Archive For 2020.01.20.

Borkó Julis néni koporsója felett mondott imádság

Kopácson 1947. október 14.-én:
Bibliai ige: Ap.Csel. 20:24-25 és II.Tim. 4:6-8.

Kopácsi temető, Borkó Juliánna sírjánál. 2018.

Irgalmas Istenünk, könyörülő édes Atyánk a Jézus Krisztus által. Magunkat megalázva borulunk le színed előtt e koporsó mellett, mely a Te örök kegyelmed által elhívott szolgálóleányod összeomlott porsátorját takarja.
Te látod Atyánk, hogy szívünk mély fájdalmával siratjuk ennek az áldott életnek közülünk való távozását. Bár tudjuk, hogy számára Krisztus volt az élet, a meghalás pedig nyereség, és kívánva kívánt már innen elköltözni, hiszen Krisztusnál lenni mindennél jobb. Mégis érezzük, hogy az ő test szerinti távozásával fájdalmas űr marad anyaszentegyházunk életében. Mindnyájunk kesergő szívében jó volt nekünk szemeinkkel látni a mi lelki tanítónkat, hallani a Rólad zengő bizonyságtételét.
Te tudod Atyánk mennyi tusakodó könyörgés szállt Hozzád a Szent Lélek e drága edényéből. Mennyi könny hullott, mennyiszer szállott sebzett és fájó testvér lelkekre a Te elpihentető békességed ebben a csendes hajlékban az ő Benned élő lelkén keresztül.
Tehozzád visszük szomorkodó szívünk minden fájdalmát és Nálad keresünk vígasztalást, amikor akaratod szerint utaink e földön elválnak, s drága testvérünk megfáradt testét elkísérjük örök nyugvóhelyére.
Kegyelmedre bízzuk magunkat és Tőled kérünk megnyugvást Szent akaratoddal. Köszönjük édes Atyánk mindazt a lelki kincset amelyet őbenne nekünk ajándékoztál. Áldjuk a te erődet amelyet az ő erőtelensége által végeztél el, kegyelmedet, hogy életében oly sokakat Tehozzád vezetett.
A bizonyságtevésekért, melyek miatt fényes fellegek veszik körül ezt az elhanyatló életet, mutatván az utat Tefeléd, a békességért amelyet az ő lelkén keresztül reánk árasztottál.
Áldunk azért az áldott életért, melyet Magadnak kiválasztottál, aki semmivel nem gondolva elvégezhesse azt a szolgálatot, melyet vett Krisztustól, hogy bizonyságot tegyen a Te kegyelmed evangéliumáról. Áldunk a béketűrés lelkéért, amellyel megajándékoztad őt, midőn földi életed utolsó szakaszán a testi szenvedések tüzén vezetted őt keresztül.
Áldunk, hogy nem fogyatkozott el az ő hite, hanem erős lélekkel tudta elhordozni, azt is tudván, hogy akik Téged szeretnek, azoknak minden javukra van, s a mi pillanatnyi szenvedésünk igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Lelke már megtért a láthatatlan világba, ahova vágyva vágyakozott, hogy számot adjon a hűség mennyei pénzével Urának, Istenének. Futását elvégezte, a hitet megtartotta, s most hazahívatott Krisztus mennyei jutalmának átvételére.
Legyen áldott hazatérése, s legyen áldott szívünkben emlékezete. Ámen!

Ökumenikus Istentisztelet Vinkovcin

2020. január 19.

Vasárnapi Ökumenikus Istentisztelet Vinkovcin.

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház püspöke, Kopácsi Kettős János kopácsi lelkipásztor ökumenikus közös istentisztelet keretében találkozott a kelet-szlavóniai Tordincán a helyi református és szabad-keresztyén egyházak tagjaival. Az ökumenikus alkalmon a Horvátországi Protestáns Református Keresztyén Egyház püspökével, Jasmin Milić anglikán püspökkel, valamint Lazar Kovačević, az Isten Egyháza pünkösdista egyház püspökével együtt tartottak istentiszteletet a Protestáns Egyház székhelyének is tartott egykor volt református templomban. A HMRKE püspöke igeolvasását és imádságát az Eszéki Rádióban egyenes adásban hallgathatták híveink.

Tordinca ref. temploma, 1988.

A vinkovci reformátusság a Reformáció kezdetén alakult Egyházzá. Az először 1520-ban alapított lutheri irányzatú közösség 1546-ban már a helvét irányt vette fel. Horvát ajkú lakosságának 175 református vallású tagja volt az 1990-es években bekövetkezett háború előtt. A harcok alatt a helyiek elmenekültek, csak páran jártak közvetlenül a harcokat követően a településen, közöttük a gondnok és felesége, akik máig látogatóik az egyházi alkalmaknak. A település teljesen elnéptelenedett, templomaik és házaik a harcok során megsemmisültek.

Háborús károk a tordincai ref. templomon, 1995.

A felújítások állami, egyházi és külföldi segélyekből kezdődhettek meg már 1995-ben. Református gyülekezeti terem épült az egykori lelkészlak helyén, a templom pedig amerikai presbiteriánus gyülekezetek egyházi segélyéből egy pünkösdista prozelita mozgalom keretében újult meg és áll mai formájában is.

Az ökumenikus alkalomra összegyűltek csoportja Vinkovcin, 2019-ben.

A gyülekezet Lángh Endre, Jasmin Milić és az amerikai Steven Kurtz, valamint a Magyarországi Református Egyház tevékenysége folytán felekezetet váltott, így pünkösdi közösség, majd anglikán felekezetű lett. A horvát anyanyelv miatt a történelme során erős katolizációs hatásoknak gyakran kitett közösség nem a többségi nemzet államilag is leginkább támogatott vallását vette fel, hanem a hirtelen ideáramlott lelki- és anyagi segélyek miatt a pünkösdisták által felkarolt evangéliumi mozgalom, majd a globális protestáns irányzatokban előretörő anglikán egyház támogatását élvezi.

Templombelső Vinkovci egykor volt református templomában, 2019.

Templombelső a szószékkel Vinkovcin a református templomban, 1988-ban.

Go Top