Presbiteri Konferencia a Nagyhétre és Húsvétra készülve a drávaszögi Kopácson.

Kopács, Presbiteri Konferencia, 2019. április 13.

 

 

A Horvátországi Presbiteri Szövetség presbiterei és gondnokai Kopácson gyűltek össze, hogy előadásokat hallgassanak meg a soronkövetkező, április 13-i tavaszi konferencián. A csoportos beszélgetések mellett, melyeken a Nagyhétre és a Húsvétra való igei útravalók voltak a témák, egyházunk lelkészei és vendégek tartottak képzést.

Csúzai presbiterek és a lelkész, Kopács, Presbiteri Konferencia, 2019. április 13.

Szentlászlóiak Kopácson, Presbiteri Konferencia, 2019. április 13.

Először énekszóval köszöntötték az egybegyűltek a helyi gyülekezet tagjai mellett a távolról érkezetteket. Majd ft. Kopácsi Kettős János püspök szolgált igehirdetéssel egyházunk 2019-es Évkönyvének igei fonalát követve a Példabeszédek 15. részének versei és Máté evangéliumának 5. részének egy verse alapján.

Ft. Botos Elemér szerbiai református püspök, Kopács, Presbiteri Konferencia, 2019. április 13.

Ezután ft. Botos Elemér újvidéki lelkipásztor, a szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke szólt a presbiterekhez és gondnokokhoz, mondandóját rendszeres teológiai és gyakorlati teológiai részekre osztva. A presbiteri tisztségről alkotott képünk látszólagos szerepétől a tartalmi, legfontosabb részekig nagyon szemléletesen, mindannyiunkat érintő példákon keresztül mutatta be bibliai, majd lelkipásztori tanulmányai és gyakorlati tapasztalatai alapján, hogy kik vagyunk mi, presbiterek és gondnokok, milyen fogadalmat és ígéretet tettünk szolgálataink kezdetén, és abból jó reménységgel mit sikerül a napi feladatok mellett megtartani, meg is cselekedni Isten hűséges, ámbár néha el-elbukó szolgáiként. Előadása buzdító, önvizsgálatra indító előadás volt, melyen keresztül feltöltekezhettünk az elkövetkezőkre. Az előadás hangfelvétele az újvidéki püspöki hivatalban hozzáférhető.

Varga György előadása, Kopács, Presbiteri Konferencia, 2019. április 13.

Varga György lelkipásztor, Kopács, Presbiteri Konferencia, 2019. április 13.

Nagytiszteletű Varga György csúzai lelkipásztor vetített képes előadása a Szentföldre invitálta az érdeklődőket. Jézus utolsó útját a Via Dolorosa stációin át járhattuk be. Az egyes szakaszokat bibliai versekkel és a kereszt útjának felelevenítésével ismerhettük meg. A jeruzsálemi helyszíneken készített képek az egykori és mai Izrael világát hozták közénk Virágvasárnap előestéjén.

Résztvevők csoportja, Kopács, Presbiteri Konferencia, 2019. április 13.

Az alkalom zárásaként, a közös ebédet megelőzően még két napirendi pont maradt hátra. Az egyik keretében a 2018 eleje óta előkészítés alatt lévő egyházak közötti egyezmény ünnepélyes aláírására került sor a Szerbiában és a Felvidéken működő Református Keresztyén Egyház és a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház között. Az egyezményt hamarosan más egyháztestek csatlakozása is követheti a közös úton.

Két püspök egy helyen, Kopács, Presbiteri Konferencia, 2019. április 13.

Gondnokok, Kopács, Presbiteri Konferencia, 2019. április 13.

A másik pont a Presbiteri Szövetség vezetőségének határozatát tartalmazta, mely arról szólt, hogy a Szövetség elfogadja a legnagyobb magyar református egyházkerület presbiteri szövetségének felvetését, amely arra irányul, hogy a két szervezet szorosabbra fűzze tevékenységét egymás irányába, és közvetlen kapcsolattartás útján vegyen részt egymás életében. A vezetőség egyhangúlag elfogadta a felvetést és válaszában köszönetét fejezte ki a testvéri közösség megalakulásának lehetőségéért a kezdeményezőknek.

Ünnepi ebéd, Kopács, Presbiteri Konferencia, 2019. április 13.

Kopács, Presbiteri Konferencia, 2019. április 13.

Fényképeinken többek között a presbiterek csoportjait, a csodaszép kopácsi templomot és kertet, a kert alatti ártér nemrégen vízügyileg elrendezett partját, és egy képen az esti hazatérés alkalmával felvételezett várdaróci református templom fényképét láthatják. Istennek adunk hálát, hogy Ő a Nagyhét alkalmaira készülve szívhez szóló és lelkeket felemelő testvéri közösséget teremtett híveink körében és nem engedte, hogy más felekezethez tartozók és haraszti rendbontók ezúttal is megzavarják a Szentlélekben való egységet ezen a konferencián. S.D.G.

Kopácsi part a parókia kertben.

A kopácsi református templom, 2019. április 13.

Kopácsi part a parókia kertje alatt. 2019. április 13.