Hercegszöllős 1576 – 2018

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház és Hercegszöllősi Református Gyülekezete a Hercegszöllősi Zsinat 442. és a Reformáció 501 éves évfordulója alkalmából ünnepi istentiszteletet tartott a Hercegszöllősi Református Templomban 2018. augusztus 17-én, pénteken.

A nagy hőség ellenére gyülekezeteink mindegyikéből megjelentek híveink erre az ünnepi alkalomra, mely minden évben kiemelt szerepet kap egyházunk életében. Vendégeinket Magyarországról, Szerbiából és ökumenikus kapcsolatainkon keresztül más horvátországi felekezetekből is szeretettel köszönthettük.

Kopácsi Kettős János szuperintendens, Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Varga György lelkipásztor, esperes, Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Varga György lelkipásztor házigazda fogadása után Kopácsi Kettős János szuperintendens a 107. zsoltár alapján szólt prédikációjában az egybegyűltekhez:

“Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Ezt mondják az Úrnak megváltottai, a kiket megváltott a szorongatónak kezéből; És a kiket összegyűjtött a különböző földekről: napkelet és napnyugot felől, északról és a tenger felől. Bujdostak a pusztában, a sivatagban; lakó-város felé utat nem találtak vala. Éhesek és szomjasok valának; lelkök is elepedt bennök. De az Úrhoz kiáltának szorultságukban; sanyarúságukból megmenté őket. És vezeté őket egyenes útra, hogy lakó-városhoz juthassanak. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért, Hogy megelégíté a szomjúhozó lelket, és az éhező lelket betölté jóval! A kik setétségben és a halálnak árnyékában ülnek, megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal; Mert ellenszegültek az Isten beszédének, és a Felségesnek tanácsát megútálták; Azért megalázta az ő szívöket nyomorúsággal: elestek és nem volt segítségök. De az Úrhoz kiáltának szorultságukban, sanyarúságukból kiszabadítá őket. Kihozá őket a setétségből és a halálnak árnyékából, köteleiket pedig elszaggatá. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért, Hogy összetöré az ércz-kapukat, és a vas-zárakat letördelé!”

Jasmin Milic, a horvátajkú reformátusok püspöke, Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Daruka Mihály t.p., a Vizsolyi Bibliamúzeum és Nyomtató Műhely igazgatója Hercegszöllősön, 2018. augusztus 17.

Császár Biró Zoltán lelkipásztor – esperes, a szerbiai református keresztyén gyülekezetek képviselője Hercegszöllősön, 2018. augusztus 17.

Jasmin Milic anglikán püspök a Hercegszöllősi Kánonokról szóló előadásában a Kánon keletkezésének történetét ismertette a hívekkel, Daruka Mihály múzeumigazgató a “Kultúra nyitott templomai” programsorozat részeként a korabeli nyomtatási lehetőségekről és mai műhelyekről beszélt, Erdős János zsinati tanácsos pedig az Egyházunk felkérésére erre a napra készült, hagyományos technikával és 50 számozott példányban kinyomtatott Hercegszöllősi Kánonok kötetét mutatta be és egy tiszteletpéldányát adta át a korabeli nyomtató gép korhű másolatát elkészítő bellyei Lehocki János asztalosmesternek.

Információs tábla avatás, Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Az elkészült és felavatott információs tábla, Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

A tábla leleplezése a megjelentek előtt, Keresztes Árpád tanító, kántor, Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

A templomban megtartott alkalmakat követően Sója Bálint felkérésére Keresztes Árpád ny. zenetanár, református kántor leleplezte a templomkertben felállított gyülekezeti információs táblát, amely magyar, horvát, valamint angol nyelven nyújt naprakész tájékoztatást a gyülekezet és egyházunk életéről a látogatóknak, érdeklődőknek.

Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Az ünnepi alkalom szeretetvendégséggel ért véget, melyre a helyi gyülekezet tagjai nagy szeretettel készítették el a pogácsákat, kifliket és édes süteményeket. Áldozatos igyekezetükért Isten áldja meg őket csakúgy, mint a gyülekezetek képviselőit, az előadókat és szervezőket, és minden résztvevőt, akik ismét példamutató és lélekben gazdagító, megerősítő alkalmon vehettek részt a Szentlélek közösségében!

Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.

Hercegszöllős, 2018. augusztus 17.