“Itt állok, másként nem tehetek. Istent engem úgy segéljen, ámen.”

“Itt állok, másként nem tehetek. Istent engem úgy segéljen, ámen.”

Luther ezekkel szavakkal fejezte be beszédét a wormsi birodalmi gyűlésen, miután megtagadta tanainak visszavonását. Új korszak kezdődött a keresztyénség történetében. A wittenbergi prédikátor beszéde és bizonyságtétele később egy egyházi reform mozgalom részeként nagy vihart kavart az akkori modern országokban Európa szerte. Beszéde úgy hatott, mint “villám a puskaporos hordóra”, felkelések, vita-mozgalmak és háborúk követték. Egy ország szétesése és a fejedelmek megerősödése. A középkor és újkor máig vitatott határán fellépését előzmények határozták meg (Vald Péter, Wiclif és Husz János mozgalma) a Reformációt. Utóhatása pedig máig is tart, mert az egyházi megújulási mozgalmak meg-megújuló erővel képviselik az evangéliumot mai világunkban és környezetünkben is.

Horvátországi egyházainkban is hat a megújulás-megújítás igénye. Egy ilyen korszakot élünk meg a független Horvátországban a Református Egyházon belül is. Gondjaink nem egyediek a világ keresztyén közösségeinek köreiben. Reméljük, hogy ez a mozgalom, ami jelenleg is zajlik – minden kívülről jövő erővel ellentétben – az egyesülés és nem a szétszóratás és megosztás irányába mozdul el.

Közös hitvallásunk mai összefoglalása abban a meggyőződésben gyökerezik, amit a Heidelbergi Káté 1. kérdésére adott válasz így fogalmaz meg: Mind testestől, mind lelkestől, úgy életemben, mint halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmától megszabadított és úgy megőriz, hogy az én mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgáljon… Ezért Ő, Szentlelke által az örök élet felől engem is biztosít, és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz, hogy ezentúl Őneki éljek.”

Várjuk szeretettel gyülekezeteink tagjait és minden érdeklődő vendégünket a holnapi, csúzai református templomban 2021. október 31-én d.e. 10 órakor kezdődő istentiszteletre!