Konfirmáció Hercegszöllősön

Június 19-én Hercegszöllősön Kettős Attila lelkipásztor tanítványai az Eszéki Oktatási Központból konfirmáltak a Hercegszöllősi Református Gyülekezet vasárnapi istentisztelettel egybekötött alkalmán. Andocsi Tar Bendegúz és Andocsi Tar Hunor János jelenlétében a 78. zsoltár versei hangzottak el a gyülekezet templomában. Lehet ennél szebb ige, amiben Isten az irgalmáról tanítja népét?

“Aszáf tanítása. Figyelj én népem az én tanításomra; hajtsátok füleiteket számnak beszédeire.
Megnyitom az én számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi időből.
A miket hallottunk és tudunk; és a miket atyáink beszéltek nékünk,
Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól; a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, a melyeket cselekedett.
Mert bizonyságot állított Jákóbban, és törvényt rendelt Izráelben; a melyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat;
Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, a kik születnek; és felkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak;
Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.
Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik: szilaj és makacs nemzedék, olyan nemzedék, a melynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt.
…Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg, sőt sokszor elfordítja haragját, és nem önti ki teljes búsulását.
…És bevivé őket az ő szent határába, arra a hegyre, a melyet szerzett az ő jobbkezével.
…És megépíté szent helyét, mint egy magas várat; mint a földet, a melyet örök időre fundált.
…És legelteté őket szívének tökéletessége szerint, és vezeté őket bölcs kezeivel.”

Az igehirdetés textusa Mózes 5. könyvének 11. részéből a 13. verstől kezdődően így szólt:

“Lészen azért, hogyha valóban engedelmeskedtek az én parancsolataimnak, amelyeket én ma parancsolok néktek, úgy hogy az Urat, a ti Istenteket szeretitek, és néki szolgáltok teljes szívetekből és teljes lelketekből:
Esőt adok a ti földetekre alkalmatos időben: korai és kései esőt, hogy betakaríthasd a te gabonádat, borodat és olajodat;
Füvet is adok a te meződre a te barmaidnak; te pedig eszel és megelégszel.
Vigyázzatok azért, hogy a ti szívetek meg ne csalattassék, és el ne térjetek, és ne tiszteljetek idegen isteneket, és ne boruljatok le előttök.
Különben az Úrnak haragja felgerjed reátok, és bezárja az eget, hogy eső ne legyen, és a föld az ő gyümölcsét meg ne teremje; és hamarsággal elvesztek a jó földről, amelyet az Úr ád néktek.
Vegyétek azért szívetekre és lelketekre e szavaimat, és kössétek azokat jegyül a ti kezetekre, és homlokkötőkül legyenek a ti szemeitek között;
És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat, szólván azokról, mikor házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel és mikor felkelsz.
És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire és a te kapuidra;
Hogy megsokasodjanak a ti napjaitok és fiaitoknak napjai azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a ti atyáitoknak, hogy nékik adja mindaddig, amíg az ég a föld felett lészen.”

Az istentisztelet házigazdája Varga György csúzai-hercegszöllősi-vörösmarti lelkipásztor volt és a helyi gyülekezet gondnoka, Sója Bálint, aki az országos egyház gondnoka is. A hercegszöllősi református közösség kevés tagot számlál. A településen legalább 4 felekezet hívei laknak, minden felekezetnek saját temploma van, a község 3 nyelvű, vegyes lakosságú település. A reformátusok felekezet szerinti gyökerei az 1500-as évekig nyúlnak vissza, a hagyomány és a hitvallás a közösség életében egyaránt fontos. Erre tanítják a gyermekeket is a lelkészek, amint ők is alsó-baranyában és Kelet-Szlavóniában éltek, tanultak és dolgoznak a mai napig.

Az ifjú gyülekezeti és immáron felnőtt tagoknak, Bendegúznak és Hunor Jánosnak kívánjuk azt, hogy életüket a gyülekezet közösségébe helyezzék, ajánlják Istennek és békesség legyen osztályrészük református hitük segítségével is!