Varga György: Kopácsi Kettős János temetési beszéde, Kopács, 2022. december 22.

Ezt mondta: Szeretlek, Uram, erősségem! Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram!… Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott.“ (Zsolt. 18:2-3 és 7. v.)

Dávidé. Áldott az Úr, az én kősziklám, aki harcolni tanítja kezemet, hadakozni ujjaimat. Jótevőm és erősségem, váram és megmentőm ő, pajzsom, akihez menekülhetek, a ki népeket vet alám.“ (Zsolt. 144:1-2)

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.“ (II. Timótheus 4:7-8)

Kedves gyászoló család!

Kedves gyászoló testvérek!

A gyász, az elválás szomorú órájában az emberi vigasztalás kevés, s erőtelenül hangzik. Az igazi vigaszt és erőt a bibliai Ige segítségével keressük, Dávid király és Pál apostol bizonységtétele és testamentuma által. Az Ige visszatekint Dávid és Pál földi életére, és előre is, a halálon túlra is. Kérjük Istenünket, hogy e mostani szomorú alkalmon így tudjunk mi is visszatekinteni egy 68 éves földi életútra; az örök élet örömébe és boldogságába!

Az elhangzott Ige alapján az ember élete itt a földön egy harc, egy küzdelem. A kérdés az, hogy hogyan éljük ezt meg, mit hozunk ki belőle. Kopácsi Kettős János életében külünösen sok volt a küzdelem. Harcolt a jóért, küzdött az igazságért, a Krisztus ügyéért. Hitvallásunkat idézve (H.K.) „szabad és jó lelkiismerettel harcoljak ebben az életben a bűn és az ördög ellen.“

Kopácsi Kettős János életútja itt Kopácson kezdődőtt 1955-ben. A gyermekkori nevelés, a református vallás tanítása egész későbbi életét bizonyára meghatározta. Fiatalon esztergályosként dolgozik, és házasságot köt. A munkahelyén történt baleset következtében szánja életét Istennek. Az életének elmúlt 34 évében küzdelmeit, harcait személyésen is átéltem.

Küzdött és harcolt családjáért, a kopácsi emberekért, a baranyai-, szlavóniai magyarokért, reformátusokért. Bizony sokszor ezek a harcok elgyengítették és megfáradt, de a zsoltáríró királyhoz hasonlóan mindig bízott Isten segítségében: „Jótevőm és erősségem, váram és megmentőm Ő…“. A Mindenható segítségében bízva imádságban kérte ehhez az erőt. És Isten adott erőt neki a próbatételek, háborúságok elviselésére, s a harcok megküzdésére.

Mindig reménységgel tekintett a jövő felé, hiszen az örök élet reménysége túlmutat a földi életen afelé a boldog örök élet felé, amelyet Krisztus Urunk a kereszten való szenvedésével megszerzett minden benne hívő lélek számára. Ez a mi egyetlen vigasztalásunk.

A reménységét, bizakodását, örök optimizmusát másokkal is megosztotta, és sokszor a nehéz elethelyzetben lévőket, a bajba jutott embertársait éppen így tudta ő maga segíteni, erősíteni, vigasztalni…

Örök optimizmusának emlékére hangozzék egy híres költő verse

(Rabindranath Tagore: Ég áldjon titeket barátaim):

Ég áldjon titeket barátaim, ég áldjon

Mosolyogva köszönök el tőletek.

Nem, ne hullajtsatok könnyeket,

Mert nincs rájuk szükségem

Nekem csupán a mosolyotok kell.

Ha szomorúnak érzitek magatokat,

Akkor gondoljatok rám.

Mert ez az, amit én kedvelek.

Mikor azoknak a szívében élsz,

akik szeretnek, Emlékezz arra,

Hogy sohasem halhatsz meg.

Nagyon szerette a templomot, ahol sokszor imádkozott, és a zsoltár íróhoz hasonlóan mondhatjuk: „Meghallotta hangomat templomában“. Szívén viselte a templomok ügyét, egyik utolsó telefonbeszélgetésünk alkalmával is, gyenge hangon már, de mégis a templom felújításáról érdeklődőtt.

A templom falára felhelyezett márványtáblára majd felkerül a neve, és így is fogjuk őrizni emlékét.

Az istentiszteleteken, bibliaórákon, presbitergyűléseken nem lesz velünk többé, futását elvégezte, öt éven át küzdelmes harcott vívott a betegséggel, amely végül legyőzte. A hit nemes harcát megharcolva vár rá a mennyei templom:

„1Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk.“ (II. Korinth. 5:1)

Testvérünktől búcsút veszünk. Jegyezzük fel szívünkbe az ige parancsát: a végén nekünk is megadatik az igazság koronája, mindannyiunknak, akik várva várjuk az Ő megjelenését. Ámen!