Archive For 2017.06.21.

P. Szalay Emőke: Bádogedények a drávaszögi és vajdasági református gyülekezetekben

 

Drávaszögi bádogedény, Várdaróc, 1. kép

A református egyház szertartási tárgyainak száma viszonylag kevés. Az úrvacsora osztáshoz az úr asztalára helyezett úrasztali borospoharat, kenyérosztó tálat és boroskancsókat használják.  A református úrvacsora osztás két szín alatt történik, mindenki részesül nemcsak a Krisztus testét jelképező kenyérből, hanem a vérét jelképező borból is, ezért nagyobb méretű bortartó edény is bekerült az úrasztali felszerelési tárgyak közé, ezeket boroskannáknak nevezik.

 

Drávaszögi bádog keresztelőtál, Hercegszöllős, 3. kép

Bádog boroskanna, Pacsér, 4. kép

Mellettük a kereszteléshez szükséges keresztelőkancsó és tál alkotja a klenódiumokat. A református egyház szertartási tárgyainak száma viszonylag kevés. Az úrvacsora osztáshoz az úr asztalára helyezett úrasztali borospoharat, kenyérosztó tálat és boroskancsókat használják.  A református úrvacsora osztás két szín alatt történik, mindenki részesül nemcsak a Krisztus testét jelképező kenyérből, hanem a vérét jelképező borból is, ezért nagyobb méretű bortartó edény is bekerült az úrasztali felszerelési tárgyak közé, ezeket boroskannáknak nevezik.

A gyülekezetek a XVII. században igyekeztek felszerelni egyházukat a szükséges úrasztali edényekkel, elsősorban borospoharakkal és kenyérosztó tányérokkal, amelyek anyaga lehetőség szerint nemesfém, ezüst volt. A boroskancsók évszázadokon át leginkább ónból készültek, más anyagúak – ezüst, kerámia, réz – jóval kisebb számban fordultak elő. A kenyérosztó tálak anyaga a poharakhoz hasonlóan általában fém, a XVII-XVIII. században többnyire ón, de gyakori volt az ezüst tányér is, a XIX. században különféle ezüst, ezüstözött, nikkelezett fém. A keresztelőkészletek anyaga többnyire szintén fém.

A felsorolt fém alapanyagok, ezüst, ón, réz mellett a templomi felszerelési tárgyaik között olykor találkozunk bádogból készített termékekkel is. A bádogosok a fémműves kisipar jellegzetes mesteremberei voltak. Legfontosabb nyersanyaguk a bádog volt, amelynek többféle változatát használták. (Frecskay János 2001. 24-28.) A bádoglemezből először kiszabták a mintát, majd hajlítással alakították a megfelelő formára. Az elkészült darabokat forrasztással illesztették össze. (Timaffy László 1991. 266.) Edényeket, kannákat, berendezési tárgyakat készítettek. A falvakban fő termékük a kolomp volt, ezért kolompárosoknak is nevezték őket. (Dóka Klára 2005. 218.) Bádogosokról már a korai időktől kezdve vannak adataink. Mint a többi mesterség művelői, számuk növekedésével a bádogosok is eljutottak arra a fokra, hogy céhet alakítsanak. Magyarországon a XVII. században alakult első önálló céhük, ezt a XVIII. században kettő követte, majd a XIX. században újabb négy kapott kiváltságlevelet. (H. Csukás Györgyi 2001. 7.) A XVIII. század első feléből ismerünk árszabásokat, amelyek kolompárokként illetve bádogosként emlegeti a mesterség űzőit. (A Mester Emberek Míveinek árazása 2001. A következő helyekről közölnek bádogosokra vonatkozó árszabásokat:  Győr 1743, Kassa 1744, Szeged 1765, Csongrád  1781, Veszprém 1794, Zombor 1794. Kaposvár 1812, Szombathely 1812, Veszprém 1813. Sátoraljaújhely 1812. Ezek közül a zombori figyelemreméltó, hiszen ez a város közel esik a kutatott területhez, így esetleg lehetséges, hogy ott készíttették az edények egy részét.) Egykori fő üzletágukat, az edénykészítést a XIX. században fokozatosan felváltotta az épületek bádogozása. (Szulovszky János 2005. 264-5.) A XIX. században a háziipar ágai közé sorolták.

Az alábbiakban a délvidéki, a drávaszögi templomokban és Pacséron található bádogedényekre vonatkozó írásos adatok és a fennmaradt tárgyi anyag alapján tekintjük át ezt az eddig figyelemre alig méltatott tárgycsoportot. (Az összeírások tárgyakra vonatkozó teljes szövegét közli P. Szalay Emőke 2007.)  Az Alsóbaranyai Egyházmegyében Csúzán az 1817-es összeírás során említenek „egy bádog kannát, minden Inscriptiok  nélkül.” (A bizalom pecsétje alatt  2004. 267.). A következő adat Hercegszöllősről való, ugyanezen összeírásban: A Keresztelő Edény, melly újj ezen Esztendőbenn vétetett, egy gombos fedelű bádog Czin Pohár, mellyre is ezek a Betük vagynak vágva: H. Sz. R. E. 1817. („A bizalom pecséte alatt” 136.).  Karancson 1817-ben ezt jegyzik fel: „Vagynak az Eklának 2 pohara is, az edgyik tzin, a másik bádog, ezeken sints semmi metszés is.”.  („A bizalom pecséte alatt” 26-27.).  Kopácson a következőt jegyezték fel 1773-ban: „egy régi munkájú ezüstpohár és egy bádog tányér, mellyek a Predikátor házában szoktak állani. A keresztelő edény bádog pohár”. („A bizalom pecséte alatt” 332.). A kői gyülekezetben 1817-ben a keresztelőkészlet készült bádogból: „A Körösztölő kánna bádog néhány rozsda rágta jukakkal, a tárnyérja is bádog.” („A bizalom pecséte alatt” 145.).  Az előző szűkszavú adatok után a várdaróci 1885-ből való összeírás végre több használható adatot foglal magába: „…szaporodott a szent edények száma egy sárga réz fülü, 3 réz gombon álló fedeles pléh töltögető kánnával, ..vétetett …..1882-ben egy nagy bádog boros kánna tetővel ellátva.” („A bizalom pecséte alatt” 314.).  Végigtekintve a fenti leírásokat, belőlük következtethetünk a  templomi felszerelési tárgyak funkciójára, azonban meg kell jegyezni, hogy nem minden esetben nevezik meg a tárgyakat, többnyire más edényekkel való együtt említésből véljük erre való használatukat. Mindenesetre kitűnik, hogy a XVIII. Század végén már megjelentek templomi használatban a bádogedények, a XIX. század elején pedig a gyülekezetek jó részében használtak egy vagy több bádogból készült  felszerelési tárgyat.

A karancsi összeírás adata mutathat egyedül úrasztali borospohárra. Kenyérosztó tálként feltételezhető bádog edényre a kopácsi feljegyzés alapján gondolhatunk, ahol egy ezüst pohár és egy bádogtányér szerepel együtt. Biztosak lehetünk a csúzai és várdaróci edények boroskannaként való használatában, ugyanis itt egyrészt a név megegyezik, másik esetben pedig kifejezetten leírják, hogy töltögető kanna. Ugyancsak egyértelmű a bádog keresztelő készletek megléte, amelyet Kőn kannaként, Kopácson keresztelő pohárként említenek. Kőn a hozzátartozó tál is bádogból készült.1817 után a következő 1885-ös összeírás alapján áttételesen kapunk adatokat a bádogedények sorsáról. A csúzai kannát már nem említik, tehát ekkor már nem tartozott a klenódiumok közé. A karancsi pohárról ugyancsak nem szól az összeírás. A kopácsi tállal kapcsolatban, ez a legkorábbi említés, 1773-ban a felsorolás után feljegyzik, hogy két óntálat kaptak ajándékba kenyérosztó tálnak, a következőkben csak ez szerepel. A kői már ócska bádogedényeket a két összeírás közötti időben cserélték ki cin- azaz ónkancsóra.  Figyelemre méltó a hercegszöllősi keresztelőedény leírása, ami arra mutat, hogy az anyagot illetően olykor tévedtek az összeírók, mert itt bádog czinnek írják le a napjainkban is meglévő, a felirat alapján biztosan azonosítható edényt, amely egy ónból készült barokk kancsó. Sajnálattal kell megjegyeznünk, hogy az említett hét különböző edényből napjainkra csupán kettő maradt fenn, a két várdaróci boroskanna. (A tárgyak első közlése Magyar Református Egyházak Javainak Tára VIII. kötetében.) A várdaróci gyülekezet első bádog kannája különösen szép darab. A három sárgaréz gömböcskén álló felfelé szűkülő oldalú edény fedelének gombja réz gömb, hosszú kiöntőcsőre és szalagfüle ugyancsak sárgaréz. A sima edényen a díszítést az adja, hogy a szájperem alatt gyöngysoros, alul karéjos sárgaréz szalag húzódik (1. kép). Készítési idejét illetően pontos adatunk nincs. Tudjuk, hogy a templom 1812-19 között épült, majd 1867-ben bővítették. Felvetjük, hogy ezen idő közé tehető a kanna készítési ideje. Az 1885-ös összeírásban annyit jegyeztek fel, hogy az 1817-ben összeírt edények  száma szaporodott többek között „egy sárgaréz  fülű, 3 réz gombon álló fedeles pléh töltögető kannával”. Mindez alátámasztja, hogy feltehetően a XIX. század középső harmadában készülhetett. Formai kialakítása, a három gomb láb, feltehetően ónkanna előképre utal. A várdaróci gyülekezet 1817-es összeírásában szerepel egy ónkanna, amelyről azt jegyezték fel, hogy három angyal lábon áll. Hercegszőllősön kifejezetten három gömblábas kannát őriznek még ma is.  A várdaróci gyülekezet őrzi a másik bádogkannát is. Ez az edény formájában hasonló, de az előbbinél jóval egyszerűbb, felfelé h szűkülő testű, egyenes vonalú, háromszög alakú kiöntőcsőrrel, lapos fedéllel. Két füle közül az egyik a szokásos függőleges állású, a másik az edény fedele fölött ível félkör alakban (2. kép). Vélhető készítési idejét tekintve szerencsésebb helyzetben vagyunk, mint az előbbi esetében, az 1885-ös összeírásból ismerjük vételének időpontját, amely szerint 1882-ben vették. Ez feltehetően megegyezik a készítés időpontjával.

Ugyanakkor viszont örvendetes az a tény, hogy egy harmadik bádogedényt is őriznek a Drávaszögben. A hercegszöllősi gyülekezet különösen értékes, dátummal ellátott bádog tálja kiemelt érdeklődésre tarthat számot. A legkorábbi drávaszögi bádogedény ovális tál, öble tagolt, kisebb középrész után homorúan emelkedik az oldala, amelyhez vízszintes perem kacsolódik kialakított karimával. A festett tál kékes alapszínű, közepén láthatjuk a díszítményt, amely kis talpas vázából kiemelkedő szabályos virágcsokorhoz hasonló minta, alul két levél, felette hatszirmú rozetta, majd szimmetrikusan két oldalra hajló leveles ágak, felül nagy szétnyílt szirmú tulipánnal. Feltehetően átfestették a díszítményt.  Az ovális forma a barokk stílusban igen kedvelt volt a kör alak szabályosságával szemben, ez tehát utalhat a XVIII. századra. Bár maga a minta reneszánsz jellegű, mégsem ennek alapján datáljuk. Az egyszerű tárgy különlegességét az adja, hogy a karimába beütve 1 7 5 4 számok sorakoznak, amelyek feltehetően a készítés évszámát jelentik (3. kép). Használatára vonatkozóan sem tudunk semmit. Annak alapján, hogy a református gyülekezetekben az ovális tálakat gyakran használták keresztelő tálként, felvetjük, hogy esetleg a hercegszöllősi tál is az lehetett. Mikor kerülhetett a gyülekezet birtokába, nem tudjuk, hiszen nem szerepel az összeírásokban. Az adatok hiányának a magyarázatát úgyszintén nem ismerjük, felvetjük, hogy nem tartották olyan értékesnek, hogy megemlékezzenek róla. Mindenesetre egyszerűsége mellett különleges értéke van, hiszen datált bádogedényt eddig még nem közöltek.

A Vajdaságban a pacséri gyülekezet boroskannája készült bádogból sárgaréz díszítéssel. A felfelé szűkülő nagyméretű kanna díszítését a két tagolt sárgaréz gyűrű alkotja, közöttük hatszögletű réz csillaggal. Domborodó fedelét ugyanilyen csillag díszíti. Füle vége becsavarodik. A fedél billentőjét szintén becsavarodó szalag alkotja. Az edény egyszerű formája a XIX. század közepére utal. Ha azt vesszük figyelembe, hogy egyházi felszerelési tárgyak ajándékozására olykor egy nevezetes esemény alkalmával kerül sor, felvetjük hogy esetleg a templom felszentelése alkalmával 1835-ben vagy inkább 1884-es megnagyobbítása alkalmával kerülhetett a felszerelési tárgyak közé. Ez utóbbi időpontot az erősítheti, hogy a templom nagyobbítására a gyülekezet lélekszámának növekedése miatt került sor általában. Ehhez kapcsolódhat, hogy úrvacsora osztás alkalmával is több borra, így több edényre volt szükség. Ez lehetett oka az esetleges ekkori adományozásnak (4. kép).A bádogosmunkák között a XIX. század második felében fokozatosan háttérbe szorult az edénykészítés az épületeken végzett bádogos munka mellett, ezért nem véletlen, hogy XX. században készült bádogedényt nem találhatunk.

 

Drávaszögi bádogedény, Várdaróc, 2. kép

 

Felhasznált irodalom

– „A bizalom pecséte alatt” 2004 Szerk.: Keresztes Dániel és Hamarkay Endre, Budapest

– Dóka Klára 2005 A kézműipar a török kiűzésétől a céhek megszűnéséig. In: A magyarkézműves ipar története. (Szerk.: Szulovszky János, Budapest) 209-243.

– Frecskay János 2001 Mesterségek szótára. Budapest

– H. Csukás Györgyi szerk.:2001 A mester Emberek Miveinek árazása. Budapest

– Magyar Református Egyházak Javainak Tára VIII. 2005 Horvátországi, Szlovéniai és Burgenlandi Református Egyház (Szerk.: P. Szalay Emőke) Debrecen

– P. Szalay Emőke  2007 Iparművészeti emlékek a drávaszögi, vajdasági, muramelléki és felső-őrségi magyar református gyülekezetekben. Magyar Református Egyházak Javainak Tára XII. Debrecen

– Szulovszky János 2005 Bádogosok. In: A magyar kézműves ipar története. (Szerk.: Szulovszky János, Budapest) 263-4.

– Timaffy László 1991 Fémművesség. In: Kézművesség. Magyar Néprajz III. (Szerk.: Nagybákay Péter, Budapest) 245-281.

P. Szalay Emőke – Tanulmány – Drávaszögi Klenódiumok I.

 

 

1. kép

 

P. Szalay Emőke:

 

A SZECESSZIÓ JELENLÉTE A DRÁVASZÖGI KLENÓDIUMOKON

 

A református templomokban őrzött iparművészeti tárgyakra az 1934-ben rendezett kiállítás hívta fel a figyelmet, tulajdonképpen ettől kezdve került a köztudatban a református egyházművészet.

A reformáció XVI. századi megjelenése, majd elterjedése a hitelvek mellett a szertartási tárgyak vonatkozásában is változásokat idézett elő. A XVI. században a szerveződő református egyház a zsinati előírásokban az úrvacsoraosztás és a keresztelés céljaira használt tárgyakra semmilyen formai vagy díszítésbeli előírást nem szabott meg. Ennek következtében a református templomokba az évszázadok alatt minden olyan anyagú és formájú edény bekerülhetett, amelyet megfelelőnek éreztek.A hívek évszázadokon keresztül olyan edényekkel, terítőkkel tisztelték meg egyházukat, templomukat, amelyeket szépnek, értékesnek és méltónak véltek. Így a kor szokásos abroszai, terítői díszítették az úr asztalát, asztalneműként használt poharakból, tányérokról szolgálták ki az úrvacsorát. A református gyülekezetek gazdag és változatos tárgyi anyagának a fentiek adják a magyarázatát.

Az évszázadok során az iparművészeti tárgyakat mindig az éppen aktuális művészeti stílus határozta meg. A XIX-XX. század fordulójának művészeti stílusa a szecesszió, amely a XIX. század második felében a korábbi művészeti stílusokból merítő historizmust követte. Kialakulásában több tényező játszott szerepet. A XIX. században a gyáripar előretörése a mesterségek hanyatlását eredményezte, ezért a század középső harmadában a kézművesség évszázadokkal korábbi megbecsülésének igénye jelentkezett. A XIX. század végén a japán iparművészet temészetábrázolása gyakorolt nagy hatást a világ művészetére. Mindezek a tényezők vezettek a szecesszió megszületéséhez, amelynek fő díszítményei dús szirmú virágok, sások, indák, a női arc és alak.

A szecesszió a megelőző művészeti stílusokhoz hasonlóan a művészetek minden ágára kiterjedt, így az iparművészetben is meghatározó volt. A századvég kissé zaklatott, de nagyon dekoratív stílusának jegyeit megtaláljuk a bútorokon, fémtárgyakon, porcelán és üvegedényeken. A XIX-XX. századforduló táján az iparművészet egyre inkább az érdeklődés középpontjába került. Ekkor kezdték el az iparművészet fogalmát értelmezni, annak elméleti megközelítésével foglalkozni. (Lásd erről részletesen P. Szalay Emőke 1999. 496-7.)

Az elméleti vita mellett a magyar iparművészet fejlődési irányának meghatározása volt a korszak fontos feladata. Felfedezték a népművészetet, amelynek következménye lett a népművészeti elemek megjelenése az iparművészetben, amivel sajátos magyar iparművészeti stílust kíséreltek meg létrehozni. Ezt követően az 1910-es évektől kezdve egy klasszicizáló irányzat jelentkezik a görög-római edényformák – vázák, tálak, amforák – antik díszítőelemekkel – maszkokkal, nőalakokkal, lovasábrázolásokkal – díszítve. (P. Szalay Emőke 1999a. 357.)

Az egyházművészet problémája a XX. század elején az érdeklődés középpontjába került. A Magyar Iparművészet c. folyóirat sorozatosan vissza-visszatért erre a kérdésre. Talán a legsokrétűbben 1912-ben foglalkoztak ezzel a témával, az általános boncolgatáson túl külön-külön munka szól a fafaragásról, fémmunkákról, üvegfestésről, miseruhákról. Bár a szerzők a katolikus egyházművészet kérdéseit boncolgatják elsősorban, Lyka Károlynak az ötvösmunkákkal kapcsolatos megállapításai érvényesek a református egyház klenódiumaira is. Az egyházi fémmunkák c. tanulmányában felhívta a figyelmet arra, hogy az egyház számos műtárgyat igényel, de sok fémtárgy művészi értéket nem képvisel, sőt egyenesen értéktelen – írja. (P. Szalay  Emőke 1999. 497.)

A református egyházban viszonylag kevés felszerelési tárgyat használnak, legfontosabbak az úrasztali borospoharak és a kenyérosztó tálak, mellettük nagyobb méretű boroskannák tartoznak még az úrasztali felszerelési tárgyak közé. Míg a kelyhek általában véve ezüst anyagúak, a tálak között ezüst mellett ón és réz példányok is vannak, addig a kannák évszázadokon át leginkább ónból készültek. Az egyes tárgyféleségeken minden esetben felfedezhetjük az éppen aktuális művészeti stílust, így a XX. század elején a szecesszió hatását. Ez a helyzet a kenyérosztó tányérok vonatkozásában is, melyekről meg kell állapítani, hogy funkciójukból eredően viszonylag kis variálhatóság jellemzi őket. Formailag kevéssé változnak, az öböl és perem a meghatározó, mellettük a többi rész – a fül, valamint ritkán a hangsúlyos talprész –  jobbára esetleges tartozék. Így inkább a díszítményük mutathat nagyobb változatosságot.

A Drávaszögben ékes példáit találjuk a szecesszió hatását tükröző kenyérosztó tálaknak. Mivel az egymást váltó művészeti stílusok a tárgyak egészét meghatározták, általában először a könnyebben változó díszítésben érzékelhetjük a jelenlétét, majd csak később alakítják át a formát, amely állandóbb, nehezebben változó.A talpas tálak a XIX-XX. század fordulóján jelentek meg. Ez a forma felbukkan a drávaszögi gyülekezetek edényei között is. A sepsei tál a szecesszió megjelenésének első fázisát mutatja. A tál még a hagyományos talpas tál formát követi tagolt, kúpos talpával, sima szélű, kerek öblével, amelynek domborműves díszítése még inkább a historizmus felé mutat, hosszú, ferde, különálló gyöngyszemek, közöttük levélfodrok, alattuk ugyancsak gyöngyszemek, így együtt még historizáló jellegű. Két füle már az új stílusra mutat, szecessziós hajlású leveleken ülő kis virágok, ahogyan ezt más hasonló edényeken is megfigyelhetjük, a jellegzetes stílusjegyek először főként a tálak öntött fülmegoldásaiban jelentkeznek. (Erre számos példát láthatunk pl. a kárpátaljai kenyérosztó tálakon. Lásd P. Szalay Emőke 2001. 13-20.) Két tál a stílus hatásának következő fázisát képviseli. A laskói tálon a forma teljesen egyszerű, sima karimájú, sima öblű, díszítése viszont már teljes egészében szecessziós.  Enyhén domború peremén levelek között búzakalász és búzavirág hajlik a külső perem felé kissé szögletesen tört vonalú levelek között. Ez a díszítmény hajlékonyságával egyértelműen a szecesszió felé mutat. (2. kép).

 

2. kép

 

A csúzai gyülekezet táljának az előbbivel megegyező sima formáján a   karimán az öböl szélétől a külső peremig levelek között búzavirágból és kalászból álló csokrok hajlanak ferdén, amelyek közül a vékony levelek követik a szecesszió un. ostorcsapás szerű motívumát (3 kép).

 

3. kép

A sepsei gyülekezet két kenyérosztó tálja viszont már formailag is a szecesszió jelenlétét mutatja. Bár a karéjos karima a barokk stílusban jelent meg, annak egyik fő jellegzetessége volt, itt azonban a szélek váltakozva simák és kettős áttöréssel tagoltak. Mivel egy új stílus megjelenésénél a forma változik meg később, természetes, hogy a szecessziós forma tökéletes szecessziós díszítéssel párosul. A homorúan hajló karimán egyszerű vonalak hajladoznak egymást metszve, szeszélyességük egyértelműen az új stílusra utal. Különlegességük, hogy a XX. század elején, a szecesszióban újra feléledő ónművesség termékei (4. kép).

 

4. kép

 

1910 körül a szecesszióban felbukkanó antik formák jelennek meg a XX. század elején vallásfelekezettől függetlenül kedvelt keresztelő kancsókon, amelynek szép példája a karancsi gyülekezet keresztelő kancsója (5. kép). (A kárpátaljai keresztelőedényekről lásd P. Szalay Emőke 2002. 123-4..Görög katolikus használatban P. Szalay Emőke 2001a. 714.)

 

5. kép

 

A következő edényforma, amelynek számos példáján tűnik fel a szecesszió, az úrasztali boroskanna. Drávaszögből egyetlen szecessziós fémkannát ismerünk a sepsei gyülekezetben. A felfelé szűkülő testű, alul kidomborodó peremes talprésszel, rövid kiöntőcsőrrel, félgömb alakú fedéllel leegyszerűsödött formát mutat, amelyben a jellegzetesen tört vonalú fül és a fedél sarkára állított négyzetes fogója utal a szecesszióra, amit a palástot szinte teljesen beborító, a fülön is megjelenő, a szecesszió geometrikus irányához igazodó díszítés fokoz (6. kép).

 

6. kép

 

 

(A szecessziós ónkannáknak igen szép példányait őrzik a kárpátaljai gyülekezetek lásd. P. Szalay 2002. 120-1.) Bár a bemutatott edények gyári sorozattermékek, de kiválasztásuk azt mutatja, hogy az adományozók ízléses, visszafogott edényekkel szerelték fel templomaikat. Jelenlétük a gyülekezetekben azzal a tanulsággal szolgál, hogy a század első évtizedében itt is megjelent és elfogadottá vált a szecesszió még a falusi környezetben is. Vizsgálatuk azt a korábbi megállapításunkat erősíti, hogy a historizmus mellett az új stílus, a szecesszió már a század elején megjelenik Magyarországon is.Más szempontból is jelentősek lehetnek az egyházi edények. Annak következtében, hogy szinte kivétel nélkül ajándékként kerültek a gyülekezetek tulajdonába, az adományozók megörökítették az odaajándékozás időpontját, így segítségül lehetnek más évszám nélküli edények pontos datálásánál. Ez szembetűnően látható a kannák és különösen a kenyérosztó tányérok esetében, mivel azok – ahogyan már fentebb említettük – szinte kivétel nélkül használati edényként is szolgáltak a maguk korában.

Felhasznált irodalom
P. Szalay Emőke
1999 Historizmus az úrasztali boroskelyheken a Kárpátalján In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1997-8 (Szerk.: Sz. Máthé Márta és Selmeczi László, Debrecen) 491-519. 1999 Historizmus és szecesszió a kárpátaljai református gyülekezetek úrasztali boroskannáin. In: Jósa András Múzeum Évkönyve XLI. (Szerk.: Almássy Katalin- Istvánovits Eszter, Nyíregyháza) 357-378. 2001 A századforduló ízlésváltozása a Kárpátalján a református egyházkenyérosztó tálainak tükrében. In: Népi vallássoság a Kárpát-medencében 5. (Szerk.: S. Lackovits Emőke és Mészáros Veronika, Veszprém) 13-20. 2001 Egyházművészet Nyíracsádon. In: Nyíracsád története és néprajza (Szerk.: Újváry Zoltán, Nyíracsád) 677-720. 2002 Ötvös és fémmunkák a Kárpátaljai református Egyház gyülekezeteiben. In: A Magyar Református Egyházak Javainak Tára. A határontúli református egyházak. Kárpátaljai Református Egyház V. Iparművészeti emlékek a kárpátaljai református gyülekezetekben (Szerk.: Küllős Imre-P. Szalay Emőke, Budapest) 11-153.

The Reformed Church in Vörösmart

 

Members of the Reformed Church in Vörösmart, June, 2017.

Blessing sign on the balcon of the church in Vörösmart, 2017.

 

The Reformed Church in Vörösmart

The inhabitants of Vörösmart were among the first in the 1500s to accept the teachings of the Reformation and, according to records, already had a church by 1573. They began to build the second church in 1669, it being of mud-thatch brick and wooden beams. The steeple, made of veritable brick with tin-sheet roofing was completed in 1796. The congregation makes the important decision in 1866 to tear down the old church and build an entirely new one. The stonemason Károly Gfeller in Zombor was charged with the task and the relevant contract was signed on 28 August 1866. The work cost 4000 forints and the congregation was to pay this in installments over five years. Pál Rátz served as pastor during the construction period. The church was fully completed in 1871 and the first worship service in it was held on October 29.
The church was damaged during the Second World War and its interior furnishings ruined. The damages were eventually repaired, the benches were mended but the condition of the church and the pastor’s manse was once again greatly diminished as a result of the Yugoslavian war (1991-1995). Over the more recent past years, the church, the manse and the congregational hall have once again been refurbished.

 

The front of the reformed church in Vörösmart, June, 2017.

Entrance of the church in Vörösmart, June, 2017.

 

In the records found in the church archives, it can be discerned that six of the Vörösmart congregation’s pastors held the office of bishop. The flourishing life of the church and the influence it had on neighbouring congregations can be deduced from the fact the church maintained a secondary school in Vörösmart which was supported not only by the congregations in Baranya county but also by several noblemen in Transylvania. This school functioned until 1686, it not being relaunched after the occupying Turks were ousted. The congregation in Vörösmart and its pastors suffered much persecution during the counter-Reformation. Standing on the left side of the church is very large manse which serves as a reminder of the better times of the distant past. From the beginning of the Reformation until 1935, twenty-eight pastors served in the Vörösmart congregation.

 

Garden of the Manse, Vörösmart, June, 2017

 

The Reformed Church congregation of Vörösmart is one of the more ancient congregations of the Hungarian Reformed Christian Church of Croatia. The local Hungarian population has undergone a shocking decrease in numbers over the past centuries, its main cause –in addition to the widespread practice of having only one child– being the emigration incited by two World Wars and the Yugoslavian war. In 1817, the congregation had 914 members, in 1886 it had 904, in 1910 it had 621, in 1941 it had 450, in 1971 it had 132, by 1999 there were 130 members and today the number has dipped below one hundred. Their confessions of faith are the Second Helvetion Confession and the Heidelberg Catechism. The sacraments are administered on a regular basis, worship services are held every Sunday morning at nine o’clock and also on various other holy days. Pastoral duties are carried out by György Varga, the pastor in Csuza.

 

Interior of the reformed Church in Vörösmart, June, 2017.

Vörösmart – a református tanösvény következő állomása

 

Vörösmarti reformátusok csoportja, 2017. június.

 

Vörösmarti utcakép a református templommal, 2017. június.

A vörösmarti református templom

 

Vörösmart népe az 1500-as években az elsők között fogadta el a reformáció tanítását, és feljegyzések szerint 1573-ban már temploma is volt. A második templom építését 1669-ban kezdték el. Anyaga vályog és fagerenda volt. Téglából épült és bádoggal fedett tornyát 1796-ban fejezték be. Az egyházközség 1866-ban fontos elhatározást hoz: a régi templomot lebontja, és teljesen újat épít. A templomépítéssel Gfeller Károlyt, zombori kőművest bízták meg. A szerződést 1866. augusztus 28.-án írták alá. A munkálatok 4000 forintba kerültek, és az egyházközségnek a pénzösszeget 5 év leforgása alatt, részletekben kellett kifizetnie. Rátz Pál lelkipásztor szolgálata alatt folytak a templomépítés munkái. Az 1871-ben teljesen elkészült templomban az első istentiszteletet október 29.-én tartották.

A II. világháború harcai közben a templom megsérült, és belső berendezése is tönkrement. Később a károkat helyrehozták, és a padokat is kijavították, de a templom és a lelkészlak a délvidéki háború (1991-1995) alatt ismét nagyon rossz állapotba került. Az elmúlt években azonban adományokból a templom, a parókia, valamint a gyülekezeti terem ismét megújult.

Az egyház irattárában megőrzött adatokból látszik, hogy a vörösmarti egyházközségben hat lelkész viselt püspöki tisztet. A virágzó egyházi életet és a környező egyházakra kiható jelentőségét mutatja az, hogy Vörösmarton az egyház gimnáziumot tartott fenn, amelyet a baranyai eklézsiákon kívül néhány erdélyi főúr is támogatott. Ez az iskola 1686-ig működött. A törökök kiűzése után az iskola nem újult meg. Az ellenreformáció idején a vörösmarti egyház és prédikátorai sok üldöztetést szenvedtek. A templom mellett bal oldalon álló hatalmas méretű parókia a régmúlt idők gazdagságára emlékeztet. Vörösmarton 1935-ig 28 lelkész szolgált a reformáció kezdete óta.

A Vörösmarti Református Egyházközség a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház egyik ősi gyülekezete. Az elmúlt évszázadokban megdöbbentő fogyatkozás állt be a helyi magyar lakosság létszámában, amelynek fő oka az ezen a vidéken erőteljesen elterjedt egykézés mellett a két világháború és a délvidéki háború okozta elvándorlás. A gyülekezet lélekszáma 1817-ben 914, 1886-ban 904, 1910-ben 621, 1941-ben 450, 1971-ben 132, 1999-ben 130 fő volt, mára száz fő alá csökkent. Hitvallásuk a Második Helvét Hitvallás és a Heidelbergi Káté. A sákramentumokat rendesen kiszolgálják, istentiszteletet minden vasárnap d.e. 9 órakor, valamint ünnepnapokon tartanak.

A lelkipásztori teendőket Varga György csúzai lelkipásztor látja el.

 

 

A vörösmarti református templom belseje a déli karzattal és szószékkel, 2017.

Vörösmarti református templom belső, északi karzat és szószék, 2017.

A vörösmarti református templom tornya, 2017. június.

 

Hercegszöllős, a Zsinat temploma – 1576 – 2017

 

A hercegszöllősi református templom a felújítás után, 2017.

 

A Hercegszöllősi Református Egyházközség

 

Egyházközségünk a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház egyik gyülekezete. Hitvallása a Második Helvét Hitvallás és a Heidelbergi Káté szerinti. A sákramentumokat rendesen kiszolgáltatjuk, istentiszteletet minden vasárnap d.e. 11 órakor, valamint ünnepnapokon tartunk.

A gyülekezet történetéből

A vesztes mohácsi csata után kezdett el terjedni a reformáció tanítása ezen a vidéken is. A falu népe bizonyára az elsők között fogadta el a református vallás tanítását, feltehetőleg Sztárai Mihály 1544 táján végzett prédikátori tevékenységének köszönhetően.
A Drávaszög* egyik legrégibb temploma áll itt. Tornyának alapjait állítólag a rómaiak rakták le Krisztus után 300 körül. Mai formáját több tűzvész és újjáépítés után, a javításokat követően a XIX. század elején nyerte el, de bizonyos, hogy a XVI. században is tágas temploma volt az egyháznak, mert itt tartották meg 1576-ban a Hercegszöllősi Zsinatot Veresmarti Illés itteni prédikátor és alsó-baranyai püspök elnökletével. A megjelent 40 prédikátor fontos egyházi törvényeket fogadott el. A 46 articulust tartalmazó Hercegszöllősi Kánonok a református egyház és követőinek életét kívánta szabályozni, fontos egyházszervezeti és diakóniai szabályokat tartalmaz. A templom 1803-ban épült, 1839-ben már javították és bővítették. A mai műemlék-templom nagyon rossz állapotot követően teljes felújításra került, régészeti feltárások, ásatások dokumentálása után a helyreállítása befejeződött. A torony, és a toronysisak elkészült, a tetőszerkezet, a külső és belső javítások szinte teljes körűek, a kor igényeinek megfelelők. Istennek hála, hogy az egykor alig remélt újjászületése templomunknak olyan sokak áldozata árán megvalósulhatott. A templomtér koncertek, konferenciák és előadások helyszíne is, a leghidegebb évszakok kivételével pedig az istentiszteletek is itt folynak.
A gyülekezet lélekszáma 1817-ben 615, 1880-ban 891, 1910-ben 543, 1941-ben 332, 1971-ben 132, 1989-ben 70, 1999-ben 85 volt.
A gyülekezet legismertebb lelkipásztorai Szekér Pál, Vághó László, Molnár Hugó, Matkovics Péter voltak. A legtragikusabb sorsú helyi lelkipásztor Faragó Ferenc volt, aki szomorú politikai vérbosszú áldozata lett, és akit több más magyarral együtt idegen megszálló hatalmak 1944-ben kegyetlen módon kivégeztek.
Bár a régi parókia lakott; szépen gondozott épületet és kertet, valamint komfortos gyülekezeti helyiségeket is magába foglal, napjainkban helyben lakó lelkipásztora nincs a gyülekezetnek. A lelkipásztori teendőket a szomszéd település lelkésze, Varga György csúzai lelkipásztor látja el.

* Drávaszög: földrajzi fogalom, az egykori Baranya Megye déli sarka, Horvátország része, a Duna – Dráva folyamok valamint az országhatár között terül el. Horvát neve: Baranja.

Hercegszöllősi Református Egyházközség
Cím: HR 31309 Kneževi Vinogradi / Hercegszöllős, Olgina 26.
Tel./fax: +385 31 733 169
e-mail cím: reformata@freemail.hu

Lelkipásztor: Varga György
Gondnok: Sója Bálint

 

Hercegszöllős, 2016. augusztus 16–17., a 440 éves Zsinat ünnepe

 

Zsoltárok könyve 46. rész

Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak éneke, a halamothra.Isten a mi oltalmunk és erősségünk! Igen bizonyos segítség a nyomorúságban.Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe:Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szela.Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait.Az Isten ő közepette van, nem rendül meg; megsegíti Isten virradatkor.Nemzetek zajongnak, országok mozognak; kiereszti hangját, megszeppen a föld.A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Szela.Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, a ki pusztaságokat szerez a földön;Hadakat némít el a föld széléig; ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben.Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön.A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk! Szela.

 

Hercegszöllős, 2016. augusztus 16–17., a 440 éves Zsinat ünnepe

Augusztus 17-én a hercegszöllősi református templomban a Hercegszöllősi Zsinat 440. évfordulóján tartott a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház hálaadó istentisztelettel és úrvacsoraosztással egybekötött ünnepséget. A kilencvenes években Hegedűs Loránt dunamelléki püspök által kezdeményezett és Varga György lelkipásztor szolgálata alatt nagy részben horvát állami segítséggel gyönyörűen felújított műemlék templomban ez alkalommal az istentiszteleten igét hirdetett Forró László lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökhelyettese, úrvacsorát osztott és ének előadással szolgált a budapesti Cimbalom utcai Református Egyházközség lelkipásztora, Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkész-énekművész. A megjelentek köszöntését Kopácsi Kettős János szuperintendens mondta el magyar és horvát nyelven, a liturgiát pedig a helyi lelkész, Varga György lelkipásztor vezette.

Igehirdetésében Forró László lelkipásztor a 46. Zsoltár alapján szólt a megjelentekhez.
Elmondta, hogy ebben a zsoltárban nem csupán az egyénre nézve, hanem egész közösségünk számára is benne van hívő múltunk, jelenünk és jövőnk. A történelmi háttért követően felhangzik benne a hitvallás: „Isten a mi oltalmunk és erősségünk!” „A Seregek Ura velünk van!”. Isten népe számos, a Bibliában is megírt történetben élte meg Isten szabadítását és a mai korban zajló folyamatok is hasonlóképpen zajlanak, mint a bibliai korokban. Propaganda, pusztítás, hamis eszmék és hamis hír cseng az emberek fülében; hogy azt tesznek a gonoszok, amit csak akarnak. De virradatra megtörténik a csoda: Isten az Ő népe között van, nem rendül meg, megsegíti a benne hívőket.

 

 

Az ünnepség szervezésekor hangsúlyt kapott az a szempont, hogy a magyar nemzeti összetartozás alkalmaként is összegyűlhessenek híveink, ezért a Magyar Koronaőrök Egyesülete képviselői is jelen voltak a megújult templomban. Őrségállásuk a magyar államiság és a nemzet szimbóluma, a Korona mellett tisztelgett, melynek másolata karnyújtásnyi közelségben egész délután megtekinthető volt.

 

Lelkipásztorok közössége az ünnepségen, Hercegszöllős, 2016.

 

Az ünnepi felszólalók között találkozhattunk a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház lelkipásztoraival, Kettős Attila és Csiffáry Éva lelkészekkel, akik híveikkel minden gyülekezetből képviseltették magukat. A szentlászlói, bellyei, eszéki és kopácsi egyháztagok külön busszal érkeztek a helyszínre, és a környékbeli látogatók, akik között voltak más felekezethez és nemzetiséghez tartozók is, az egyébként munkanapra eső istentiszteletet követően is szép számban érdeklődtek. Számos magyarországi gyülekezetből is jelen voltak keresztyén testvéreink és barátaink, valamint ellátogattak hozzánk magyarországi, szerbiai és romániai testvér egyházaink és egyházi szervezeteink képviselői is. Közöttünk egykor aktívan szolgáló lelkészek is érkeztek több száz kilométer távolságból, így volt alkalmunk röviden beszélgetni Hünlich Robert egykori szentlászlói, eszéki, és Iván Géza egykori vörösmarti lelkészeinkkel. A délszláv háború idején szoros kapcsolatot ápoltak híveink a baranyai és Bács-Kiskun megyei reformátusokkal, többek között a pécsi, mohácsi és bajai gyülekezet tagjaival és vezetőivel. Örömmel láttuk, hogy egyházunk meghívását elfogadták és megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.

Az ünnepség záró eseményeként néhai id. Sója Lajos főgondnok, a délszláv háború utáni időszakban a Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház horvátországi jogutódja, a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház első főgondnokának emléktábláját avatta fel Egyházunk Zsinati Elnöksége a templomban.

A szerbiai református püspök és Piros református gyülekezetének 18 fős csoportja két napra érkezett, csakúgy, mint az igehirdető partiumi lelkipásztor és családja. Velük a közös vacsora után a szervezők a másnapi programok részeként a Kopácsi Réten kirándultak és gyülekezetlátogatásokon vettek részt az időjárás kegyes támogatásával.

A nyitó fogadás, a szervezés, a százfős vacsora és a szálláshelyek biztosítása mind a helyi gyülekezet igyekezetéről és testvéri elkötelezettségéről tett bizonyságot, mely jelentős anyagi áldozattal is járt a közösség részéről. Köszönet és elismerés érte a helyi gyülekezet tagjainak, presbitériumának és gondnokának, Sója Bálintnak.

Soli Deo Gloria.

Az Eszéki Református Egyházközségről néhány szó

 

Istentiszteleten az eszéki gyülekezetben, 2014.

 

Az Eszéki Református Gyülekezet

Amikor az eszéki gyülekezetre gondolok, egy régi megkopott kapubejárat jut eszembe a Vukovár utca 3. alatt, amelyen át eljutunk a teremig, ahol az alkalmainkat tartjuk. Valamint egy ének: „Ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz, bejönnél már de némán kulcs fordulásra vársz….”.
Miért pont ez az ének? Talán azért, mert éppen adventi időszak van, amikor ezeket a gondolatokat leírom. A fent említett megkopott kapubejáratot rendszeresen használjuk, ki-be nyitogatjuk, csukogatjuk, zárjuk az eszéki egyházközségben lévő gyülekezeti tagokkal. Ők azok a személyek, akik a városrész különböző irányaiból útra kelnek, hogy a délután 4 órától kezdődő Istentiszteletre eljussanak. Gondoljunk bele, mire hétről-hétre eljutnak a gyülekezeti teremig, mennyi ajtón keresztül haladnak át, amíg eljutnak a mi kicsi termünkbe. Oda, ahol lehetőségük van meghallgatni Isten igéjét, nyitott szívvel és lélekkel figyelhetnek az örök élet beszédére. Ez a kicsi, de erős gyülekezet vasárnapról-vasárnapra az imádság órájában azt a lelkületet mutatja, hogy valóban az Úr Jézus Krisztus előtt kinyitja az ő szívének ajtaját, amit ez az ének is kiválóan tükröz. Hiszen megtehetnék, hogy korukra, egészségi állapotukra hivatkozva nem indulnának el, hogy ezeket az ajtókat hétről-hétre kinyissák. Panaszkodhatnának, kifogásokat kereshetnének, de nem teszik. Akiknek pedig erejük fogytán, otthon tárják ki szívük ajtaját várva az Urat, imádságban hordozva az Ő nyáját. Mindenkit szeretettel várunk vasárnaponként a Vukovári utcában.
Az Úr áldja meg e kicsiny közösséget.

Kettős Attila
lelkipásztor

 

Istentisztelet Eszéken, 2014.

Szentlászlói gyülekezeti élet és alkalmaink

 

Délutáni istentiszteleti résztvevők, Szentlászló, 2017. június

 

Nézzünk fel

Amikor valakivel találkozunk, vagy meglátunk valakit az utcán, előfordul, hogy észre szoktuk venni, hogy milyen hangulatban van az illető. Ha egyenes a tekintete és derűs az arca, valószínű, hogy jókedvű. Ha szomorú ábrázattal van és lehajtott fejjel látjuk, lehetséges, hogy bántja valami, egyszóval nincs jó lelki állapotban.
Az utcákat járva sajnos naponta látni embereket, akik lehajtott fejjel járnak, különböző okoknál fogva. Ezeket a sorokat olvasva neked is eszedbe juthat magadról, hogy bizony én is jártam már lehajtott fejjel, hiszen életünk folyamán mi is átélhetünk valamilyen lelki megrázkódtatást. Ez a lelkiállapot nem csak egyéni életünkre vonatkozhat, hanem akár közösségi életünkre is. Amikor arról panaszkodunk, hogy mehetnének jobban is a dolgaink. Itt Szentlászlón például panaszkodhatnánk a háborúban megsérült templom befejezetlen állapotára, vagy hogy egyre idősebbek vagyunk, hogy egy-egy imára kulcsolt kezet többé nem szoríthatunk meg, hogy a fiatalok arra kényszerülnek, hogy máshol boldoguljanak. Még mindig nem kész, mennyi időbe fog még telni amíg ismét régi állapotába fogjuk látni templomunkat?!
Igen, panaszkodhatnánk, de a gyülekezetnek van oka az örömre, hisz évről-évre szépen lassan minden a helyére kerül. Vannak alkalmaink a gyülekezetben, a vasárnapi Istentiszteletet lehetőség van rendszeresen látogatni, úgy a Bibliaórákat is. Gyermekeink rendszeresen járnak a hittanórákra, vasárnapi iskolára, konfirmációi előkészítőre. Az idei évben öt gyermekünk állt meg az Úr asztala körül, és tett bizonyságot megváltó Urunkról.

Gyermekeink a faluban évről-évre nagyon várják a nyári táborunkat, lelkesen és rendszeresen megkérdezik időről-időre, mikor lesz már? Gyülekezeti tagjaink imádságos szívvel hordozzák, és az anyukák nagymamák is segítik a munkánkat. Középiskolás fiataljaink, akik régen eljártak táborainkba, mostanra már velünk együtt táboroztató kis csapattá kovácsolódtak. A gyülekezeti tagok és a fiatalok segítsége nélkül már nem boldogultunk volna több mint hatvan gyermekkel a tábori hét folyamán. Ez úton is szeretnénk nekik megköszönni a segítséget. A fiatalok a következőképpen foglalták össze azt a nyári hetet: „Mint minden évben, az idén is sikeresen lezajlott a református gyerektábor Szentlászlón. Azon kívül, hogy jót szórakoztunk és játszottunk, nagyon sokat tanultunk, hogy nem könnyű íjjal célba lőni, vagy éppen patkót dobni. Ha sikeresek akarunk lenni, többször kell próbálkozni. Mi is szerettünk trambulinozni a gyerekek után. A legfontosabb, amit ismét megtanultunk, hogy hinni kell. Reméljük, hogy jövőre ismét ott tudunk lenni és segíteni”.

Érdekesen alakult az újonnan elkészült kerítésünk esete. Nagyon rövid ideig örülhettünk az elkészültének, hiszen egy autó hajtott bele a bejárati kiskapunál (hála Istennek a vezetőnek nem történt sérülése), melynek az oszlopa ki is dőlt. A balesetet szenvedő fiatalember édesapja nagyon lelkiismeretes volt és a lehető leggyorsabban helyre hozatta az általuk okozott kárt. A kerítésünk újra a régi szépségében tölti be szerepét és nyitva áll híveink és az Úr dolgai iránt érdeklődők előtt. Öröm hír az is, hogy az idei évben a templomunkon jelentős munkálatok folytak. Tavasszal az összes ablakkeret, ajtó ismét át lett festve. A templombelső ki lett meszelve szép fehérre. A leglátványosabb talán az, hogy a szószék is hosszú idő után a helyére került. Kívülről az ablakkeretek körül be lett vakolva a fal, így többé nem okoz gondot a befolyó esővíz.
Heti rendszeres alkalmainkon kívül volt több esemény is, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a lelkünk felüdüljön. Adventi énekkari szolgálat, gyermekek karácsonyi műsora, és a táborban tanultakat is megmutathattuk a gyülekezetben, presbiter továbbképzőt szerveztünk, tavasszal pedig otthont adtunk egy csendes napnak, melyre előadónk Nagy János lelkipásztor testvérünk Magyarországról érkezett. Bizonyságtételével megszólította a hallgatókat. A Népfőiskola előadói egy tanulságos estével örvendeztették meg a résztvevőket. Több meghívást is kaptunk Egyházunk gyülekezeteitől, valamint a faluban szervezett ünnepek alkalmain is részt vettünk Igei szolgálattal.

Mindezeket figyelembe véve bátran kijelenthetjük, hogy van okunk felnézni, és előre tekinteni, hiszen csak így láthatjuk meg az előttünk lévő feladatokat. Sőt, ha a Zsidókhoz írt levél 12:2 versét elolvassuk: „Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére”, akkor egy egészen más látásmódra tehetünk szert a mindennapjainkban. Életünk sokkal reményteljesebb, kiegyensúlyozottabb és megbékélt lehet az Úrban! Mert van aki segít és kiáll mellettünk a nehéz órákban, mindig és minden körülmények között. Imádkozzunk gyülekezetünkért, hogy egyre többen meglássák, hogy az Úr szeretete által jó lesz minden.

Kettős Attila
lelkipásztor

 

A templombelső állványozása, Szentlászló, 2016.

Református gyermektábor Szentlászlón, 2016.

Szentlászlói Konfirmáció, 2016.

Bibliakiállítás egyházunkban a reformáció 500 éves évfordulója alkalmával

 

A nyomdagépről méretet vesz Lehocki János bellyei asztalosmester Vizsolyban, 2016.

 

A Reformáció 500 éves évfordulója alkalmával a Vizsolyi Biblianyomtató Műhely által a XVI. századnak megfelelő technikával és eszközökkel nyomtatott Biblia másolat egy példányának bemutatására több gyülekezetünkben is sor kerül 2017. nyár végétől. Az eredetileg 800 példányban megjelenő Biblia 200 példányban kerül ismét kiadásra. Egy példánya Egyházunk tulajdonába kerül és állandó kiállítás részeként lesz megtekinthető a későbbiek során is.
A Bellyei Református Egyházközség az újra megjelenő Biblia kiadásához az annak lapjain megjelenő két iniciálé, illetve nyomdai cifra elkészítéséhez szükséges anyagi támogatással járult hozzá.

 

A bellyei műhelyben elkészült nyomdagép, 2017.

A Biblia egy lapjának nyomtatása, Vizsoly, 2017.

A mintaként szolgáló nyomdagép részlete, Vizsoly, 2016.

A nyomdagép a bellyei műhelyben, 2017.

Meghívó Vizsolyba, a teljes magyar nyelvű Szentírás első nyomtatásának évfordulójára

 

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház
együttműködésben a
Vizsolyi Biblianyomtató Műhely Élménymúzeum
Colo-pajzs Kulturális Egyesülettel

2017.

„Vedd a te írásodat, és leülvén hamar írj…!” (Lk 16,6)

 

MEGHÍVÓ

A vizsolyi Biblia születésének örömünnepére
a reformáció 500. évfordulója alkalmából

Emlékezzünk meg közösen hitünk és nemzeti összetartozásunk legfontosabb szimbólumáról, az első, teljes egészében magyar nyelvre fordított Bibliáról, annak születési helyén. 1590-ben a vizsolyi Rákóczi-kúriában, a kor egyik legnagyobb nyomdatörténeti bravúrjaként látta meg a napvilágot hitünk és nyelvünk őrzője. 427 évvel ezelőtt, július 20-án fejeződtek be a nyomtatási munkálatok, így ebből az alkalomból július 15-re örömünnepre hívunk mindenkit.

Csatlakozzon a Károli-biblia újszövetségi részének kézzel való átírásához! A Reformáció 500 éves évfordulója alkalmából készítsük el közösen 2017-ben az Újszövetség kézzel írott példányát!

A mai kor vívmányai talán nem ebbe az irányba bátorítanának bennünket, de Isten igéjének örökkévalóságát (mely „tegnap, ma és mindörökké ugyanaz”) a betűvetésnek épp ez a legősibb és az emberhez legközelebb álló módja teszi szemléletessé, átélhetővé.
Az Újszövetség leírása a Károli-biblia eredeti oldaláról, korabeli helyesírás szerint, egyszerre, az eredeti helyszínen, 2 óra leforgása alatt valósul meg. Az alkalomra 450–500 közreműködő jelentkezésére számítunk. A közel 200 folyóméternyi asztal mellett helyet foglaló résztvevők mindegyike megkapja a Károli-újszövetség egy-egy oldalának utánnyomatát, melyet saját kezűleg másolhat át az erre a célra elkésztett különleges papírlapra. A kézírásos lapokat a későbbiekben egybefűzve jön majd létre a kézzel másolt Újszövetség 21. századi példánya.

Az Újszövetség másolásának időpontja: 2017. július 15. (szombat) 12.00 óra
helyszín: Vizsoly, Rákóczi-kúria, Szent János út 119.
helyszíni regisztráció: 9:00 órától

Jelentkezési határidő: 2017. június 26.

Felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül szeretettel hívjuk és várjuk az egyéni jelentkezőket, családokat, bibliaköröket, gyülekezeteket, kisebb és nagyobb közösségeket, határainkon innen és túl.

A részvétel regisztrációhoz kötött!

Terveink szerint az Újszövetség kézzel történő leírása nemzeti és emberi összefogás alapján valósul meg. Az Örömünnep egész napos kulturális programjainak költségeihez nem kívánunk sem állami, sem egyházi, sem egyéb hivatalos támogatást felhasználni. Az ünnepség felmerülő költségeihez a résztvevők 1000 Ft/fő regisztrációs díjjal járulnak hozzá, ezért ajándékba kapják az általuk másolt oldal utánnyomott, eredeti példányát és a tollat, amivel írtak. A részvételi díj befizetését igazoló dokumentumot a biblia.vizsoly@gmail.com e-mail címre szükséges megküldeni a regisztrációt követően.

Az átutalás megjegyzés rovatába föltétlenül írják bele: „Támogatás Vizsoly 2017” és a résztvevő, vagy a szervezet, vagy a gyülekezet nevét.

Regisztráció: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc044vlKiIG5tIv-7kiplX9CQLQARSb0plV80lVXabXmYlDUw/viewform?usp=sf_link
[http://tinyurl.com/y9mvy6fb] Kattints rá!

Jelentkezési szándékukat akár e-mail címünkre is szeretettel várjuk: biblia.vizsoly@gmail.com
ref.croatia@gmail.com

Vizsolyi Biblianyomtató Műhely Élménymúzeum
Colo-pajzs Kulturális Egyesület
3888 Vizsoly, Szent János út 119.
Számlaszám: K&H 10402764-50515756-84521008
SWIFT kód: OKHBHUHB
IBAN: 16-10402764-50515756-84521008
Daruka Mihály, Múzeumvezető, telefon: +36 20 272 9015
www.vizsolyibiblia.com

HMRKE Püspöki Hivatal
HR-31327 Kopács, Petőfi S. u. 4.
Tel.Fax.: +38531752055, +36704195437
www.reformatus.hr

Legyen öröm az Í/írás!

 

Könyvnyomtatás egy reformáció korabeli nyomdagépen (másolat), Komárom, 2017

A Magyar Népfőiskolai Collegium kitüntetését vette át Varga György lelkipásztor

 

Horkay László ny. püspök átadja Varga György lelkipásztornak az MNC kitüntetését, 2017. május, Budapest

 

A Magyar Népfőiskolai Collegium egyik idei kitüntetettje Varga György lelkipásztor, Csúzáról.

A Magyar Népfőiskolai Collegium megalakulásának 25. évfordulója alkalmából 2017 május 30-án, Budapesten A Református Teológia Tóth Kálmán termében Varga György csúzai lelkipásztor, Egyházunk főjegyzője kitüntetést vehetett át a Népfőiskolai Collegium Elnöksége nevében dr. Kis Boáz lelkipásztortól, az MNC titkárától és Horkay László ny. püspök úrtól, Kárpátaljáról.

Az ünnepségen a Csákvári Összhang Énekkar műsora mellett csángó kiállítást és előadásokat hallgathattak meg a résztvevők.

Egyházunk képviseletében jelen volt az alkalmon Kopácsi Kettős János szuperintendens, aki az előző jubileum alkalmával vett át munkáját és szolgálatát elismerő kitüntetést. Egyházunk figyelemmel kíséri és aktívan részt vesz a Collegium életében, programjaiban. Közös alkalmaink nagyszerű lehetőségek arra, hogy a határon túli magyar egyházi és közművelődési szervezetek tagjai találkozzanak és megosszák egymással a munkájuk során tapasztalt örömöket, sikereket.

 

 

 

Go Top