Istentisztelet Kopácson – dr. Kis Boáz lp.

A július 11-i Zsinati Tanács ülés előtti napon a Kopácsi Református Egyházközség meghívására dr. Kis Boáz lelkipásztor hirdette az igét a kopácsi református templomban. Joel próféta könyvének válogatott versei hangzottak el a szószékről.

“Elpusztíttatott a mező, gyászol a föld; mert elpusztíttatott a gabona; kiszáradt a must, kiapadt az olaj….
jajgassatok szőlőművesek: a búzáért és az árpáért; mert elveszett a mező aratása!… Elszáradt a szőlőtő; a fügefa elhervadt; a gránátfa, a datolyafa és az almafa, a mezőnek minden gyümölcsfája kiaszott. Bizony kiszáradott az öröm az emberek közül… Öltsetek gyászt és sírjatok, ti papok! Jajgassatok, ti oltár szolgái; jőjjetek és háljatok gyászruhákban, Istenem szolgái; mert megvonatott az étel- és italáldozat Isteneteknek házától…
Szenteljetek bőjtöt, hirdessetek gyűlést; gyűjtsétek egybe a véneket, a földnek minden lakosát az Úrnak, a ti Isteneteknek házába, és kiáltsatok az Úrhoz… De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; bőjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is…
És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Fújjatok kürtöt a Sionon; szenteljetek bőjtöt, hirdessetek gyűlést!… Erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének… És választ tőn az Úr, és mondá az ő népének: Ímé, adok néktek gabonát, bort és olajat, hogy megelégedtek vele, és nem adlak többé titeket szidalomra a pogányok között… Mert ímé, azokon a napokon és abban az időben, a mikor meghozom Júda és Jeruzsálem fogságát: Egybegyűjtöm akkor mind a pogányokat, és levezetem őket a Josafát völgyébe, és perbe szállok ott velök, az én népemért és örökségemért, az Izráelért, a melyet szétszórtak a pogányok közé, és megosztoztak az én földemen… És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki a Sionon lakozom, az én szent hegyemen… És majd azon a napon a hegyek musttal csepegnek és a halmok tejjel folynak, és a Júda minden medre bő vízzel ömledez, és forrás fakad…”

A fenti evangélium ígéretével gyülekeznek a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház gyülekezeteinek képviselői a tanácskozásra hétfőn. Ennek eredményességére és buzdításra hangzottak el a fenti versek, mint Isten ígéretei az ő népe számára. A Zsinati Tanács, amely holnap ülésezik, az egyház legfőbb szerve, a Zsinat ülései között az egyház végrehajtó testülete. Felelős az egyház missziói-, diakóniai-, szervezeti- és egyéb feladatainak végrehajtásáért.

Képünkön a kopácsi gyülekezet istentiszteleten résztvevő tagjai láthatók a vendég igehirdetőt körbevéve. Dr. Kis Boáz, volt csákvári, jelenleg nyugdíjas lelkipásztor, a Budapest Kálvin téri Református Egyházközség tagja, a HMRKE jogi tanácsadója. Köreinkben évtizedek óta szolgál rendszerességgel. Vezetője a Népfőiskolai Kollégiumnak – melynek elnöke az az Észak-Kopácstól eltiltott Csűry István nyugalmazott Királyhágó-melléki püspök, aki a napokban kapcsolódott ki családjával együtt Alsó-Baranyában, mialatt sajnálatunkra a fent említett okból nem volt lehetősége ellátogatni körünkbe… (talán majd legközelebb) – és támogatója egyházkerületünknek a menekültségben és hazatérésben töltött idők óta. Ünnep számunkra a jelenléte és szolgálata. Reméljük, hogy az ezúttal elmaradt, DÓM-ba járó volt egyháztagjaink is csatlakoznak hamarosan gyülekezetünkhöz, hogy visszatérhessünk a kopácsi reformátusok közötti, egységben folyó istentiszteleti rendhez.