Archive For 2020.06.01.

Konfirmáció Sepsén

Sepse – konfirmáció, 2020

Visszatér az élet Sepsére!

Évekkel ezelőtt a háborús évtized bezárkózottságba kényszerítette Sepse lakóit. Majd egy hódító, ám református gyülekezeteinktől idegen felekezet próbálta birtokba venni Sepse egyházát. A gyülekezethez hűséges presbiterek és gondnokok, valamint egyháztagok erőfeszítése után azonban ma ünnepre gyülekeztek Sepsén a reformátusok.

Az első ünnep a múlt hétvégén pünkösd ünnepe volt, melyen az evangélium, a Szentlélek kitöltésének ünnepét a helyi református templomban tartották a sepseiek.

A második ünnep a Szentlélek munkájának áldása volt, konkrétan egy gyülekezet életében az egyik legfontosabb esemény: a konfirmáció. Az eklézsia felnőtt tagjai közé lépett tudásáról és hitéről való bizonyságtétele után egyik presbiterünk második gyermeke is. Lehet ennél nagyobb ünnep napjainkban egyházunkban? A születés és keresztelés után a konfirmációban való újjászületésnél?

Hála legyen fiataljainkért elsősorban Istennek, aki lehetővé tette, hogy az Ő igéje, bátorítása és vígasztalása hangozzék közösségeinkben.

Hála legyen a szülőknek, a Csányi családnak, akik gyermekeik hitben nevelésére egykor, a kereszteléskor fogadalmat tettek, és ígéretüket meg is tartották. Hitben és istenismeretben nevelték gyermeküket, hogy aztán ő önként bizonyságot tegyen sokak előtt hitéről, felnőtté válva a gyülekezet teljes jogú tagja legyen.

És hála és köszönet legyen a család szélesebb körének tagjaiért, akik egy kis településen gyülekezetet alkotnak együtt. Immáron hétről hétre istentiszteletre szánják idejüket és megnyitják szívüket Isten előtt a templomban. A sepsei református templomban református és Isten hívő szavának engedő hívek közösségében.

Isten áldja meg a közösség minden tagját gazdagon! SDG!

Pünkösdi Üdvözlet

Pünkösdi üdvözlet

a vörösmarti református egyháztól.

Szíves üdvözlet száll ajkunkról
Szeretteink kik tőlünk messze tanyáztok
Piros pünkösd napján reátok gondolunk
Szálljon el hozzátok bánatos sohajunk.

Templomukban zendül a pünkösdi ének
Áldó imádság száll innen ti felétek
Szívünk, lelkünk, imánk azt izeni néktek
Várjuk ama napot, melyen visszatértek.

Te pedig oh Isten küldd el ama lelket,
amely megtartsa vészben, a mi kedveseinket,
ez a mi pünkösdi buzgó kivánságunk,
oh hallgasd meg Isten, a mi imádságunk.

Vörösmart, 1916. Pünkösd ünnepén
Baranya m.

Fábián Zoltán
református lelkész.

Vörösmarti református Fényképtár, 2020
közreadja: Varga György ref. lelkész – Csúza

Go Top