Konfirmáció Csúzán – 2020

A “hit titkainak tanítása” lehet a mottója annak az örömteli alkalomnak, amelynek a csúzai református templom adott otthont augusztus 23-án. Az ünneplő családok szűk körben a gyülekezet képviselőitől kísérve ünnepelték a helyi gyülekezet konfirmációs ifjúságának bizonyságtételét. A hitben való felnövekedés egyik legszebb és legmagasztosabb alkalma ez gyülekezeteink életében. Istennek adunk hálát, hogy a nehéz körülmények, a megszorítások és szigorú szabályok mellett lehetőséget adott arra, hogy együtt ünnepeljünk…

A hit titkainak tanítása

Konfirmáció Csúzán

A Református Egyház hitvallása, a „II. Helvét Hitvallás” már fontosnak tartotta a gyemekek vallásra tanítását. A XXV. fejezet a következők szerint ír:

„1. Az ifjakat oktatni kell a hitben. Az Úr lelkére kötötte az ő ószövetségi népének, hogy az ifjúságnak kisgyermekkortól való jó nevelésére nagy gondot fordítson, sőt világosan meghagyta törvényében azt is, hogy az ifjakat tanítsák és a sákramentumok titkát nekik magyarázzák meg. Az evangéliumi és apostoli iratokból kitűnik, hogy Isten nem kevésbé törődik az ő újszövetségi népe ifjaival, midőn világosan kijelenti: Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké az Istennek országa (Márk 10,14). Ezért nagyon jól teszik a gyülekezetek lelkipásztorai, ha az ifjúságnak már korán és szorgalmasan tanítják és megmagyarázzák a Tízparancsolatot, az Apostoli Hitvallást, az úri imádságot és a sákramentumok értelmét, vallásunk más ilyenféle alapelveivel és fő fejezeteivel együtt, lerakva ezzel a hit alapjait, és hűségesen tanítva vallásunk alapelemeit. A gyülekezet pedig a maga hűségét és buzgóságát mutassa meg a gyermekeknek a vallástanításra való járatásában, kívánva azt és örülve annak, hogy gyermekeit helyesen oktatják.”

Augusztus 23.-án a csúzai református templomban konfirmációs fogadalmat tettek: Camai Mia, Mészáros Martin, Morák Leonard és Nagy Alexandra. A konfirmációra általában a pünkösd előtti vasárnapon kerül sor, de idén a Korona vírusos járvány miatt az ünnep a Szent István napi vasárnapon lett megszervezve.

Az igehirdetés a I. Sámuel 17:45 verse alapján hangzott el:

“Dávid így felelt a filiszteusnak: Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek Urának, Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál.”

Varga György lelkipásztor, Csúza – Hercegszöllős, Vörösmart