Fogadalomtétel és húsvéti istentisztelet Kopácson

2019. április 22. Húsvéti úrvacsoraosztás, Kopács

Fogadalomtételre várók, Kopács, 2019. április 22. Húsvét.

Nagypéntek a református kegyesség legnagyobb ünnepe, Krisztus kereszthalálára való emlékezésünk annak a fényében, hogy Isten Fia az Atya akarata szerint megváltó munkáját minden emberért elvégezte ezen a földön. Húsvét Krisztus feltámadásának ünnepe. A húsvéti örömben létezhetünk megváltott földi halandókként az örök élet reménységének bizonyosságában.

Gyülekezetben és közösségben élni keresztyén mindennapjainkban nagy segítség az Istent keresőknek. Ezért is van az idei Húsvétnak a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház gyülekezeteiben ünnepi jelentősége. Egyéni, családi közösségünk a gyülekezeti közösségen kívül az egyházban is megmutatkozik. Így történt ez Húsvét első napján Egyházunkban a kopácsi református templomban is.

A kopácsi igehirdetést Kopácsi Kettős János püspök tartotta, alapigéje a Filippibeliekhez írt levél 1. részének 21.-26. versek voltak: „21. Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. 22. De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti: hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. 23. Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb; 24. De e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek. 25. És ebben bízva, tudom, hogy megmaradok és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre; 26. Hogy bőven dicsekedhessetek velem Krisztus Jézusban az én ti nálatok való újabb megjelenésem által.”

Az igehirdetés témája Pál apostol bizonyságtételéről szólt. Pál nehéz helyzetben, börtönbe zárva is bátran bizonyságot tudott tenni a feltámadott Jézusról. Jézus az ő életének is új tartalmat, új célt, új programot adott, és bátran tudta hirdetni: „Nékem élet Krisztus”

Az igehirdetés után úrvacsoraosztás volt, melyen más, kopácson kívüli gyülekezetekből érkezett vendégek is részesültek.

Családtagok a fogadalomtételen, 2019. április 22. Húsvét, Kopács

A fogadalomtétel, 2019. április 22. Húsvét, Kopács

Fogadalomtétel, 2019. április 22. Húsvét, Kopács

Presbiterek és gondnokok, lelkészek, 2019. április 22. Húsvét, Kopács

Az istentisztelet végén ünnepélyes fogadalom tételre került sor. A kopácsi gyülekezet gondnoka Kiss József, és Varga László presbiter tett fogadalmat, a főgondnoki tisztségbe pedig Sója Bálint, hercegszöllősi gondnokot iktatta be megbízott főgondnokként a választásokig a zsinati tanács lelkészi elnöke.  Fogadalmat tett Palizs István bellyei gondnok és Móricz József Zoltán kői gondnok is. A lelkészi elnök és a lelkészi főjegyző is áldással kívánt mindnyájuknak erőt és egészséget, krisztusi látást fontos munkájukhoz, melyben az elesetteket, a gyülekezeteiket, annak minden tagját, és egész egyházukat kell az apostolokhoz hasonló hűséggel és bátorsággal segíteniük szolgálatuk során. Jelenlétük az egyház életében választott képviselőség, melynek egyszerre kell eleget tenniük egyházon belül és azon kívül is.

Isten segítse őket!

Gyülekező testvérek, 2019. április 22. Húsvét, Kopács