Vasárnap reggel, ima

Mindenható Istenünk, Gondviselő Mennyei Atyánk, hálás szívvel köszönjük az áldott alkalmat, amely előttünk áll és amellyel lehetőséget kínáltál gyarló, bűnös életeinknek, hogy a Te hatalmas szíved váltságát keresve a Te hajlékodba eljöhettünk a Te igédet hallgatni, ünnepet szentelni és istentiszteletünkön a te mindenhatóságodnak hírét venni. Áldunk, Urunk, hogy nagy feszültségek, félelmek és fájdalmak közepette is gondviselő pásztorunk voltál, most pedig közelről és távolról is összegyűjtve bennünket, igénk és a hit forrásától elindulva az emberi tudás és bölcsesség útján haladva hagytad, hogy ennek az egyháznak a javát szolgálatainkon keresztül megmutassuk, kutassuk, és ha akarjuk, akkor mindenkor megvallhassuk, és akarjuk kifejezni. Most pedig kérjük Szentlelkednek drága erejét, hogy adjon erőt a Te igéd hirdetésére, annak meghallgatására, sőt naponkénti megtartására. Ámen