+ Sója Bálint

“Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” Jób 19:25.

Megrendült szívvel kaptuk a hírt, hogy hercegszöllősi Sója Bálint testvérünk 2022. augusztus 26-án este elhunyt. A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház főgondnokaként és a helyi gyülekezet vezető elöljárójaként nincs közösségünkben olyan ember, aki ne ismerte és szerette volna őt. Fáradhatatlan igyekezettel szolgálta egyházát és gyülekezetét. A gyermektáborok szervezésében és az abban segítő közreműködésén keresztül a Presbiteri Szövetség vezetőjeként is minden fórumon helyt állt. Két hete még a vörösmarti gyermektábor egyik szakácsaként, majd augusztus 15.-én a Hercegszöllősi Kánonok emlékünnepén a hercegszöllősi templomban és az azt követő szeretetvendégségen, a parókián szolgált házigazdaként, a templomban a gyülekezettel élt lelkipásztorok emléktáblájának avatását végezte, az ünnepélyességet és a közvetlen részvételt egyszerre tudta megvalósítani jelenlétében. Volt honnan merítenie tudást és tapasztalatot, az elhivatottságára a forrást Krisztusban találta meg “gyermeki hittel”, ahogy ő mondta egy istentiszteletet követően bizonyságtételében. A szűkebb családban is volt példa, melyet követni kellett és amelynek fonalát felvette: édesapja, sen. Sója Lajos a legnehezebb időkben szolgálta főgondnokként egyházunkat. Életük hűséges szolgálat volt és hisszük, hogy magvetés is, melynek földi gyümölcseit most ránk hagyta, eltávozva mennyei Atyjához az örökkévalóságba.

Sója Bálint 54 éves korában, hosszan tartó betegség után, de hirtelen és váratlanul távozott közülünk.

Iskoláit Pélmonostoron végezte. Munkahelye a Hercegszöllősi Járás területéhez kötötte. 2013-tól hercegszöllősi gondnok, 2018-tól országos főgondnok a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyházban. Egészségében meggyengülve is segítette környezetét, jó szívvel és szeretettel, meghatottan szervezte az adományozást az egyházon belül legutóbb a kárpátaljai menekültek és helyben maradottak javára. Magyarországon is széles körben tekintettek rá barátként sport-egyesületi vagy egyházi körökben is. Közösségépítő szeretete számos hagyományt teremtett.

Sója Bálint azok közé tartozott, akik kezdettől fogva értették és védték a délszláv háborút követően újjá szerveződő és újjáépülő egyház létének és működésének a horvátországi magyarság jövője szempontjából is fontos jelentőségét. Határozott és harcos érdek képviselőként és védőként állt helyt a legkülönösebb kihívásokban, melyek közösségét támadták. Hiánya nehezen tölthető be, veszteséget jelent lelki, baráti és munkatársi részről egyaránt.

Temetése 2022. augusztus 29-én délután 4 órakor lesz a hercegszöllősi református temetőben.
Isten legyen vigasztalással a gyászoló család, barátok, szolgatársak és minden szívében megszomorodott ember iránt.

“…A szeretet mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy..” I. Kor. 13:7-8.