Archive For 2022.07.29.

Hogyan is mondják?

“Hanem hogyan mondja? Közel van hozzád a tanítás, ajkadon és szívedben, tudniillik a hit tanítása, amit hirdetünk. Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz.” (Róm. 10:9-10)

Áldom szent neved
a mézzel folyó földeken,
hol nincs hiányom semmiben,
áldom nevedet.

Minden áldást dícséretté formál a szívem;
Áldott legyen az Úr neve!
Ha éppen minden rendben megy,
ha napfényes az életem,
áldom nevedet!

A szenvedések útján is,
a könnyek között is áldom nevedet.
Te adsz és elveszel,
és a szívem így felel:
áldom szent neved!

Igemagyarázattal kezdődött a mai reggel a vörösmarti keresztyén református gyermektáborban Eric Hoeksema és Varga György tiszteletesek vezetésével.
A textusban Pál a rómabeliekhez és valamennyiünkhöz úgy ír a beszédben megvallott hitről, mint erőforrásról ahhoz, hogy bizonyosak lehessünk afelől, hogy üdvösségünk van a Krisztus által az Atya előtt. Az erőforrás a beszéd, ami, mint hit általi hitvallás, olyan az életünkben, mint a környezetünkben működő hasznos eszközök erőforrásai. A projektor, amin az énekek szövegét kivetítjük, vagy a laptop, amiről a zenei hangzást elindítjuk, mind mind olyan eszközök, melyek erőforrás nélkül nem működnek. Erőforrás nélkül haszontalan eszközökké válnak számunkra, attól függetlenül, hogy milyen márkájúak, milyen magas technikai színvonalat képviselnek, mennyibe kerülnek. Az emberi szív és agy is működésképtelen erőforrás nélkül. Az emberi lélek is ürességet tükröz erőforrás nélkül, ami a szeretet. A keresztyén ember erőforrása a Bibliában Isten szava, a történelemben Krisztus áldozata a kereszten és a Szentlélek áldásai a mindennapokban, amint a fenti ének is erről zengett a reggeli áhitat órájában a gyermekek ajkáról.

Amikor nem keresztyén táborban vagyunk (bár lenne erre alkalom egész nyáron át!), amikor nem istentiszteleten veszünk részt vasárnaponként, vagy biblia-, vagy hittanórán évközben, akkor is Isten szavában kaphatunk csupa jó dolgokat, amikre szükségünk van. Isten szava a Bibliában van, és az igehirdetésben, és abban, ahogy mi is beszélgetünk egymás között.

A vörösmarti táborban jó és Istentől áldott beszélgetéseink voltak.

Hamarosan folytatjuk.

Egy teljes gyereknap Vörösmarton

A HMRKE vörösmarti gyermektáborában a kánikulai forróság kissé megtört, ezért még az eddigieknél is aktívabb módon lehetett a kertben folyó játékokban részt venni. Reggel kilenc órakor kezdődött a gyülekezés, és áhítattal, énektanulással kezdtük a napot. Istennek minden napon van üzenete, az angol nyelven szólt mai igét egy-egy középiskolás, vagy egyetemista tolmácsolta. A középiskolás, sőt az általános iskolás diákok is meglepetést okoztak valamennyiünknek azzal, hogy milyen jól értik és beszélik az önkéntesek társalgási nyelvét, az angolt. Hol tanultak meg ilyen jól a gyerekek angolul? Ki tanította őket? Mi annak a motivációnak az eredete és a mozgatórugója, amely ilyen módon képessé teszi őket, hogy Vörösmarton, Csúzán, Hercegszöllősön és Kopácson az angol nyelv kevés korláttal mindenki számára érthető és művelhető…?

Ma a holland testvérpár előadását hallgattuk meg szülőföldjük történetéről, kultúrájáról. Mulatságos magyarázatot hallhattunk arról, hogy miért magas növésűek a hollandok (olyan magasra építik a töltéseket az óceán mellé, hogy állandóan nyújtózkodnak, hogy lássák, emelkedik-e a tenger…), és azt is megtudtuk, hogy nemzeti himnuszuknak miért éneklik előszeretettel a 6. versét a király születésnapját követő vasárnapon a templomokban…, vagy hogy ezen a napon miért öltöznek narancssárga színekbe… stb.

Akinek kedve van közöttünk tölteni a nyári szünidőben egy hetet a vörösmarti keresztyén református hittan és gyerektáborban, az időben jelentkezzen, hogy a jövő évi névre szóló meghívóját mielőbb megkaphassa!

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk és akiknek köszönjük, amit értünk tesznek és
akikért hálát adunk Istennek…

A vörösmarti ifjúsági keresztyén táborban résztvevő fiatal keresztyének, mint vezetői a gyermekcsoportoknak, már ezen a nyáron számos egyházi táborban vettek részt Magyarországon és Kárpátalján, valamint Lengyelországban mielőtt hozzánk látogattak. És nem is ez a mostani az utolsó táboroztató hetük ezen a nyáron…

Tagjaik Kanadából, az Egyesült Államokból, Ukrajnából és Magyarországról érkeztek és most a helyi református lelkészek társaságában végzik a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyházban szolgálatukat. Nagy szükség van arra közöttünk, hogy a lelki ébredés csírája ehhez hasonló programok segítségével cseperedjen. Önzetlenségükről a csapat tagjai már az elmúlt években is széles körben bizonyságot tettek, mostani keresztyéni szeretetteljes szolgálatuk pedig felrázza és megmozgatja a helyi híveket Vörösmarton.

Képünkön, mely a Karancs és Kő feletti kilátó mellett készült és ahonnan egész Baranya látható, nincs felvéve a teljes létszámú csapat (néhányuknak még dolga akadt a tábor befejeztével a rendrakásban), de foglaljuk imánkba a gyülekezet és a vendégek minden tagját hálaadással. Köszönjük meg Istennek, hogy szép programot, áldott közösséget alakít közöttünk a táborban. Csütörtökön reggel, és majd pénteken ismét találkozunk a gyermekekkel és hírt adunk a napi programról.

Gyermektábor Vörösmarton

Két év kényszerítő szünetet követően idén nyáron elsőként a vörösmarti ifjúsági keresztyén tábor nyitotta meg kapuját a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház gyülekezeteiben hittan oktatásra járó gyermekek előtt. A vörösmarti parókia és a református templom kertjében ezen a héten gyerekzsivaj hallható, énekszó és a csoportos játékok zaja.

A helyi lelkipásztor, Varga György vezetésével az évek óta köreinkben angol nyelvi táborokat tartó amerikai misszionárius, Eric Hoeksema és családja, amerikai és brit, holland valamint kárpátaljai magyar egyetemistákkal érkezett erre a hétre, hogy szeretettel foglalkozzon a helyi fiatalokkal. A mai napon Kopácsi Kettős János püspök kopácsi gyermekeket is hozott vendégségbe, akikkel közös játékban, tanulással és énekszóval tölthetnek együtt egy napot a “hegyvidéki” magyar iskolában tanuló és most nyári szünetet élvező hittanosok. A helyi gyülekezetek tagjai felváltva, előre megbeszélt beosztás szerint szolgálnak az asztalok körül. Tízórai és ebéd várja a megjelenteket, fiatalokat és idősebbeket egyaránt.

A Covid lezárások miatt az elmúlt két nyáron nem találkozhattunk egymással ebben a formában. Most, amikor megnyílt a lehetőség, a gyülekezetek és az önkéntesek hamar elhatározásra jutottak a nyári tervek valóra váltásában. Vannak országunkban és a szomszédban is megbetegedések, melyek akár az utolsó pillanatban is halasztják a táborok megtartását, de ilyen akadály eddig még elkerült bennünket. Ezért Istennek legyen hála, aki megtartott bennünket az aggodalmak között és betegségek ellenére is. És legyen hála azoknak is, akik a napi feladatokban erejüket és anyagiakat nem kímélve megvalósítják sok gyermek kívánságát a horvátországi református gyülekezeteink családjában.

Kő, Baranya megye

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Kői Református Gyülekezete gondnoka Móricz Zoltán, az egyház Zsinati Tanácsának is tagja. Hosszú évek óta folytat küzdelmet azért, hogy a vasárnapi istentisztelet helyben, a település minden lakója előtt nyitott ajtók mögött adjon helyet a híveknek, és reméljük, hogy igyekezete hamarosan megtermi gyümölcseit. A kőiek egy része jelenleg a szomszédos településekre jár istentisztelete, de sokan el is maradtak az egyháztól a két, helyben működő felekezet közötti nézeteltérés miatt.


Ugyanis a reformátusoktól különvált Kálvini Egyház a kétezres évek elején a szerb megszálláshoz hasonlóan a templomot is megszállta és kinevezte pásztornak az egyik menekültségből hazajött megbízottját, akit Bölcskei magyarországi püspök szentelt fel az egyházi törvényeket minden ízükben megszegve. A hitükhöz és gyülekezetükhöz ragaszkodó hívek azonban ezt a helyzetet nem fogadták el.

Az az érdekcsoport járt el az egyház helyi vezetősége nevében éveken keresztül, aki az egyházi vagyonból a jogos tulajdonosokat kizárva pl. a földhasználattal élve előnyöket tudott megszerezni a többiek kárára. Az előnyökért cserébe semmit sem ajánlottak a gyülekezetnek, a templom lelakatolva áll, a parókiát az állam újíttatta fel, lakói ismeretlenek voltak a helyiek előtt a közelmúltbeli kiköltözésükig. Ezen a kiszolgáltatott helyzeten hamarosan változtatnak azok az eljárások, amelyek a törvényekkel összhangban jutottak el a visszaélések leleplezéséig és birtokba kerülésig.


Így ismét a hitvalló egyház előtt áll a jövő, hogy építsék és szépítsék közösségüket a kőiek Isten dicsőségére.

Bellye – Palizs Bibliája

A délvidéki Bellyei Református Egyházközség gondnoka, Palizs István gondozza a templomot és kertet, parókiát azóta, amióta a helyi gyülekezet a Kálvini Egyháztól visszakapta jogos tulajdonát egy bírósági végzés jogerős ítélete szerint. Palizs gondnok nyugdíjas éveit éli, de nagyon aktív minden közösségi munkában. Szabadidejében a mezőgazdaságban dolgozik, nagy gépeket hajt. A templom közepén álló asztal bársony borítású lapján egy Lehocki János asztalos által készített könyvtartón áll a Palizs család nagy méretű Bibliája. Benne feliratok, emlékeztetők találhatók, mint ahogy ez szokás a régi családi Bibliákban más helyeken is. Az egyik, ceruzával írt feljegyzés Borkó Imre haláláról tudósít. Palizsék és a törzsgyökeres, bellyei születésű reformátusok számos történetet ismernek a gyülekezet és tagjai életéről.

Bellyén minden vasárnap délelőtt 10 órakor tartanak istentiszteletet a református templomban. Hidegebb időben és a téli időszakban a gyülekezeti terembe vonulnak vissza a hívek. A szolgálatot a HMRKE lelkészei látják el. Felelős lelkipásztor: Kopácsi Kettős János szuperintendens, kopácsi lelkipásztor.

Zsinati Tanács ülés, Kopács – 2022.07.11.

A missziói terv teljesítésének első félévi lezárása és az év hátralévő részében tervezett egyházi programok, folyó ügyek megtárgyalása napirendi pontjaival nyitotta meg a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanács ülését Kettős Attila főjegyző, szentlászlói lelkipásztor július 11-én hétfőn, kilenc órai kezdettel, Kopácson.

A nyitó áhítatot Erdős János zsinati titkár tartotta a Galátziabeliekhez írott levél 6. részének 2 verse (6:2;5) szerint: “2. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét… 5. Mert ki-ki a maga terhét hordozza.” a két, látszólag ellentmondásban álló és egymáshoz közeli vers értelmet nyer a felsorolt képekben. A gyülekezeti élet résztvevő tagjai számára ma is szól Isten eligazító igéje, amint a galátziabeli egykori gyülekezet ismeretlen tagjai számára szólt Pál apostol szavain keresztül, aki ezt mondja: a bűn mindent feszíteni kívánó terhe mellett úgy álljatok, mint kövek, amelyek erősítik egymást a folyó menti töltésben, vagy épített falban, de mindeközben ki-ki a maga életében szerzett tapasztalatok által kap erőt, hogy viselje a megpróbáltatásait.

A három órás tanácskozás sorra vette a nyári gyermek táborokkal, a szeptemberben kezdődő iskolai hitoktatással, az állammal megújuló kölcsönös érdekű szerződéssel, a szabadságolások során szükséges helyettesítésekkel, földbérleti szerződésekkel és ingatlanokkal kapcsolatos ügyeket, és a közelmúlt egyházszervezeti történéseit érintő eseményeket és további szükséges lépéseket.

A gyűlésen, melyen a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház összes gyülekezeti gondnoka megjelent, elhatározás született arról, hogy amennyiben a pandémia engedi, akkor a jövőben a tanács az üléseit havi rendszerességgel megtartja.

Kérjük olvasóinkat, hogy hordozzák imádságaikban keresztyén közösségünk minden tagjának életét, boldogulását!

fotó: a HMRKE Zsinati Tanács ülése a kopácsi református templomban, 2022. július 11. (Ref. Sajtószolg.)

Istentisztelet Kopácson – dr. Kis Boáz lp.

A július 11-i Zsinati Tanács ülés előtti napon a Kopácsi Református Egyházközség meghívására dr. Kis Boáz lelkipásztor hirdette az igét a kopácsi református templomban. Joel próféta könyvének válogatott versei hangzottak el a szószékről.

“Elpusztíttatott a mező, gyászol a föld; mert elpusztíttatott a gabona; kiszáradt a must, kiapadt az olaj….
jajgassatok szőlőművesek: a búzáért és az árpáért; mert elveszett a mező aratása!… Elszáradt a szőlőtő; a fügefa elhervadt; a gránátfa, a datolyafa és az almafa, a mezőnek minden gyümölcsfája kiaszott. Bizony kiszáradott az öröm az emberek közül… Öltsetek gyászt és sírjatok, ti papok! Jajgassatok, ti oltár szolgái; jőjjetek és háljatok gyászruhákban, Istenem szolgái; mert megvonatott az étel- és italáldozat Isteneteknek házától…
Szenteljetek bőjtöt, hirdessetek gyűlést; gyűjtsétek egybe a véneket, a földnek minden lakosát az Úrnak, a ti Isteneteknek házába, és kiáltsatok az Úrhoz… De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; bőjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is…
És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Fújjatok kürtöt a Sionon; szenteljetek bőjtöt, hirdessetek gyűlést!… Erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének… És választ tőn az Úr, és mondá az ő népének: Ímé, adok néktek gabonát, bort és olajat, hogy megelégedtek vele, és nem adlak többé titeket szidalomra a pogányok között… Mert ímé, azokon a napokon és abban az időben, a mikor meghozom Júda és Jeruzsálem fogságát: Egybegyűjtöm akkor mind a pogányokat, és levezetem őket a Josafát völgyébe, és perbe szállok ott velök, az én népemért és örökségemért, az Izráelért, a melyet szétszórtak a pogányok közé, és megosztoztak az én földemen… És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki a Sionon lakozom, az én szent hegyemen… És majd azon a napon a hegyek musttal csepegnek és a halmok tejjel folynak, és a Júda minden medre bő vízzel ömledez, és forrás fakad…”

A fenti evangélium ígéretével gyülekeznek a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház gyülekezeteinek képviselői a tanácskozásra hétfőn. Ennek eredményességére és buzdításra hangzottak el a fenti versek, mint Isten ígéretei az ő népe számára. A Zsinati Tanács, amely holnap ülésezik, az egyház legfőbb szerve, a Zsinat ülései között az egyház végrehajtó testülete. Felelős az egyház missziói-, diakóniai-, szervezeti- és egyéb feladatainak végrehajtásáért.

Képünkön a kopácsi gyülekezet istentiszteleten résztvevő tagjai láthatók a vendég igehirdetőt körbevéve. Dr. Kis Boáz, volt csákvári, jelenleg nyugdíjas lelkipásztor, a Budapest Kálvin téri Református Egyházközség tagja, a HMRKE jogi tanácsadója. Köreinkben évtizedek óta szolgál rendszerességgel. Vezetője a Népfőiskolai Kollégiumnak – melynek elnöke az az Észak-Kopácstól eltiltott Csűry István nyugalmazott Királyhágó-melléki püspök, aki a napokban kapcsolódott ki családjával együtt Alsó-Baranyában, mialatt sajnálatunkra a fent említett okból nem volt lehetősége ellátogatni körünkbe… (talán majd legközelebb) – és támogatója egyházkerületünknek a menekültségben és hazatérésben töltött idők óta. Ünnep számunkra a jelenléte és szolgálata. Reméljük, hogy az ezúttal elmaradt, DÓM-ba járó volt egyháztagjaink is csatlakoznak hamarosan gyülekezetünkhöz, hogy visszatérhessünk a kopácsi reformátusok közötti, egységben folyó istentiszteleti rendhez.

Újra minden vasárnap istentisztelet Bellyén

A gyakorlatban is jogos tulajdonosára visszaírt bellyei református templomban a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (HMRKE) bellyei hívei között májustól minden vasárnap istentiszteletet tartanak az egyház különböző gyülekezeteiben szolgáló lelkipásztorok. Kettős Attila lelkész Szentlászlóról, Varga György tiszteletes Csúzáról segíti a kopácsi lelkész, Kopácsi Kettős János püspök állandó szolgálata alá tartozó bellyei gyülekezetet. Lehoczki János pénztáros és Palizs István gondnok megújult erővel látogatják a bellyei reformátusokat, bíztatva őket, hogy annak veszélyét elkerülhették, hogy az istentiszteleti hely a gyülekezeti teremmel együtt idegen felekezet fennhatósága alá kerüljön, most a helyi, eddig Kopácsra járó hívek hivatása lesz a bellyei templom fenntartása és gondozása.

A pecsétek a papírosokon, kulcsok a kézben, a gondnok családi bibliája az úrasztalán, tehát nincs akadálya annak, hogy a háború akadályozta egyházi élet és az azt követő felekezeti viszály elmúltával Isten igéje megkülönböztetés nélkül hirdettessék azok előtt, akik arra vágynak.
Az eddig, a gyülekezetből 1999-ben elszakadt Kálvini Egyház volt lelkipásztora, Csáti Szabó Aranka lelkésznő is szolgál a templomi-gyülekezeti közösségben. Orgonáján a Feketicsen, még a Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház idejében szerkesztett és azóta a HMRKE által újra kiadott énekeskönyv dallamai zengenek. A közös szolgálat megerősíti a helyiek szándékát, hogy ne legyen a továbbiakban megosztottság a volt egységes gyülekezetben, hanem a hívek egységesen térjenek vissza anyaszentegyházukhoz és templomukhoz.

A lelkipásztorok és a gyülekezet elöljárói hívogatnak minden bellyei reformátust a vasárnap délelőtt 10 órakor a bellyei templomban kezdődő istentiszteletre!

Go Top