3 Keresztelő

“Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek; és ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28:16-20)

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház hercegszöllősi, kopácsi és szentlászlói gyülekezetében volt egy időben keresztelő vasárnap délelőtt. Különleges pillanat ez egyházunk életében. Istennek kegyelme, hogy a 21. század elején a sokat szenvedett társadalomban, egyházunkban és gyülekezeteinkben felhangozhat a keresztelési igében Jézus szava.

Patrikot, Nórát és Filipet keresztelte 3 lelkipásztor, és áldást mondott a gyermekek életére és a szülőkére, nagyszülőkére, rokonokra, barátokra.

3 helyszín, három gyülekezet, 3 család – megannyi reménység, hogy Isten munkája folyamatában megismerhető az életünkben. Amit kaptunk, abból tovább adunk szeretetet, közösséget, gondoskodást, örömöket. Legfőképpen pedig azt az áldást vesszük valamennyien, amely Jézus szavaiban, mint szereztetési igében az ő mindenhatóságát, ránk bízott feladatát és ígéretét jelenti az ő népe számára.

Találkozunk tizen valahány év múlva ismét az Úr asztala előtt? Minden arccal aligha. De nagyon bíztató számunkra, hogy Jézus, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, ezen a vasárnapon is feladatot adott számunkra. Amíg vagyunk és létezünk, minél több emberhez el kell vinni az Isten kegyelmének és megbocsátásának örömhírét, amely a Krisztusban van, mert az ő vígasztalása és szeretete azokkal van, akik Őbenne hisznek és akikben él az Ő lelke. A világ végezetéig. Messze még az örökkévalóság, rövid időszakasz egy istentiszteletnyi óra az életünkben. A kettő közötti kontrasztban feszül egymásnak a mi kicsinységünk, mint egy gyermeké a világban, és az Úr mindenhatósága.

Jó volt együtt lenni a keresztelési ünnepen. Még jobb lesz viszontlátni egymást a hétköznapokban is. Erre tettek fogadalmat a keresztszülők, rokonok és a gyülekezet tagjai is, akik ezentúl is figyelemmel kísérik a keresztyén közösség legfiatalabb tagjainak életét és lelki-testi növekedését. Segítik őket abban, hogy annak idején majd ezek a gyermekek a maguk elhatározásából és hitéből tegyenek bizonyságot az Úrról, Istenükről és a Fiúról, Megváltójukról a Szentlélek közösségében.

Áldjon meg valamennyiünket az Úr!