Református Élet – kopácsi lapszám

Megjelent a Református Élet, a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház lapjának október 31-i kiadása – felirata szerint “belső használatra”. Elérhető a kopácsi lelkészi hivatalban.

A lap a Kopácsi Református Egyházközség életével foglalkozik. A címoldalon Lángh Endre, a délszláv háború idején az egyház lelkészeként vezető szerepet viselő lévita lelkész 1957-ben elhangzott igehirdetése olvasható. A Reformáció ünnepe kapcsán Kálvin János gondolatai mellett a szerkesztők tételes listát adnak közzé a kopácsi eklézsia gondnokairól, segéd- és beoszott lelkészeiről az írásbeli források legkorábbi hozzáférhetőségétől kezdődően. A vasárnapi istentiszteletet követően a gyülekezet emléktáblákat avat ezeknek a neveknek a feltüntetésével. Szintén megemlékezik a gyülekezet a legújabb kori gondnokáról, néhai Kristóf Istvánról, aki az utóbbi évtizedek legnehezebb időszakában, 2008-tól haláláig volt a gyülekezet gondnoka.

Az újság elsősorban a kopácsi gyülekezeti tagok számára készült. Kopácsi Kettős János kopácsi református lelkész, az egyház püspöke levélben szólítja meg benne a kopácsi közösség tagjait, hogy csatlakozzanak a gyülekezethez:

“A Kopácsi Református Egyházközség vezetősége már megtette az első lépést. Megbocsátott mindazoknak, akik tíz éve távol vannak attól a templomuktól, a helytől, amelyben keresztelték, eskették őket, és amelyben konfirmációi fogadalmat tettek, hogy református egyházuknak holtig hűséges, engedelmes és áldozatkész tagjai lesznek.

Hagyjunk minden keserűséget magunk mögött, és tartsunk együtt bűnbánatot! Alázkodjunk meg Istenünk előtt és tegyünk eleget annak az isteni igének amelyet Pál apostol helyez a szívünkbe a Kolossébeliekhez írott levele 3. részének 12-16. verseiben:

Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek.

Építsük együtt azt a közösséget, amely egyik, s talán a legfontosabb szilárd oszlopa hitbeli és nemzeti megmaradásunknak itt Kopácson, közös falunkban, ahol élünk.” – írja a püspök levelében.