Archive For 2021.10.17.

Kálvini Egyház – Zsinat Rétfalun

Rákos Loránt felvidéki püspökhelyettes igehirdetési szolgálatával tartotta a Kálvini Egyház évi rendes Zsinatát Rétfaluban 2021. október 16.-án. A szűk körű tanácskozáson résztvettek a Kálvini Egyház vezetői, lelkészei és gyülekezeti gondnokai.

Az előző esti ünneplés azonban ezúttal elmaradt.

A Zsinat érdekessége volt, hogy bár az ülésnek helyet adó templom és parókia a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház tulajdona, mégis, a tulajdonos méltányosságából lehetőség volt arra, hogy ez az egyházi közösség ezen a helyen az utolsó zsinatát megtarthassa.

Az érdekesség mellett rendkívül fontos is volt a megjelentek számára minden, amiről szó volt, ugyanis a lelkészek és a gondnokok most szembesültek a legfrissebb tényekkel, amik a 2019. novemberi bírósági végzés idei jogerőre emelkedésével bírósági határozatban összefoglalva is megjelentek.

(Ennek értelmében a háború előtti refomátus egyháznak a horvátországi jogutódja az eddig minden elképzelhető módon ellehetlenített Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház. Vagyis az a közösség, amely tények hosszú sorára építve 18 év alatt türelmesen, közigazgatási perben védte meg igazát a “góliátokkal” szemben… és amely kivívta, hogy biblikus alapokra épített egyházi alkotmánya a hitvalló gyülekezetek által működhessen a következő időszakban is. Reméljük, hogy ez az időszak a béke időszakát jelenti majd…)

A zsinaton megmutatkozott, hogy a képviselők egy része a zsinati jogtanácsos határozott álláspontja ellenére sem fogadja el a jogerős bírósági döntést. Sőt, minden lehetséges fórumon támadni fogják azt. Ebben Magyarország Kormánya és a HMDK, azon belül Jankovics Róbert országgyűlési képviselő segítségét kérik és köszönik, amint tette ezt Darko Tursic, Sepséről. Baráti kapcsolataikat egyházi körökben is ennek érdekében remélik felhasználni, ennek eredménye a Generális Konvent elnökének Debrecenben kiadott támogató nyilatkozata és a jelen lévő felvidéki szolgálattevő személye is. Évtizedeken keresztül gyakorolt módszereikben láthatólag nem rendítette meg őket egy törvényes eljárás lezárulta. Azonban hamarosan bekövetkezhet a szembesülés további olyan helyzetekkel, melyek személyi következményekkel is járhatnak. Az ingatlanok, templomok és parókiák nélkül maradt egyház eddigi kedvezményezettjeit a tulajdonossal való együttműködés hiányában kilakoltatás fenyegeti. Ebben az esetben a lelkészeknek az elmúlt évek alatt megszerzett saját tulajdonukban lévő ingatlanjaikba kellene átköltözniük, de erre egyelőre nincs készség.

A zsinat után felvetődik a kérdés: a zsinat alkotói, a gondnokok, lelkészek ismerik-e pontosan azokat a körülményeket, tényeket, amely alapján a Kálvini Egyház nehéz és esetenként törvénytelen helyzetekbe sodorta magát az idők során? Tényleg azonosulni tudnak a bíróság által is elítélt eljárásokkal, nem akarják érteni az ellen-állításokat? Vagy csak áldozataik ők maguk is egy haszonleső, mindenáron a saját érdekeiket szem előtt tartó szűk megélhetési csoportnak, akik a felelősség rájuk háruló következményei elől elkeseredetten keresnek halasztást és kibúvót?

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége türelmi időt adott a Kálvini Egyház tagjainak arra, hogy lépéseiket átgondolják és együttműködési szándékukat kifejezzék. Válaszában a mostani zsinat Rétfalun egyelőre nem az együttműködés irányába mutat.

Fotó: Facebook

Püspöki Visitatio Sepsén

Püspöki Visitatio Sepsén – 2021. október 14.

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház püspöke, Kopácsi Kettős János lelkipásztor a hegyaljai falu, Sepse templománál tett látogatást ma délben. Látogatásának célja az újjáépítés alatt álló templomon végzett munkálatok és a parókia állapotának felmérése volt.

A templom belsejében a villanyszerelési munkák után a vakolás következik, és ha az idő engedi, akkor a festés.
A jelenlegi és nem sokára menesztett lakó által az elmúlt évek alatt elhanyagolt parókia épülete és udvara remélhetőleg hamarosan megtisztulhat a gyülekezet tagjainak kétkezi munkája által. Erre a feladatra ezen a szorgalmas emberek által lakott településen mindig van jelentkező a gyülekezet érdekében.

Sepse gyöngyszem. A ma készült felvételeken is látni, hogy minden adottsága megvan az egyháznak és környezetének ahhoz, hogy a béklyótól felszabadulva újjászülethessen.

“Lélekben együtt” (Zajedno u Duhu)

A Horvát Televízió 1-es csatornáján futó “Lélekben együtt” (Zajedno u Duhu) egyházi műsor szerkesztői készítettek interjút a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház püspökével, Kopácsi Kettős János lelkipásztorral a kopácsi református templomban ma délután.

A püspök elmondta, hogy nagy változások előtt áll a horvátországi reformátusság. A református egyházi közigazgatási rend a feje tetejéről a talpára állt a közelmúltban megszületett jogerős végzés és földhivatali eljárások következményeképpen. A horvátországi reformátusok ismét saját berkeikben tudhatják a háború után egy időre (mintegy 20 évre) elorzott istentiszteleti helyeiket, parókiáikat.

A változások neheze ezután következik, ugyanis, mint kiemelte: a megbékélés hangjának és az isteni igazságosságnak kell érvényt szerezni sok-sok párbeszéddel munkálva és kisimítva azokat az ellentéteket és feszültségeket, amelyben az elmúlt időben a hitvalló gyülekezetek éltek.
A püspök reményét fejezte ki, hogy nem csupán emberi erővel kell az összhangot a különböző felekezetek és gyülekezetek között megteremteni a jövőben, hanem Isten szeretete által is támogatást kell nyernünk ahhoz az törekvéshez, amelyet eddig szemmel láthatóan is áldással kísért az Egyház Mindenható Ura.
Ezért, mint mondotta, a közeljövőben egyházi gyűléseket és tanácskozásokat terveznek tartani, amelyen a jogvesztett gyülekezetek tagjai is részt vehetnek és tájékozódhatnak a fejleményekről.

Istentisztelet élőben – Eszék

A HORVÁTORSZÁGI MAGYAR REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ ISTENTISZTELETE AZ ÓVÁROSBÓL élő adásban , később felvételről, 2021. október 10. vasárnap du. 4 órai kezdettel.

https://fb.watch/8yHmXVz6gp/

Igét hirdet: Kettős Attila lelkipásztor, Eszék-Szentlászló

Egyeztető tárgyalások kilátásban

Hamarosan megkezdődnek az egyeztető tárgyalások a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház vezetősége és az 1999-ben alakult Kálvini Egyház lelkészei és gyülekezetei között az átvétel feltételeiről és a gyülekezeti munka folytatásáról. A jogerős végzés szellemében kell kialakítania minkét félnek a kölcsönösen elfogadható kereteket, melyeken belül helyreállhat a rend a református alkotmányosság és méltányosság, valamint kegyesség alapjain és a jogosult helyi gyülekezetek ismét birtokukba vehetik vagyonukat. Ez utóbbiakat évtizedeken keresztül – a jogerős végzésben említett “hamis eljárás”- segítségével egy, a horvátországi reformátusoktól elkülönült társaság használta.

A rendezés érintheti a ’90-es évek háború utáni időszakának éveit és az azóta eltelt időszakot is. Egyelőre a Kálvini Egyház lelkészei és tagjai részéről érkezett szándéknyilatkozatokat fogadta a kopácson működő Püspöki Hivatal.

Reméljük, hogy bölcsességgel és őszinteséggel, a krisztusi egyenes úton járva sikerrel jár az eddig szembenálló új egyház és tagsága, és él a megbékélés nyújtotta lehetőséggel, mely az evangélium örökségének felmutatásával mutatja jeleit és bontakozhat ki ismét az egység irányában, Horvátországban.

Konfirmáció Kopácson

Konfirmáció a kopácsi református templomban.

A Dorothea név

eredeti jelentése “Isten ajándéka”. A görög δῶρον (dōron) “ajándék” és a θεός (theós), “isten” szó összetételéből született. Ma is használatos és gyakori keresztneveink legtöbbje valamilyen jelentéssel bír. A régiestől eltérő írásmódok folyamatosan változnak. Az eredetileg görög, latin, germán, angolszász, kelta, vagy éppen türk, vagy szláv szavakra visszavezethető nevek ma is több nemzet nyelvében használatosak. Jelentésükkel alig-alig vagyunk tisztában, pedig nyomtatásban a keresztnév szótárakban, vagy az interneten webes keresőkben pontos találatokat és ismertetőket kapunk róluk, ha érdeklődünk.

Örömmel adunk hírt arról az ünnepi eseményről, melyre augusztus 28-án, a kopácsi református templomban került sor. Böröcz Dorotea konfirmációján a család jelenlétében Kopácsi Kettős János püspök áhítatot tartott. Kívánjuk, hogy Dorotea életét áldás kísérje, jelenléte a környezete, szerettei és barátai számára áldás legyen mindenkor!

Go Top