Mennybemenetel ünnepe Bellyén, 2022

Mennybemenetel ünnepén (Jézus 40 nappal azután, hogy halottaiból feltámadt, még többször meglátogatta tanítványait, majd felment a mennyekbe…) a tanítványokhoz beszédet intézett Jézus. Az Olajfák hegyén hallgatták őt.
A szemük láttára felemelkedett, és egy felhő elfedte, úgyhogy tovább nem láthatták őt…

Jóllehet Jézus munkája ezzel nem ért véget. Miközben a tanítványok Jézus felemelkedését figyelték, angyalok jelentek meg és szóltak hozzájuk: Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogy a szemetek láttára a mennybe ment…
Jézus most Istennel van a mennyei dicsőségben. Ő uralkodik ez egész világ felett és ő képviseli Isten színe előtt azokat, akik követik őt, és Szentlelkét küldi el hozzánk minden nap, hogy visszajöveteléig segítsen bennünket.

Különleges nap volt 2022. május 26. csütörtök a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Bellyei Gyülekezetében. Azért gyűltek össze a hívek, hogy hálát adjanak Istennek, hogy templomukat majd 20 évnyi nélkülözést követően ismét birtokba vehessék. Isten különös áldása, hogy ugyanazok jelentek meg a közösségi munkára, akik a háborút követően is először léphették át a lerombolt, súlyosan sérült templom küszöbét, már ami akkorra maradt belőle. Most ugyanúgy énekeltek, mint egykor, és meghatódva, könnyek között hallgatták az evangéliumot, amit Kopácsi Kettős János az egyház püspöke, az egykori Elűzöttek gyüleketezének lelkipásztora hirdetett. Palizs István gondnok és Lehocki János pénztáros most sem röstellte a seprűt és lapátot kézbevenni a takarításhoz, mert Isten hajlékában rendnek kell lennie, ha a gyülekezet lélekszáma mára már megcsappant is… Sajnos már nem lehetett mindenki közöttünk…

Tudvalévő, hogy a háború sújtotta vidékre az újjáépítés reményében visszatérő református lakosok és a helyben maradók közül egy hívő csoport kivált és önálló egyházat alapított Kálvini Egyház néven 1999-ben. Több esetben saját tagjaikat és az állami adminisztrációt is megtévesztve, majd annak segítségével mind máig a helyi reformáció örököseinek tartva magukat az egyházi ingatlanokat (templomokat, parókiákat, földeket) saját neveikre íratták és kizárták belőlük az eredeti tulajdonosokat, gyülekezeti tagokat. Ezen a helyzeten változtatott most egy jogerős és végrehajtható bírósági ítélet, amely lehetővé tette 20 év után, hogy a kulcsok visszakerülhessenek a gondnok és presbiterek kezébe.

A bellyei református gyülekezet egyike a Sztárai Mihály alapította 120 gyülekezetnek. A XVIII. századig nincs írásos emlékünk, az 1700-as évekből azonban előkerült egy kézzel írott énekeskönyv, Angyalosi Demjén Bellyei Graduálja, amit ma a debreceni kollégiumi könyvtár kódexei között őriznek. Az első anyakönyvet vezető prédikátor Pápai Keresztes István (1771-1792) volt, anyakönyvében sok, mára értékessé vált megjegyzést találhatunk. A Graduálról így ír: „…1664. esztendőben Angyalosi uram volt ezen Ekla T. Prédikátora, ki is egész Sz. Dávid zsoltárait, sőt mind azokat a régi istenes énekeket, amelyekkel mostan élünk, maga tulajdon kezeivel leírván, olvasgatta és énekelgette a templomban szorgalmatosan. Nagy hasznosan tanított ezen Sz. Eklézsiában 50 Esztendőkig. …”

A horvát honvédő háborút követően a bellyei református gyülekezet presbitereinek névsora a következő volt:

  1. Csicska Jolán
  2. Csicska Zoltán – gondnok helyettes
  3. Haffner Károly
  4. Juhász Rozália – gondnok helyettes
  5. Lehoczki János – pénztáros
  6. Palizs István – gondnok
  7. Peti Margit
  8. Varga József

Istentiszteletre legközelebb vasárnap 9 órai kezdettel kerül sor, melyre a helyiek mindenkit szeretettel várnak. Ugyanebben az időben a templom és a parókia is megtekinthető. Támogatásaikkal kérjük, hogy keressék Palizs István gondnokot és/vagy Lehocki János pénztárost.
Egyedül Istené a dicsőség!

(Fényképek: HMRKE Sajtószolgálat és I.P.A.)
A romos templomról a képek 1995-ben, a színes képek pedig május 26-án, 2022-ben készültek, a helyszínen.