Köszönet és Hálaadás

A Délvidéki Református Misszió megbeszélésén Kölkeden, a református parókián tartott tanácskozást 1994 nyarán Hegedűs Loránt dunamelléki püspök, Bóka András baranyai esperes (a képen feleségével) és Tamás Bertalan külügyi tanácsos (bal oldalon), a Magyar Református Egyház Zsinatának Külügyi Osztály vezetője. Az esemény házigazdája Szabó Mihály, mohácsi és kölkedi lelkipásztor volt és a kölkedi gyülekezet presbitériuma, valamint gyülekezeti tagjai.

Kopácsi Kettős János (képünkön jobbra) beszámolt a délvidéki Baranyai Egyházmegye gyülekezeteiben és a szlavóniai, eszéki gyülekezetek menekültségbe kényszerített tagjainak magyarországon menedéket talált tagjainak helyzetéről. Ezek a menekültek a nyugati országrészben, kezdetben a déli megyékben, majd dunántúl szerte több tucatnyi településen éltek hosszabb időn keresztül. Családok, gyülekezetek, egyházi szervezetek fogadták be őket és látták el segélyekkel külföldi forrásokból.

Hálás szívvel emlékezünk a képen szereplőkre, mint akik a nehéz időkben Krisztus evangéliumát hirdették számos alkalommal közöttünk. Reménységet adtak cselekedeteikkel is református népünk tagjai számára azzal, hogy étel, italt, fedelet nyújtottak számos református és más vallásúak részére, amikor az elesettségben és kétségbeesésben nem volt más, akikhez fordulhattunk volna.

Hála legyen mindazoknak a névtelen magyarországi gyülekezeti tagoknak is, akik többször is erejükön felül segítették a lelki és testi nyomorúságban szenvedőket. Azóta több fordulat is történt református egyházunk életében, de az irántuk érzett hálánk és köszönetünk révén ma is hordozzuk azt a szívbeli kapcsolatot, amelyet emberek által emelt határok sem tudnak eltörölni. Istennek legyen hála mindezért!

(Református Egyházi Fotógyűjtemény, Kopács, 2020.)