Archive For 2022.10.02.

Zsinati Tanácsülés, Kopács

Zsinati Tanács ülést tartott a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház vezetősége a kopácsi parókián 2022. szeptember 25-én. Az ülés igeolvasással és áhítattal kezdődött a 103. zsoltár versei szerint.

“Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged… De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain; Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék… Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!”

A tanács tagjai imádsággal és egy perces néma csendben tisztelegtek néhai Sója Bálint, a közelmúltban elhunyt egyházi főgondnok emléke előtt. Ezt követően a szuperintendens beszámolója szerint áttekintették az aktuális, folyamatban lévő egyházi ügyeket, amelyek a 2022. év hátralévő utolsó negyed évének missziói terv szerinti végrehajtására vonatkoznak.
A sepsei templomfelújítás munkálatai a beszámolók és megtekintés alapján is megállapítható módon, a tervek szerint haladnak. Változás annyiban történt az átadási-ünnepi hálaadó istentisztelettel kapcsolatban – melyet egyházunk a támogatók képviselőinek jelenlétében tervezett -, hogy a miniszterelnök és kulturális miniszter egyéb elfoglaltságára, valamint más okokra tekintettel a sepsei református templomba tervezett ünnepi és reformáció napi istentisztelet helyszínét a bellyei református templomba helyezik át. A sepsei ünnepet egy későbbi és alkalmasabb időpontban tervezik megtartani. A Zsinati Tanács a szervezés és kivitelezés folyamán tanúsított elkötelezett és fáradhatatlan munkájáért köszönetet mondott Varga György lelkipásztornak, valamint elismeri és köszöni a helyi magyar nemzetiségű országgyűlési képviselő közreműködését a felújításhoz szükséges összegek, pályázati források felkutatásában. Sepse temploma az enyészet elől menekült meg, mert bár parókiáját lakják, de a jogtalan lakók miatt a helyi gyülekezet erősen korlátozott birtokához való hozzáférésében, a tulajdont ugyanis gyakran lopások gyengítik. Külső segítséggel a helyi gyülekezet nem volt képes korábban a templom megsüllyedt tornyát sem megerősíteni, de a teljes körű felújítással eredeti szépségében kerülhet vissza az eredeti cél szerinti működésbe az épület.
Bellyén hosszú idő után idén nyáron visszakerült a református gyülekezet a templomába és a parókiájára, ahonnan eddig kizárták. Van tehát ünnepelni alkalom és hely is immáron a dél-baranyai református gyülekezetekben. De a háború 30 év után is még érezteti a hatását. A hívek megosztottsága immáron belső ellenségként hátráltatja a szeretetteljes békesség megvalósulását.
Az egyház teljes közössége számára rendez október 22.-én presbiteri továbbképzést és missziói napot a Szentlászlói Református Egyházközség. Kettős Attila lelkipásztor a Reformációról tart előadást a híveknek és érdeklődőknek 10 órai kezdettel.
A Zsinati Tanács ülésén szó volt még az egyebek között az egyház Magyarországon élő tagjai között végzett missziójáról, a zágrábi Vallási Bizottság egyházunkkal kapcsolatos eljárásáról, egyházi levelezésről, bírósági keresetekről, folyamatban lévő eljárásokról, a takarékosság gyakorlati lehetőségeiről, tudva és belátva, hogy gyülekezeteink kiadásai a közüzemi díjak emelkedése miatt hirtelen és nagy mértékben megnövekedtek.

Az ülés az esti órákban ért véget, áldást követően tértek vissza gyülekezetükbe és otthonaikba a résztvevők: “Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, a kik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői!”

Zsolt. 103.v.v.
Fénykép: Ref Sajtószolg. 2022.

Go Top