Sepsei látogatás – templomfelújítás

Sepsei templom látogatás – október 22.

Szűkkörű hívő és politikusi csoport tagjai jelentek meg Sepsén szombaton a református templom felújított épületét megtekinteni. Alig egy hét múlva, ide érkezett volna a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház gyülekezeteiből meghívott hívek közössége, hogy október 31-én országos egyházi ünnepséget és istentiszteletet tartson (végül az ünnepi istentisztelet a bellyei református templomban lesz), de a templom felújításának anyagi támogatói a horvát állam részéről érkezésüket egy rövid óra keretében október 22-re jelezték. A helyiek ehhez alkalmazkodva gyűltek össze a dombtetőn, a fehéren meszelt falú Isten hajléka előtt. Nina Obuljen Koržinek kulturális és médiaminiszter, a Vallási Közösségekkel fenntartott Kapcsolatok Bizottságának elnöke és a magyar nemzeti kisebbség horvát parlamenti képviselője a horvát államot képviselve tekintette meg a református templomot és személyesen győződött meg a felújítás teljes előrehaladott állapotáról. A miniszterasszony fiatalsága és közvetlensége a találkozó formaiságát kedvessé varázsolta és próbálta elfeledtetni mindazokat a nehézségeket, amelyekben a horvátországi reformátusság az utóbbi időkben küzdelmet folytat.

Kopácsi Kettős János püspök köszöntését követően Varga György lelkipásztor, a sepsei református gyülekezet gondozó lelkésze a galácziabeli gyülekezethez írt páli levél 16. részének 14. verse alapján szólt a megjelent vendégekhez és gyülekezeti tagokhoz: “Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak.”
Béke és irgalmasság – két fogalom, amelynek megvalósulására olyan nagyon szükségünk van a világban, környezetünkben. Pál apostol azt mondja, hogy dicsekvése a megváltás, melyet Krisztus a keresztfán való szenvedésével és áldozatával hozott meg nekünk. Ez a személyes üzenet az, amely felülemelkedik a külső dolgokon, legyen az templom építés vagy felújítás, amelynek nagyon örül Istennek népe. A mostani örömteli alkalom is annak a kifejeződése kell legyen közösségünkben, amely a lelki megújulásra törekszik, amely belsőnkből fakad és a nehézségeken túl emel valamennyiünket. Isten népe a megváltásról és szeretetről, az örök élet ígéretéről tanúbizonyosságot tevő hiteles keresztyén közösség. Pál apostol a jelenkori szószólókkal együtt nekik kívánja a békét, vagyis teljes jólétet, és irgalmat, vagyis Isten kedvességét.

Sepse temploma az 1803-as tűzvészt követően a dombtetőn épült fel. Építése mintegy 3 éven belül a kor szerinti modern anyagok felhasználásával fejeződött be. Emberöltőnként felújításokon ment keresztül és a legutóbbi időkig a rendszeres gondoskodást meghálálta az épület. Azonban az 1990-es évekre a templom tornya a hajótól elvált és süllyedni kezdett, amely nagy mértékű, a gyülekezet anyagi tehetségét meghaladó munkálatokat követelt meg. A templom műemlék. Az egyház vezetősége és országos illetőségű állami hivatalok javaslatára, és teljeskörű megóvási feladatok felmérésével tervek készültek Varga György lelkipásztor és többek között Kretity Károly (Drago) vezetésével, majd a torony megerősítését követően pontos ütemezés szerint idén ősszel a teljes rekonstrukció véget ér. A kis lélekszámú gyülekezet a zsoltárokból tanult módon imádságos lélekkel nagy áldozatvállalással 2018-ban a templomhoz felvezető grádicsok felújításával kezdett hozzá a kétkezi munkához, melynek vezetője a helyi gondnok, Kelemen József volt. A teljesség igénye nélkül a felsorolásban: a helyi gyülekezet életének lelki támaszai Csányi Sándor, Major Ildikó, Simon Ferenc és Paukovics Margit. Isten áldja meg minden közreműködő életét és munkáját!