Archive For The “Uncategorized” Category

Keresztelő és istentisztelet

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház “Református nap” című programja 2023. január 28-án, szombaton került megrendezésre Csúzán. A délelőtti istentiszteleten igehirdetéssel D. Szabó Dániel lelkipásztor szolgált, a keresztelési liturgiát a helyi lelkipásztor, Varga György esperes vezette.

A jól előkészített és nagy érdeklődéssel kísért rendezvény programja közös ebédet, beszélgetéseket és előadásokat foglalt magába, melyekre délután került sor. Előadást tartott mindannyiuk örömére az egykor vörösmarton szolgáló Iván Géza lelkipásztor, dr. Kis Boáz elnök úr, a Magyar Népfőiskolai Collegium vezetője, dr. Lovas Eldina történész professzor és Pándy-Szekeres Dávid kurátor-lelkipásztor, misszionárius.

A Szentlászlóról, Eszékről, Bellyéről, Kopácsról, Hercegszöllősről, Kőből, Vörösmartról, Sárospatakról, Budapestről, Erdőkertesről, Tokajból, Erdőbényéről, Nyékládházáról, Enyingről, Vizsolyból és még számos honi és határon túli gyülekezetből érkezett vendég a csúzai református gyülekezet és bibliakörös asszonyok áldozatos vendégszeretetét élvezte a helyi vendéglátásban élenjáró, hivatalos és professzionális, szállást biztosító borászokkal kiegészítve.

A “Református nap” borbemutatóval és kóstolóval végződött, melynek keretében két világhírű Tokaji borház képviselője és tulajdonosa mutatta be az általuk készített borfajtákat, és ismertette a vidék történetét a borászat kezdetétől napjainkig.

Előkészületek – Református nap

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház “Református nap” című programja a már szétküldött meghívókkal összhangban – és csupán egyetlen óhajtott pontban nem teljesülve – 2023. január 28-án, szombaton kerül megrendezésre Csúzán. A délelőtti istentiszteleten igehirdetéssel, keresztelővel és köszöntésekkel szolgálnak a helyi lelkipásztorok. A rendezvény programjai során a hívásunkat meghalló és elfogadó 8 magyarországi és határon inneni lelkipásztor segíti majd a munkájukat egységben, szép szervezett rendben, melyre Isten áldását kívánjuk valamennyien.

A délutáni programok előtt közös ebédre és kötetlen beszélgetésekre kerül sor. A programokban a presbiterek és egyháztagok által végzett gyülekezeti munkával és hitvallás- és bibliaismereti tanításokkal kapcsolatos előadások szerepelnek. Azoknak, akik újonnan csatlakoznak közösségünkhöz, vagy vendégként Magyarországról érkeznek közénk kifejezetten erre a napra, bemutatkozik közösségünk.

Addig is, míg személyesen találkozhatunk, kérjük olvasóinkat és támogatóinkat, hogy imádságban legyenek velünk a készülés örömében, és így adjanak erőt ahhoz, hogy elhatározásaink és erőfeszítéseink a jövőben a Krisztus egyházához méltó gyümölcsöket szüljenek. Legfontosabb az isteni kegyelem által való növekedés közösségünk minden tagjának, országhatárokon innen és túl.

Építkezés és megújulás.

Képeinken a bellyei református templom látható. A korábbi, romos állapotról a felvétel 1995-ben, a csodás felújítottról pedig 2023-ban készült. Egyházunk folyton építkezik, és a megújulás kívánságának lelkületével igyekszik megfelelni Istentől rendelt céljainak.

(Ref. Sajtó, Horvátországi M.R.K.E., 2023)

Meghívó – Református nap

MEGHÍVÓ

2023. JANUÁR 28.

REFORMÁTUS NAP

M e g h í v ó

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház országos szervezete, valamint a Csúzai Református Egyházközség és a HMRKE Zsinati Tanácsának tagjai, szoros együttműködésben a helyi gyülekezettel 2023. január 28-án 11.00 órakor a csúzai „Kossuth Ház”-ban istentiszteletet, és azt követően református konferenciát tart.Az alkalomra szeretettel várjuk tagjainkat és vendégeinket!

Délelőtt 11 órai kezdettel istentiszteletet tartunk, melyet közös ebéd követ.

A délután kezdődő konferencián előadásokat hallgatunk negyedórás részletekben

– a Heidelbergi Káté mai aktualitásáról,

– kárpátaljai református iskolák lehetetlen-és-mégis-lehetséges körülményeiről,

– egy magyarországi református alapfokú művészeti iskola fenntartójának 15 éves tapasztalatairól,

– világrendváltásról a Jelenések könyve 21. részében foglaltak alapján,

– a világhírű Tokaji borvidék borfajtáiról (borkóstolóval egybekötve), valamint

– a Globális Keresztyén Allianszról,

– és egy kiemelt előadásban arról, hogy milyen fontos a régi egyházi levéltári iratok megőrzése és tárolása, valamint a mai iratok pontos rendezése és nyilvántartása egy kutató professzor szempontjából, (és általában is, miért fontos ezeket a néha feleslegesnek tartott adminisztratív ügyeket úgy kezelni, mint az egyházi- és kulturális örökség része, ha szeretnénk, hogy az utánunk jövő generáció megismerve majd a munkánkat, magát is jobban meg tudja becsülni…)

Megjelenésére számítunk és szeretettel készülünk az alkalom szép rendben történő lefolyására.

A rendezvény szervezői főtiszteletű Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökét kérték fel a „Református Nap” fővédnökéül.

Észrevételeiket, hozzászólásaikat várjuk internetes felületeinken a www.reformatus.hr, illetve a facebook-on, a „horvatorszagireformatusok” cím alatt.

Istennek legyen hála és dicsőség!

Egyházi találkozó Dunamelléken

A Generális Konvent hatékonyabb működése érdekében – amely magában foglalja az operatív feladatok végzését, és a stratégiai és tartalmi irányítás gördülékenységét a vezetőségi ülések közötti időben is, – létrejött ügyvezetői vezető tisztség hordozója, Balog Zoltán püspök és püspöktársai szerint szükség van a horvátországi reformátusok között évek óta fennálló nehéz helyzet valós tisztázására és megnyugtató irányban történő megoldására.

A Konvent, melyben a horvátországi reformátusok képviseletét a Dunamelléki Református Egyházkerület látja el egyelőre egy részben egyoldalúan, vezetője révén nyitottságot mutat abban az irányban, hogy az egyházi kapcsolatokban, és többek között az azokban megvalósítható építő jellegű feladatok ellátása érdekében a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (HMRKE) képviselőivel megbeszélést folytasson.

Így kerülhet sor január végén a két egyházi szervezet részéről találkozóra a budapesti Ráday utca 28. szám alatti kerületi székházban, melynek időszerűségét többek között a HMRKE Zsinati Tanácsa horvátországi Csúzán megvalósuló hónap végi „református nap” programokra szóló tájékoztatója és meghívója szolgáltatta.

A HMRKE éveken keresztül, számtalan alkalommal kifejezte szándékát a más református egyházakkal való együttműködésre. Ennek közös egyházi alkalmakon és egyéb kapcsolatokban való megvalósulását a kölcsönösség és dialógus, valamint a Krisztusban való közösség mindig segítette. Reménységgel vagyunk afelől, hogy legutóbbi kapcsolat felvételünk is jó gyümölcsöket fog teremni.

(HMRKE Sajtószolgálat, 2023. Fotó: Délvidéki református templomajtók, 2022.)

Ima Laskón, ősök jussán

Mennyei Édes Atyánk, hálaadással vagyunk itt és köszönjük meg Neked, hogy feladatot adsz nekünk, és azt is felragyogtatod, hogy ebben, legyen ez bár küzdelmes, nem vagyunk magunkra hagyva, nem vagyunk egyedül, mert a szereteted ott van velünk, és segít és bátorítást ad. Tégedet kérünk, hogy légy azokkal, akik most gondolatban egyházunkkal és annak tagjaival vannak, és azokkal, akiknek itt kellene lenniük, és indítsd meg a szívüket, hogy máskor az ő szívükben is ott legyen a harangszó, amely ide szólítja az ő személyiségüket. Kérünk azokért is, akik betegségük miatt, fájdalmuk miatt nem tudnak közösségünkben lenni. Erősítsd meg az ő szívüket és légy az ő gondviselőjük és megerősítőjük. Kérünk Téged a gyülekezeteink lelkipásztoraiért, segítsd meg őket, erősítsd meg és adj nekik reménységet velünk együtt, hiszen a reménység az, ami az ember számára a földi létben szükséges, és az ember számára elég erőt ad ahhoz, hogy meg tudja futni azt az életutat, amelyen menni kell. Te tudod, hogy a mi életünk mennyi ideig szól, hogy az hatvan, vagy hetven esztendő, de add azt az erőt, hogy ki tudjuk a próbát állni, amit Te a mi életünkben számunkra adsz. Tudjuk és hisszük, hogy a legjobb az, amit nekünk adsz és adhatsz. Így áldj meg bennünket, mindnyájunkat, akik itt is, most is imádkozunk Hozzánk, és a mi szeretteinket, és add azt az örömöt, hogy mi imádkozva is a Te segítségedet tudjuk kérni, és imádkozva is hálát tudjunk adni azért a kegyelemért, melyben Te velünk vagy. Hallgasd meg könyörgésünket, ámen.

REFORMÁTUS NAP Csúzán – MEGHÍVÓ

REFORMÁTUS NAP Csúzán – MEGHÍVÓ

2023. január 28. 11.00 órai kezdettel

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa “Református nap” címmel 2023. január 28-án konferenciát szervez a Csúzai Kossuth Házban, melyre a gyülekezet és egyházunk tagjain kívül is mindenkit szeretettel várunk.

Az alkalom 11 órakor református istentisztelet keretében kezdődik, majd ebéddel folytatódik. A délutáni órákban tíz perces részletekben előadásokat hallhatunk helyi, magyarországi és határon túli előadók által készített témakörökben, melyet hozzászólások, vélemények, szabad és nyílt beszélgetés, eszme- és tapasztalatcsere követ. A részletesebb programról a magyarországi egyházkerületekből érkező vendégekkel való pontos egyeztetést követően honlapunkon és internetes felületeinken hírt adunk.

Három éve és néhány hónapja, a szentlászlói templom újjáépítésének ünnepére D. Szabó Dániel lelkipásztor, a Magyarországi Presbiteri Szövetség kárpátmedencei külügyi tanácsosa az alábbi köszöntést küldte az ünneplő gyülekezetnek:

“…Nagy gazdagság, ha lelki értékeket elveszítő világunkban Isten megőrizte bennünk az együtt sírás és együtt örülés mennyei ajándékát, és különös kiváltság, ha valaki itteni közösségeink mindkét érzéshullámában együttmozdulhatott, kifejezve, hogy nem emberi élethelyzetek felületes megítélésében gyakorolja magát, hanem sebek felismerésében, kimosásában, bekötözésben, és a gyógyító mozdulat irgalmas samaritánusi örömeiben.
Most pedig egy félmondattal sem léphetünk tovább a Nehémiás-i és Ezsdrás-i, romokat újjáépítő különböző szintű életekért, rangokért, kormányzatokért történő hálaadásunk nélkül. Legyen övéké a szívből jövő köszönet, s legyen Istené egyedül a dicsőség!
De legyen és maradjon meg az imádság mindnyájunk szívében, hogy ezek között a falak között Isten Igéjének hirdetése és Szentlelkéért történő esedezésünk folytán a megtérés és újjászületés csodája, az Ő Országának növekedése bontakozhat ki, melyben az Ő kegyelméből történő nemzeti megmaradásunk és gondozásunk reménysége is benne foglaltatik, a még ellenségeinkre is kiáradó áldásokkal egyetemben.
Szülessen meg majd minden gyülekezeti együttlétben a megdicsőülés hegyének az a pillanata, amikor történelmen, birodalmakon, múlton és jelenen túl nem látunk már mást, csak egyedül Jézus Krisztust, a megfeszítettet és feltámadottat, a Békesség Fejedelmét, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, s akinek visszajövetelét várjuk egész hívő keresztyén világunkkal egyetemben.”

Had lássuk gyülekezéseinken keresztül egymásban és magunkban a Krisztust, a feltámadottat, akinek üzenete legyen hallható szóban és cselekedetben. A csúzai reformátusok, mint házigazdák szeretettel teljes, mindenki előtt nyitott közösségét tiszteljük meg jelenlétünkkel ezen a napon.

Zsinati tanácsülés – Bellye

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Zsinati tanácsa ülést tartott Bellyén a református parókián található gyülekezeti teremben 2023. január 3-án a délutáni órákban. Hét napirendi pontban tárgyalták az egyház aktuális ügyeivel és a közeljövőben tervezett programokkal kapcsolatos tudnivalókat.

Számos ügyben, mint például a képviselet, konferenciák szervezése az aktuális évben, lukma díj meghatározás, peres ügyek és földbérletek, határozatokat hoztak, melyek segítik a gyülekezetek működtetését.

Az ülésen meghívott vendégként részt vett nagytiszteletű Bán Béla bajai lelkipásztor, aki összefogásra, és a vallásosság és hitélet során tapasztalható krízisekben együttműködésre hívta fel a gondnokokat és presbitereket, valamint a jelenlévő lelkipásztorokat, akik Horvátországban szolgálnak.

Krízishelyzetből jut elég minden keresztyén közösségnek határokon innen és túl is, az anyaországban és a szomszédos testvérnépek államaiban is. Ezért fontos, hogy keresztyénekként megismerjük egymást és közösségben támogassuk az elesetteket. Magyarországi püspöki részről csakúgy, mint lelkipásztori baráti és testvéri kapcsolatokon keresztül az utóbbi rövid időben enyhülni látszanak azok a hideg napok, amelyek egyházaink együttműködését leírták.

Baranya, Bács-Kiskun, Tolna és Somogy egyházmegyéiből vendégségbe várunk presbitereket és lelkipásztorokat a közeljövőben tartandó gyűléseinkre. Ezeken keresztül a magyarországi, szerbiai és horvátországi reformátusok közeledésének akadályait az együttlétek erejével szeretnék a zsinati tanács tagok lelkipásztoraik segítségével lebontani.

Hamarosan olvashatunk részleteket is a zsinati tanácsülésen elhangzottakat tartalmazó jegyzőkönyvekből, melyekből élő módon kapunk betekintést egyházközségeink életébe.

Köszönjük az Úrnak, hogy lehetővé tette, hogy ettől az évtől kezdődően szabad határon át, szabadon jöhetnek közénk azok a testvéreink, akiknek utazását és látogatását éveken keresztül letiltották azok az indulatosok, akik a maguk lelkét is fogságban tartották. Nem feledkezünk meg róluk sem.

“Az Istennek igéje pedig növekedik és terjed vala…” (Ap. Csel. 12:24)

Laskó – Kalendárium

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház napokban megjelenő 2023-as Kalendáriuma a benne található leghosszabb tanulmányban Laskóval foglalkozik. A lelkészi hivatalokban hozzáférhető és jelzése szerint belső használatra szánt, a gyülekezeti hívek érdeklődésére számot tartó kiadvány (melynek első megjelenése 2004. évi) a sorozat 20. kötete, ugyanis a gyülekezetek önerejéből megjelelő klasszikus kalendárium formátumban kiadott könyv az első kiadás óta eltelt mindegyik éven megjelent. Idén a Szentlászlói Református Egyházközség és a Csúzai Bibliakör támogatásával vált lehetségessé a nyomtatás, melyért a kiadás anyagi terhét viselő köröknek ez úton is köszönetet mondunk a horvátországi magyar reformátusság nevében.

“Laskó egykori története, és jelene fontos számunkra, mert egyházunk egy gyülekezete is ott él, alapításáról, működéséről számos tanulmány és értekezés, valamint forrásközlés megjelent már egyházunkkal kapcsolatban is. A legutóbbi megjelent forráskiadvány dr. Lovas Eldina munkája nyomán született “A laskói presbiteri gyűlések jegyzőkönyvei 1804 és 1865 között” (Zapisnici prezbiterskih vijeća Luga između 1804. i 1865. godine) címen. 2022-ben egyházunk még akadályoztatva van abban itt helyben, hogy történelmi épületeit, templomát és parókiáját birtokba vegye. A Délszláv háború alatt megszállt település sokat szenvedett és megosztottságát a mai napig nem tudta legyőzni. Nem tudjuk, hogy mennyi időbe telik, amíg a háborús jóvátétel a sokat szenvedett reformátusok számára is megvalósul, de addig is jelezzük, hogy hitünk és kultúránk megőrzéséről közösségeink nem mondtak le és nem is áll szándékukban a jövőben sem azt megtagadni, ezért minden lehetőséget megragadunk, hogy örökségünk ismereteit ápoljuk és elmélyítsük a következő generációk tagjai számára is.”

Képeinken Laskó református temploma látható a naplementében.

Varga György: Kopácsi Kettős János temetési beszéde, Kopács, 2022. december 22.

Ezt mondta: Szeretlek, Uram, erősségem! Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram!… Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott.“ (Zsolt. 18:2-3 és 7. v.)

Dávidé. Áldott az Úr, az én kősziklám, aki harcolni tanítja kezemet, hadakozni ujjaimat. Jótevőm és erősségem, váram és megmentőm ő, pajzsom, akihez menekülhetek, a ki népeket vet alám.“ (Zsolt. 144:1-2)

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.“ (II. Timótheus 4:7-8)

Kedves gyászoló család!

Kedves gyászoló testvérek!

A gyász, az elválás szomorú órájában az emberi vigasztalás kevés, s erőtelenül hangzik. Az igazi vigaszt és erőt a bibliai Ige segítségével keressük, Dávid király és Pál apostol bizonységtétele és testamentuma által. Az Ige visszatekint Dávid és Pál földi életére, és előre is, a halálon túlra is. Kérjük Istenünket, hogy e mostani szomorú alkalmon így tudjunk mi is visszatekinteni egy 68 éves földi életútra; az örök élet örömébe és boldogságába!

Az elhangzott Ige alapján az ember élete itt a földön egy harc, egy küzdelem. A kérdés az, hogy hogyan éljük ezt meg, mit hozunk ki belőle. Kopácsi Kettős János életében külünösen sok volt a küzdelem. Harcolt a jóért, küzdött az igazságért, a Krisztus ügyéért. Hitvallásunkat idézve (H.K.) „szabad és jó lelkiismerettel harcoljak ebben az életben a bűn és az ördög ellen.“

Kopácsi Kettős János életútja itt Kopácson kezdődőtt 1955-ben. A gyermekkori nevelés, a református vallás tanítása egész későbbi életét bizonyára meghatározta. Fiatalon esztergályosként dolgozik, és házasságot köt. A munkahelyén történt baleset következtében szánja életét Istennek. Az életének elmúlt 34 évében küzdelmeit, harcait személyésen is átéltem.

Küzdött és harcolt családjáért, a kopácsi emberekért, a baranyai-, szlavóniai magyarokért, reformátusokért. Bizony sokszor ezek a harcok elgyengítették és megfáradt, de a zsoltáríró királyhoz hasonlóan mindig bízott Isten segítségében: „Jótevőm és erősségem, váram és megmentőm Ő…“. A Mindenható segítségében bízva imádságban kérte ehhez az erőt. És Isten adott erőt neki a próbatételek, háborúságok elviselésére, s a harcok megküzdésére.

Mindig reménységgel tekintett a jövő felé, hiszen az örök élet reménysége túlmutat a földi életen afelé a boldog örök élet felé, amelyet Krisztus Urunk a kereszten való szenvedésével megszerzett minden benne hívő lélek számára. Ez a mi egyetlen vigasztalásunk.

A reménységét, bizakodását, örök optimizmusát másokkal is megosztotta, és sokszor a nehéz elethelyzetben lévőket, a bajba jutott embertársait éppen így tudta ő maga segíteni, erősíteni, vigasztalni…

Örök optimizmusának emlékére hangozzék egy híres költő verse

(Rabindranath Tagore: Ég áldjon titeket barátaim):

Ég áldjon titeket barátaim, ég áldjon

Mosolyogva köszönök el tőletek.

Nem, ne hullajtsatok könnyeket,

Mert nincs rájuk szükségem

Nekem csupán a mosolyotok kell.

Ha szomorúnak érzitek magatokat,

Akkor gondoljatok rám.

Mert ez az, amit én kedvelek.

Mikor azoknak a szívében élsz,

akik szeretnek, Emlékezz arra,

Hogy sohasem halhatsz meg.

Nagyon szerette a templomot, ahol sokszor imádkozott, és a zsoltár íróhoz hasonlóan mondhatjuk: „Meghallotta hangomat templomában“. Szívén viselte a templomok ügyét, egyik utolsó telefonbeszélgetésünk alkalmával is, gyenge hangon már, de mégis a templom felújításáról érdeklődőtt.

A templom falára felhelyezett márványtáblára majd felkerül a neve, és így is fogjuk őrizni emlékét.

Az istentiszteleteken, bibliaórákon, presbitergyűléseken nem lesz velünk többé, futását elvégezte, öt éven át küzdelmes harcott vívott a betegséggel, amely végül legyőzte. A hit nemes harcát megharcolva vár rá a mennyei templom:

„1Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk.“ (II. Korinth. 5:1)

Testvérünktől búcsút veszünk. Jegyezzük fel szívünkbe az ige parancsát: a végén nekünk is megadatik az igazság koronája, mindannyiunknak, akik várva várjuk az Ő megjelenését. Ámen!

Karácsonyi ima

Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a mai, Szentestével végződő napot, és előtte ezt a délutáni órát, amikor gyülekezeteinkben és otthonainkban összegyűjtesz minket, és időjárásra és egyéb programokra és minden egyéb foglalatosságra való tekintet nélkül felkeltetted bennünk a vágyat, hogy Tehozzád kívánunk közeledni, a Fiadban való kijelentésed előtt csendesedjünk el. Imádsággal fordulunk Hozzád.

Köszönjük Neked, hogy hívogatsz bennünket, hogy eléd járuljunk csendes imánkban, és most itt vagyunk és érezzük, hogy Te erőt adsz ahhoz, hogy szívünket kitárjuk, és halljuk a Te szavadat, ne csak az eszünkkel és a szívünkkel, hanem a hitünkkel is. Ezt az indulatot tartsd ébren bennünk, hogy segítségeddel azt is megtapasztaljuk, hogy Te szólsz hozzánk és válaszolsz a fohászunkra. Köszönjük Neked, hogy üzenetedet az Igéből, a Te kijelentésedből megérthetjük. Köszönjük, hogy ezt másoknak is majd átadhatjuk, azoknak, akik a szeretteink, barátaink, hittársaink. Ezt a feladatot is adod a számunkra, mert azokhoz is szólsz, akik nincsenek jelen közöttünk családi köreinkben, vagy gyülekezeti otthonunkban, de találkozásunk lesz velük a Te házad falain, gyülekezeted keretein kívül ebben a következő pár napban. Tudjuk, hogy a Te szavad ereje, és a mi, Te erődből vett alázatos bizonyságtételünk lehetővé teszi, hogy az ő szívük és lelkük is meginduljon Feléd, a Krisztusban megmutatott szereteted felé. Ők a mi szeretteink, akik fontosak számunkra, a gyerekeink, a szüleink, a rokonaink.

Kérünk, hogy áldd meg az utazókat, akik keresik az útjukat a világban, a betegeket gyógyítsd, a gyászolókat a Te szavaddal simogasd és vígasztald.
Amikor már Krisztussal járhatunk alázatosan és szelíden, hívj minket a Veled való utazásra a ránk következő időszakban, amint a zsidókat hívtad a pusztában, hogy kövessük a jeleidet, parancsolataidat, szavadat, amit a te általad kiválasztottak és megbízottak tolmácsolnak a számunkra. Tarts meg bennünket a megpróbáltatásainkban. Tudjuk, hogy alkalmatlanok vagyunk saját erőből a jó cselekvésére, és hétköznap és ünnepnap is elbukunk, ha csak magunkra hagyatkozunk, és az első emberpár engedetlenségében járunk. De most kérünk Téged, hogy a Te kegyelmedet áraszd ki ránk ezen a karácsonyi napon, megpihenve az eddigi fáradságainkban. És nem csak magunkért kérünk, bár tudjuk Krisztustól, hogy közülünk a legkisebb, és legelesettebb, és legbűnösebb is ugyanolyan fontos számodra, mint a többi, sőt magunk is, legbűnösebbekként vallhatjuk, hogy érdemtelenül bár, de bűneink megbánása folytán Te felemelsz minket a legnagyobb mélységből is, a Te akaratod szerint. Ezért mi a Krisztusra apellálunk, és erre figyelünk magunk is, hogy Ő megszületett erre a világra, közénk emberek és a bolygó minden lakója számára, és váltságával megmentett bennünket az örök életre, kegyelemből, a benne való hit által.

Légy itt velünk a továbbiakban is, áldj meg bennünket, igehirdetésünket istentiszteleteinken és szeretetvendégségeinken, és igehallgatásunkat és olvasásunkat egyaránt, a Szentlélek keresztyéni, Krisztushoz tartozó közösségében. Ámen.

Go Top