Leszámolás a Kálvini Egyházban, Laskón

Az 1880 óta fokozatosan csökkenő létszámú református gyülekezetben jelenleg alig százra tehető a Csáti Szabó Lajos lelkészsége alatt működő közösség tagsága. A lelkész a 46. a Laskón szolgáló református lelkészek névsorában, akik között olyan reformátorok neveit olvashatjuk, mint Sztárai Mihály, Szegedi Kis István, Laskai János, Ács Gedeon, dr. Varga Sándor.

Csáti 1980-óta szolgál ebben a dél-baranyai faluban. Egyike a délszláv háborúban is a kevés helyén maradt és sokat szenvedett egyházi szolgálóknak. Érdemei a háborús időszak alatt a templomőrzés feladatait tekintve – oltotta és megmentette a laskói templomot a teljes pusztulástól – elvitathatatlanok. Magyarországról irányított püspökké történő kinevezését, beiktatását botrányos, szégyenteljes események övezték, melyekről nagy nemzetközi érdeklődés mellett is a helyi reformátusság vajmi keveset tud, és már nem is vett részt benne gyülekezeti szinten sem.

Csáti Szabó a református hírekbe most azzal került be, hogy támogatói leveleket gyűjt az eddig számára otthont adó településen azzal a reménnyel, hogy mind többen kifejezik kívánságukat, hogy a lelkésznek a püspöki felszólítással ellentétben ne kelljen kiköltöznie a református parókiáról. Ismeretes, hogy Csáti leköszönő püspökként többekkel együtt megfellebbezte a legutóbbi választás eredményét. Távol maradt a Szennt éltetők csoportjától. Az óvástól függetlenül a régi főgondnok mellett Szenn Péter vette fel a palástot a jelenlegi ciklus kezdetén. Szenn most tisztogatásba kezdett az egyházában szolgáló és nyugdíjkorhatár közelében lévő lelkészek eltávolítása érdekében. A Rétfaluban szolgáló özvegy lelkésznő néhány hete hasonló gondokról számolt be, mint most a laskói lelkész.

Szenn Péter felesége, a lelkészi végzettségű Vanda asszony már át is vette a hitoktatás feladatát a laskói házaspártól. Csátiékat eltávolították az iskolából, ahol évtizedeken át dolgoztak, ezzel megélhetést is biztosítva saját maguk részére. Ugyanakkor az őket váltó Szenn-nek, és feleségének sincs hitoktatásra feljogosító képzettsége. Az új püspök e hiány miatt már kénytelen volt elhagyni az Eszéki Központban végzett hitoktatói munkát. Éppen e képesítés hiánya miatt perben áll az intézménnyel és az oktatásügyi hivatalokkal.
Szenn püspök úgy vonja vissza lelkészektől a megbízólevelet és nevezi ki családtagjait hitoktatói státuszba az állami iskolákban, hogy közben neki sincs olyan képzettsége és oklevele, amelynek meglétét feltételül szabja meg az oktatási rendszer.

Lakóhelyéül az áldozatkész Haraszti közösség után a közelmúltban Kopácsot választotta, de a közelebbi és központi Laskó parókiája (az azt övező magas kerítés miatt is) jelenlegi terveinek jobban megfelelne. Kérdés, hogy mit szólnak mindehhez a hívek, már ha egyáltalán mernek szólni, vagy érdekel-e bárkit is az ő véleményük a döntéseket meghozó vezetők előtt.

A horvátországi református közösségek falusias környezetben élik világukat. A lelkészek élete a gyülekezetek tagjai előtt olyan, mint egy nyitott könyv. De erről majd egy másik írásban …