány is a csomag részét képezi és egy hét múlva lezárul a dél-baranyai – szlavóniai gyülekezetekben is a gyűjtés, aminek felajánlásait egy másik szállítmány részére gyűjtjük.
Köszönjük az adakozóknak a felajánlásokat, hamarosan beszámolunk azokról a helyekről is, ahol célba érnek a csomagok.

Mint ismeretes és korábbi felhívásainkban szerepelt, a Horvátországi magyar református közösségek gyújtést szervezetek a kárpátaljai háborúságban szenvedők részére, elsősorban az otthon maradott közösségekben élők javára. Természetbeni adományaikat Szentlászlón, Kopácson, Vörösmarton és Csúzán a helyi lelkészi hivatalban, vagy a gondnok elérhetőségén adhatják le az adakozó szándékú hívek.

Pénzbeli adományokat “Kárpátalja” megjegyzéssel a gyülekezeti pénztárba, illetve az alábbi horvátországi, illetve magyarországi egyházi számlára fizethetnek be átutalással:
Horvátországban:
Számlatulajdonos: Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj
Broj Vašeg transakcijskog računa – IBAN (IBAN Számlaszám): HR65 2500 0091 1015 1973 5
SWIFT adresa / BIC Addiko Bank d.d. Zagreb (Számlavezető Bank Swift kódja): HAABHR22
Számlavezető Bank neve: Addiko Bank d.d.
Magyarországon:
Számlatulajdonos: (HMRKE) Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház
Számlaszám: 16200230-10032031
IBAN Számlaszám: HU48162002301003203100000000
Számlavezető Bank Swift kódja: HBWEHUHB
Számlavezető Bank neve: Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.

Tavaszi munkák

Az előttünk álló hétvégén az egy egyház életében előforduló legnagyobb istentiszteleti ünnepre kerül sor a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyházban. Három gyülekezetünkben is keresztelőre készülünk; Szentlászlón, Kopács-Bellyén és Hercegszöllősön. Az eseményekről jövő hét elején ezen a fórumon is beszámolunk, addig álljon itt köszönetnyilvánítás azoknak a gyülekezeti tagoknak, presbitereknek és gondnokoknak, akik segítséget nyújtanak ahhoz, hogy templomaink és gyülekezeti termeink szépek legyenek.

És a kertek is. Mert itt a tavasz, ami ismét arra buzdít, hogy bizonyságot tegyünk az Írásban foglaltakról:

“Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.”

(Zsidókhoz írt levél 11:3)

Fontos megjegyezni, hogy minden jó dolog Istentől származik. Ő az áldásaink forrása a tavaszban.
Ezért különösen fontos, hogy lélekben mi is jók legyünk, ami tetszik az Istennek, miképpen jó volt a Fiú, aki egyedül volt tökéletes.

Képeink a hercegszöllősi templomkertben végzett munkák alatt készültek: kapujavítás, kaszálás, metszés közben. Köszönet mindazoknak, akik velünk voltak a szolgálatban! SDG!

Go Top