Konfirmáció Kopácson

Mi a konfirmáció?

A konfirmáció jelentése megerősítés.

A kopácsi és a vele szomszédos gyülekezetekben is 13-14 éves korban ünnepi istentisztelet alkalmával tesznek konfirmáció fogadalom tételt a fiatalok.

A szülők és keresztszülők fogadalmat tesznek a gyermek megkeresztelésekor arra, hogy hitben nevelik őt, neveltetése során neki magának is meg kell ismernie a keresztény hit alapvető igazságait, hogy tudatosan vállalhassa az egyházhoz tartozását. Amint önként tud dönteni hite mellett, ezt egy fogadalomtétel keretében és a gyülekezet közösségében megerősíti.

A Varga Imre féle Református Keresztyén Kis Káté 63. kérdése így hangzik:

„Mit kíván egyházunk azoktól, akik kis gyermek korukban megkereszteltetnek?

Egyházunk azoktól, akik kisgyermek korukban megkereszteltettek, azt kívánja, hogy amikor felnőnek, a gyülekezet előtt tegyenek vallást hitükről és tegyenek fogadást, hogy Krisztus  egyházának hű tagjai lesznek.“

A konfirmációnak alkalmával az ünnepi istentiszteleten a gyülekezet nagykorú tagjává fogadják a gyermekeket, akik ezután részesülhetnek az úrvacsora szentségében.

Bár a gyermek még nem ért gyermekkora végére, egyházunkban az ifjút ünnepélyesen a közösség felnőtt, önmagáért felelős tagjává avatják. Valamennyien átlépjük ennek a korszaknak a határát. Soha nem szabad felednünk, és talán ezért is nyílik alkalmunk minden évben, vagy második évben erre az ünnepre Pünkösd alkalmával, hogy a Szentlélek erejének segítsége kell, hogy munkálkodjon a fiatalok életében,  hogy a Jézus Krisztusban hinni tudjunk.

KONFIRMÁLTAK – Kopácson, 2022. június 5-dikén

(Pünkösd első napján):

Angyal Dominik

Kristóf Benjámin

Kovács Lilianna

Novački Lana

Tóbijás Luka

Isten éltesse őket sokáig!

„Könyörgök Hozzád gyermekeimért, rokonaimért, hozzátartozóimért, akik most konfirmálnak. Fiatal lelkük föllobbanó bizonyságtételét fogadd el s cselekedd, hogy a hétköznapok hűségével, halálig való kitartással megmaradhassanak benne. Könyörgök Hozzád gyülekezetem konfirmáló ifjaiért és azért, hogy a magyar református egyház megkonfirmált ifjai ne tévelyedjenek el a gyülekezetből, ne kallódjanak el az élet harcai és kísértései között, hanem legyenek hívek mindhalálig, hogy senki el ne vehesse az ő koronájukat. Az Úr Jézus nevében kérlek, hallgasd meg az én imádságomat. Ámen.“ (Ravasz László: Konfirmációi imádság)