További épület felújítások horvátországi egyházunkban

A HMDK hetilapjának legújabb számában a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház honlapján megjelent sepsei és egyéb beszámolókból ollóz a lap “Folytatódnak templomaink nagyszabású felújításai” címmel. A sepsei és várdaróci templomunk horvát és magyar adományokból épül újjá két katolikus templom mellett. Az állami felekezeti semlegesség megnyilvánulására példa, hogy a legutóbbi választásokon magyar szavazatokkal bejutott kisebbségi magyar képviselő kezdetben szerb-, majd magyar nemzetisége sem volt akadálya a támogatások megítélésének.

A felújítások előrehaladottsága elsősorban a helyi gyülekezeteket gondozó lelkipásztorokat dícséri, akik eljártak a minisztériumokban és a műemlékfelügyelőség regionális és országos hivatalaiban, hangsúlyozva az elvégzendő felújítások halaszthatatlanságát. Kérésük meghallgatásra talált.

A felújítási munkálatokat nem késleltette az időjárás sem. Kopácsi Kettős János szuperintendens elmondta, hogy a sepsei felújítás előkészítésével és felügyeletével Varga György lelkipásztort bízta meg. Reméli, helyi presbiterek és gyülekezeti tagok fellelkesülnek az események láttán és maguk is tevőlegesen kiveszik részüket a felelősségvállalásból is, mely az Isten házának fenntartását hitvalló módon megkívánja. Várdaróc esetében külön öröm, hogy a teljes felújítást egy harmadik fél vállalta magára, és cserébe az ottani gyülekezet újjászervezése után a megosztott felekezetek között megkezdődhet a hitélet közös fenntartása a kopácsi székhelyű Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház kebelében.

A Sepsei Református Egyházközség és a templom felújítását végző építőipari vállalat között 2020. július 30-án megkötött szerződés értelmében a sepsei református templom teljes külső rekonstrukciója megvalósulhat. A munkálatokat már elkezdte a vállalat az állványozás a templom épülete körül áll.

Ismeretes, hogy a templom tornyának süllyedése miatt az előző évben egy speciális műgyantás talajfeltöltés segítségével sikerült megállítani a pusztulás folyamatát. Idén megállapították a mérnökök, hogy a javítás sikeres volt, a torony alapja ismét stabil és erős, ezért a külső vakolás és festés felújításának ideje jött el. Az egyéb repedéseket és szerkezeti hibákat is sikerült kijavítani.

A teljes külső rekonstrukció megbízási díja mintegy 380 ezer HRK értékű állami támogatásból talált fedezetet.

Istennek legyen hála, hogy a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház egy újabb temploma épülhet újjá, épülhet lelki otthonává a hely kis létszámú gyülekezetnek. A gyülekezet lelkipásztora Varga György tiszteletes, aki a parókia foglaltsága miatt a szomszédos Csúzáról látja el a szolgálatot.

Ezt írtuk a templomról egy évvel ezelőtt:

“EZ AZ ISTEN HÁZA
A református templom felújítása Sepsén
A sepsei református templom torony oldali karzatán a következő felirat olvasható: „EZ AZ ISTEN HÁZA, felépíttetett 1086. évben, megújítatott 1882. évben”. A felirat mára már megkopott, és nagyon kevés sepsei református látja és olvassa. A karzat felirat azonban sok mindent elmond a múltról; a 213 évvel (vagy 137 évvel) ezelőtt élő templomépítő sepsei hívek lelkületéről és gondolkozásáról. A templom számukra Isten háza volt, az imádság háza, a hitük megélésének ünnepélyes színhelye.
Az utóbbi évek során a templom elhanyagolttá vált és veszélybe került. Kezdett megrepedezni a torony és a torony közeli falak, és a torony megcsúszása is már várható volt. Több éves kutatás és tervezés után július 16.-án kezdődtek el a templom torony körüli talaj megszilárdításának és a falak megerősítésének munkálatai.
A munkálatokat Danko Seletkovic mérnök vezeti, és egy különleges építészeti technologiával fogják megerősíteni a torony falait. A „urotek” nevű külünleges habot finn és olasz szakemberek dolgozták ki 30-40 ével ezelőtt. Több épület, vasúti töltés megerősíténél már bevált a módszere. A különleges anyagot Hollandiából hozták, és az alapok mellé több mint 2 métert lefúrva csövek segítségével fújják a talajba. A falak mellett betömi a réseket, megszilárdítja az alap közelében lévő talajt, sőt még a falakat is megemelheti, ha szükséges, habár az emelkedés csupán millimétereket jelenthet.
Az elvégzett munkák 600 ezer kunába kerülnek, és a Horvátországi Kulturális Minisztérium támogatásával sikerül a templom falainak további felújítása is. Reménység szerint jövőre a teljes felújítás befejeződik a sepseiek és minden református testvérünk nagy örömére.
A sepsei református gyülekezet lelkipásztora Varga György nagytiszteletű úr és egyházunk, a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház szuperintendense, ft. Kopácsi kettős János püspök a gondnokokkal együtt naponta figyelemmel kísérik a munkálatokat a helyszínen is.
Ha a helyi parókiáról hamarosan távozik a lakó, akinek tevékenysége folytán az épület állapota erősen leromlott és a gyülekezet is megosztottá vált, akkor kezdődhet a lelkészlak felújítása is, mely szintén nagy lehetőséget adna arra, hogy Isten házának sorsa és szolgáinak élete Sepsén a háborús romokból áldott fordulatot vehessen.”