Bellye – Reformáció napján

A 2022-es év Reformáció ünnepségét a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház horvátországi gyülekezetei összevont istentisztelet keretében Bellyén tartották. Eredetileg a Sepsén található református templomban szólt volna Isten igéje ezen hétköznap-ünnepnapon, de zágrábi vendégeink a jelzésüket megváltoztatva lemondták részvételüket és így az egyház vezetősége a prominens Bellye, mint területi központ helyszínt választották.

Miért prominens Bellye temploma a számunkra?

Ismert és nagyra tartott utolsó helyben lakó lelkipásztora sok évtizeddel ezelőtt költözött el a gyülekezetből. A háború előtt többen is pásztorolták az itt lakó református közösséget, majd a 90′-es évek elejétől kitört harcok szétrombolták a közösségi életet és épületeket. Bellye népe sokat szenvedett, kitartott, elmenekült, visszatért és új életet kezdett, ha tagjai megvénültek is időközben. Ez a közösség nyerte vissza istentiszteleti helyszíneit és a parókiát kitartó állhatatossággal a jelenleg is szolgáló lelkésznő belátásával és közreműködésével mintegy 3 hónappal ezelőtt. Alig maradtak, akik a gyülekezet szervezésében és újjáépítésében ma valamit tehetnek. Az eddigi zabrálók szétrebbentek. A templom tornyából elektromos harang ütését hallani programszerűen, hangszórók hirdetik az idő múlását. Hozzáértő építészek elmondása szerint Bellye református temploma a tiszta és puritán protestáns egyházi építészet egyik legletisztultabb gyöngyszeme Alsó-baranyában és a Dráván túl. Mindez helyreállított és gondozott jelenkori állapotában is látszik, talán szebben és egyértelműbben, mint száz év óta valaha.

A gyülekezet tagsága az elmúlt rövid időben lecserélődött. A változás oka az volt, hogy évtizedes mozdulatlanságot követően a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház perek sorozatával bizonyította, hogy őrzi és védelmezi azt az örökséget, melyet a háború zűrzavaros évei alatt elveszített az a közösség, mely a falakban és épületekben, az egyház fizikai valóságában látta csupán Isten földi munkáját. Ma Krisztus evangéliuma, az az örömhír hangzik a falak között Bellyén is, amely háttérbe került évtizedekre, de soha el nem múlik, és íme ismét napfényre tört: úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát küldte, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszék, hanem örök élete legyen.

Krisztus járt a Reformáció napján is közöttünk az Ő evangéliumával, Bellyén, 2022. október 31-én. Híveink várták őt, találkozhattak vele a Szentlélek áldó kegyelme mellett a bűnök bocsánatára az úrvacsora megterített asztalánál, hogy szeretetben ismét közösséggé válhasson a hívek gyülekezete. Ezért fontos hely számunkra Bellye, és az is marad, amíg csak az evangélium hirdettethetik református egyházunkban. Feladatát még korántsem töltötte be, mert gondnokai és presbiterei emberként elénk állított példáin keresztül bizonyságul szolgálhat sokaknak, más gyülekezeteknek és azok tagjainak minden protestáns hívő részére Horvátországban.

Fényképünk a templomkertben az istentiszteletet követően készült. Úrvacsorát 49 fő vett, minden gyülekezetünk képviseltette magát és a jelenlévő 9 lelkipásztor is a békességes és szeretetteljes jövőbe vetett hit mellett tette le voksát.


Legyen mindezekért hála és dicsőség Istennek!