A csúzai gyülekezet jeles lelkipásztorai 1931-ig

 

Emléktábla a templomban a gyülekezetben szolgált lelkipásztorok névsorával, Csúza, 2019. május 20.

Lelkipásztorok Csúzán

 

Kurtán Zsigmond – a templomépítő.

Kertvéllyesi Pál – a templom megnagyobbítója.

Rácz Péter – a Drávaszög egyik tudós lelkészének tartják (…). Nem sokat tudunk róla. A csúzai temetőben levő sírkövén ez áll: „Nagytiszteletű helv. hitv. főesperes és csúzai lelkész emléke kesergő özvegye n. t. Környei Terézia által emelve. Meghalt 1861. május 12én élte 80ik évében.” Tehát 1781-ben született, „alsóbb oskoláit Nagy Körösön, ’a felsőbbeket Debrecenben végezte.” Anyanyelvén kívül deákul és németül olvas és beszél. Első szolgálati helye Rétfalu, ahol 17 évig lelkészkedik. Két fiúgyermeke van. Ács Gedeon keresztapja.

A templombelső keleti szárnya, Csúza, 2019. május 20.

Templombelső nyugati szárnya, Csúza, 2019. május 20.

Ács Gedeon – 1819-ben született Bellyén, ahol édesapja lelkész volt, de már 1821-ben átköltözött Laskóra, s ott folytatta hivatását. Az Ács gyerekek Laskón töltötték gyermekéveiket (egy öccse és két húga volt). Mindössze nyolcéves, amikor Halasra vitték iskolába, aztán Kecskeméten tanult, majd Debrecenben elvégezte a teológiát. 1643-ban gyengélkedő édesapja maga mellé vette segédlelkésznek. Két év múlva édesapja váratlanul meghalt, s fia, Gedeon állt örökébe. 1848-ban erősen hatottak rá a forradalmi eszmék, nemcsak harcra buzdította híveit és pénzt gyűjtött a szabadságharc megsegítésére, hanem maga is csatlakozott a harcolókhoz, tábori lelkész lett. A szabadságharc bukása után önként követte Kossuthot a száműzetésbe, először Törökországba, majd Amerikába. New Yorkban eleinte nagy lelkesedéssel segítették az emigránsokat, de ez nem tartott soká. 1853-ban kétkezi munkásnak szegődött el, de a gazdasági válság következtében munka nélkül maradt. Aztán egy vasútépítésen dolgozott, majd Bostonba utazott, s felvette az amerikai állampolgárságot. Az 1859-es évet ismét New Yorkba töltötte, egy régi barátjának fényképész műtermében segédként helyezkedett el. Törökországi és amerikai élményeiről több kötet naplót írt. De hazahozta a honvágy: 12 év után visszatért szülőföldjére. Laskóra nem mehetett vissza, az állását már betöltötték. A csúzaiak pedig szívesen hívták, amit el is fogadott, így ennek a falunak lett a lelkésze. Gyülekezetét 25 évig hittel, szeretettel szolgálta.

Kontra János 1858-ban született Tahitótfaluban. Atyja Kontra János lelkész, anyja Szöllősi Szánthó Mária, akit 7 napos korában elveszített. 60 éves korában meghalt az édesapja is, így a 13 évesen teljesen árván maradt gyermeket nagybátyja, Szánthó János kosdi pap nevelte és gyámolította. Iskoláit Vácott, Budapesten és Kecskeméten fejezte be, majd a teológián is Budapesten tanult. 1883-tól Budapesten közel 7 évig hitoktatóként szolgált, majd mint Szász Károly püspök első, de mindvégig legkedvesebb káplánja. Aztán a budai alakuló egyház lelkésze volt három és fél évig. Csúzai papi pályafutása 1890. október 31-én kezdődött. Mindössze 32 éves, de nagy tapasztalattal rendelkezik. Csúzai lelkészsége első 25 évében rendkívül sokat építkezett. Ebben az időben renoválták a templomot, megszépítették a paplakot, a régi helyett új iskolát és tanítói lakást építettek. Amikor sikerült neki a második tanítói állást is kiharcolnia Csúzára, újabb iskola és tanítói lakás is kellett. Trianon után azonban minden megváltozott. Bár a tiszteletes úr maga is igen nehéz helyzetbe került (évekig nem kapott fizetést), az emberekben tartotta a lelket, s egyházi munkáját is példátlan kitartással és türelemmel végezte. Vasárnapi iskolát vezetett, felesége pedig nagy szeretettel dolgozott a nőegyletben. De nemcsak a saját egyházközségében munkálkodott, hanem részt vett az új Jugoszláv Királysági Református Keresztyén Egyház megszervezésében is. 1931-ben, 41 évi szolgálat után lemondott csúzai lelkészi állásáról és az egy-házmegyei tanácsban betöltött tisztségéről is (egyházmegyei tanácsbíró és zsinati alelnök volt). A magyarországi kisoroszi gyülekezetben folytatta a szolgálatot.

A csúzai gondnok távozik a templomból a vasárnapi istentisztelet után utoljára, Csúza, 2019. május 20.